Post Archives

warmmiete
22. März 2013

Lakáskeresés 2 — “Kaltmiete-Warmmiete”

Mielőtt lakást kere­sünk, tisz­tá­ban kell len­nünk annak a költsé­gei­vel. Néme­tor­szág­ban külön­bsé­get tes­z­nek az úgyne­vezett hideg– és meleg­lak­bér (Kaltmiete-Warmmiete) között. A Kalt­miete a tula­j­don­kép­peni tiszta bér­leti díjat jel­enti, min­den­féle mel­lékköltség, rezsi nél­kül. Ezzel csak a lakás­hasz­nála­tot fizet­jük ki. Ez egy négy­zet­mé­te­ren­kénti x összeg, amely a lakás állapo­tától, fels­ze­relésé­től, helyé­től, korától stb. függ. A Kalt­miete tula­j­don­kép­pen összehasonlítási […]

21. März 2013

Lakáskeresés

A lakás egy alap­vető lét­fel­té­tel. Bejel­en­tett lak­cím nél­kül szinte lehetet­len létezni, mun­kát találni, bank­szám­lát nyitni, jár­művet bejel­en­teni, gye­reket iskolába bei­ratni, stb. Az ember általá­ban, mielőtt külf­öl­dön próbál mun­kát vál­lalni, előbb gon­do­sko­dik a szál­lásáról. Ez nem min­díg old­ható meg, vagy adódnak olyan szi­tuá­ciók, hogy új lakást kere­sünk. Néme­tor­szág­ban az albér­let foga­lom gya­kor­la­ti­lag (néhány ritka kivé­tel­től eltekintve) […]