Posted by Franz BauerUlm városá­ban a sta­tisz­ti­kai ada­tok ala­pján 2011-ben 308 magyar állam­pol­gár élt.
Ez akkor a város lakos­ságának 1,56 szálakékát jel­en­tette.
2013-ban, a néme­tor­szági munk­a­piac megny­itásával ez a szám alapo­san megnö­vek­e­dett.
A közös­ségi old­a­la­kon észlel­hető akti­vitá­sok ala­pján Ulm­ban és kör­nyékén jelen­leg több mint 600 magyar állam­pol­gár él és dol­go­zik. Ez a szám állan­dóan vál­to­zik, a ten­den­cia fel­felé mutat.

A sta­tisz­ti­kai ada­tok mög­ött azon­ban embe­rek állnak, soks­zor kis­gy­er­me­kes csalá­dok, akik Magyaror­szá­gon nem talál­tak maguknak megél­hetősé­get.
Ezek az embe­rek életük egy új sza­kas­zát kez­dik, amely min­den­kép­pen nehéz, különö­sen külf­öl­dön.
Egy ide­gen ország­ban, ide­gen embe­rek között, a szo­ká­sok, tör­vények és leg­több eset­ben a nyelv isme­rete nél­kül a min­den­na­pos pro­blémák megol­dása komoly meg­próbál­ta­tást jelenthet.

A Blo­gom­mal eze­knek a pro­blémáknak a megol­dásá­ban sze­ret­nék segítsé­get nyújtani és ötle­te­ket, tip­pe­ket adni.
Ebből ered a Blog neve: Ulm-Tipp.

Jóma­gam 1980 óta élek Ulm­ban. Az önkor­mányz­at­nál vég­zett mun­kám és soké­ves aktív társ­adalmi tevéke­ny­sé­gem által szé­les­körű isme­re­tekre, tapasz­tala­tra tet­tem szert, mely­e­ket Blo­go­mon keres­z­tül szive­sen megosz­tok újonnan érke­zett hon­fitár­saimmal.
A témá­kat a min­den­napi élet­ből ves­zem, de szíve­sen foga­dok kon­krét ötle­te­ket vagy kér­dé­se­ket is.

Ter­més­ze­te­sen min­dent én sem tud­ha­tok, de amit nem tudok, azt tudom, hogy hol keressem. :)

Örül­nék, ha az itt meg­je­lenő témák a ked­ve­tekre valóak len­né­nek, és itt meg­találná­tok egyik-másik pro­blémá­to­kra a megoldást.
3 Responses to Ulm Tipp Blog

  1. Csaba szili says:

    Tisz­telt Ügyvéd Úr!

    Egy kol­lé­gám itt Néme­tor­szág­ban letöl­t­ött egy zenes­zá­mot a thepiratebay-ről. Meg is kapta a maga kis bün­te­tését, ami 525 €. Én a youtube-ról töl­t­öt­tem le zenét (kon­ver­tál­tam videot, mp3-ra). Akkor hasonló bűnt követ­tem el és én is számít­ha­tok ilyen büntetésre?

    Kös­zönöm a válaszát.

    Tisz­te­let­tel Csaba Szili

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>