Post Archives

nyugdíj
17. März 2013

Kérdések a 450 Eurós munkáról

Kérdések a 450 Eurós munkáról

Kérdezz-felelek a 450-Eurós, úgyne­vezett “Minijob”-okról. Ki vál­lal­hat és hol Minijob-ot, és kell-e hozzá munka­vál­lalási enge­dély? Minijob-ot bárki vál­lal­hat, munka­vál­lalási enge­dé­lyre — ugyanúgy mint egy főál­lás­hoz sem — magya­ro­knak nincs szüksé­gük. A Mini­job vál­lal­ható főál­lás mellé, vagy anél­kül. Vál­lal­ko­zók is dol­gozhat­nak mel­lékál­lás­ban mint mini­job­o­sok. Pri­vátháztar­tá­so­knál is lehet legá­li­san 450 Euróért dol­gozni, ily­en­kor a munka­vis­z­ony bejel­en­tése szintén […]