Posted by Franz Bauer

Deutschlernen


Figy­e­lem!  

Ez a cikk nem azo­knak szól,
– akik kijöt­tek “magyarból-németbe”,
– akik nem tes­z­nek külön­bsé­get a –ba /-be.….-ban/-ben között,
– akik telc­sin meg­dum­csiz­nak egy talit, vagy a pörit noki­val és ubi­sa­li­val eszik.

Őket nem sze­ret­ném olyan uncsi dol­gok­kal fárasz­tani mint a nyelvtanulás. :-)

De.….

Néme­tor­szág­ban a hivat­alos (és a hét­köz­napi) nyelv a német.
Ezt a logi­ku­san hangzó tényt, sokan nem haj­lan­dók elfo­gadni.
A külön­böző facebook-os cso­por­tokban naponta talál­ko­zunk olyan hon­fitárs­ak­kal, akik külf­öl­dön magyar orvost, iskolát, óvodát, fodrászt, autós­ze­relőt, műkör­möst, kozme­ti­kust, teto­válót és még mit­tu­do­mén mit keresnek.

Nos, ez így nem működik.

Ha már úgy dön­töt­tünk, hogy életün­ket (még ha csak átme­ne­ti­leg is) külf­öl­dön foly­tat­juk, akkor foga­d­juk el azt, hogy meg kell tanulni a nyelvet!

A nyelv­tanu­lást elkez­deni soha nem késő, és sok­fé­le­kép­pen lehet elin­dulni.
Aki­nek sze­rencséje van, az már Magyaror­szá­gon megis­mer­ke­dett a német nyelv­vel, eset­leg sike­rült neki egy nyelv­vizs­gát is sze­rez­nie.
(Hogy men­nyit ér a nyelv­vizs­gája, azt úgyis min­denki megtudja, ha “bedob­ják a mélyvízbe”.)

Min­denki más választ­hat a leg­külön­bö­zőbb nyelv­tanu­lási aján­la­tok, lehetősé­gek között.

Első helyen ter­més­ze­te­sen a létező leg­jobb intézmény emlí­tendő, a Goethe-Institut, amely távok­ta­tást is kínál.
Ez a kínálat inkább az igényes tanul­ni­vá­gyók számára érdekes.

Min­den város­ban van­nak hiva­tá­sos nyel­vis­kolák, ahol többé-kevésbé inten­zíven lehet a nyel­vet tanulni.
A kínálat a heti egy alka­lom és a min­den­napi (esti) tan­fo­lyam között mozog.
Ez a megol­dás elég drága, és nem min­den­ki­nek van ideje a munka mel­lett nyel­vis­kolába járni.

Az úgyne­vezett Volks­hoch­schule–k szin­tén kínálnak nyelvt­an­fo­lyamo­kat.
Ezek eléggé meg­fi­ze­thetőek, de a tapasz­talat szer­int nem túl szín­vo­n­alas a szolgáltatásuk.

A leg­több “újonc” hon­fitár­sunk számára a leg­jobb nyelv­tanu­lási lehetősé­get érde­kes módón maga a német állam kínálja.
A “Bun­des­amt für Migra­tion und Flücht­linge”, a mene­kül­tek­kel és migrán­sok­kal fogl­al­kozó hiva­tal anya­gi­lag támo­gatja a nyelv­tanu­lást.
Ez az úgyne­vezett Int­gra­ti­ons­kurs (inte­grá­ciós kur­zus) két rész­ből áll:
Egy nyelv­tanu­lási rész, amely egy kb. 600 órányi tan­fo­lyam és a B1-es bizonyít­ványt nyújtja,
vala­mint
egy kb. 45 órás ismer­ke­dés a német poli­ti­kai és társ­adalmi témák­kal.
A támo­gat­ott kur­zusra mind­neki jogo­sult, aki tar­tó­san Néme­tor­szág­ban akar élni.
A kur­zu­sok attól füg­gően, hogy hetente hány órát láto­gat­unk, 6 hónap és 2 év között tar­t­a­nak.
A költsé­gek nagyon ked­vezőek, a tanu­lónak 1 tanóra általá­ban 1,20 Euróba kerül, a töb­bit az állam fizeti.
Érde­klődni az önkor­mányz­a­to­knál (Aus­län­der­amt), vagy direkt a kur­zust kínáló nyel­vis­koláknál lehet.

Házi hasz­nála­tra” egy bevált nyelv­tanu­lási módszer:

Ragass­zunk a lakás­ban min­den bútorra, tár­gyra egy cédu­lát, amire ráír­juk az adott tárgy német nevét (a névelővel együtt!).
Így színte játszva tehe­tünk szert egy jel­en­tős szókincsre, amire aztán a további tanu­lást alapozhatjuk.

Mint lát­juk, több lehetőség áll ren­del­ke­zésre a nyelv­tanu­lás­hoz.
Min­degy melyik lehetősé­get választ­juk, de válass­zunk!
Hasz­nál­juk ki azt, hogy meg­tanul­ha­tunk egy ide­gen nyel­vet az adott ország­ban, reá­lis körül­mények között!

Végül, de nem utolsó­sor­ban egy jótanács:
Men­jünk embe­rek közé!
Próbál­junk meg velük “bes­zél­getni”, his­zen csak hasz­nálva lehet egy nyel­vet helye­sen meg­tanulni.
Fele­jt­sük el, hogy “külf­öl­diek” vagyunk, a nyelv­tanu­lás­ban gát­lá­so­knak nincs helye.
Sen­ki­nek sem kell szé­gy­en­kez­nie amiatt, hogy más az anyany­elve.
A német embe­rek a tév­hiede­lem elle­nére segítőkés­zek, és nem nézik le azt, aki nem bes­zéli töké­le­te­sen a nyelvet.

Sok sikert kívánok!
3 Responses to Tanuljunk németül!

 1. Kiss Balázs says:

  Kös­zönöm a hasz­nos infor­má­ciót. Adó­dott egy lehetőség, és ehhez német nyelvt­an­fo­lyamot keres­tem, e képp kerül­tem erre az old­alra. Ez adta a leg­több infót amire szüksé­gem volt!

 2. Janos Kiss says:

  Ked­ves Franz,

  a követ­ke­ző­ben kér­ném tanácsát:
  2015 február­jától bejel­en­tett munk­a­nél­küli vagyok, a határo­zat szer­int követ­kező év február­jáig. Jelen­leg mun­kát kere­sek a német Munka­ü­gyi Hiva­tal segítsé­gé­vel, de a hián­yos nyel­vis­me­re­ten — ~A2-B1 — miatt eddig kevés siker­rel (infor­ma­tika terü­le­tére). Kér­tem a hiva­tal segítsé­gét nyel­vis­me­re­tem fej­les­z­tésére, de az ügyin­téző szer­int, ha nyelv-, vagy inte­grá­ciós kur­zusra irat­nak, akkor nem les­zek jogo­sult a munk­a­nél­küli sgé­lyre. Ez nekem elég ellent­mon­dá­sos infor­má­ciónak tűnik a BAMF old­alán olva­sott­ak­kal. Önnek mi a véle­ménye erről?

  kös­zö­net­tel:
  Kiss János

  • Franz Bauer says:

   Ez saj­nos így van.
   Ha valaki munk­a­nél­küli segé­lyt kap, akkor annak az az (egyik) fel­té­tele, hogy az illető állan­dóan a hiva­tal ren­del­ke­zésére álljon, vagyis bár­mi­kor el tud­jon kez­deni dol­gozni.
   Vis­zont ha iskolába jár, akkor ez nem lehe­tsé­ges.
   Másods­zor pedig a nyelv­tanu­lás támo­gat­ása nem a munka­ü­gyi hiva­tal fela­data, az magánügy. Más lenne a hely­zet, ha át kel­lene magát iskoláz­tatni egy másik szakmára.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>