Post Archives

takarítás
30. Januar 2014

Minimálbér

Minimálbér

Minimál­bér a taka­rítós­z­ak­má­ban. Sokan közülünk dol­goz­nak főál­lás­ban, vagy „Minijob”-ban taka­rítóként. A taka­rítós­z­akma az egyike azo­knak, ahol érvény­ben van a tör­vényes minimál­bér. Ezt a min­mál­bért 2014 január 1-től mege­mel­ték: 1-es bércso­port. Ide tar­toz­nak azok, akik a követ­kező fela­da­to­kat vég­zik: belső taka­rítás (iro­dák, laká­sok, üzemek, öltö­zők, orvosi ren­delők, üzle­thely­sé­gek stb.) gépek és gyári beren­de­zé­sek udvar, járda és egyéb […]

30. September 2013

Takarítás

Takarítás

Iro­dák, orvosi ren­delŏk és üzle­thely­sé­gek szaks­zerŭ és meg­bíz­ható taka­rítása. Rei­ni­gungs­ser­vice Bauer 89155 Erbach Tel.: 0163–1622301