Post Archives

németország
4. Juli 2013

Finompormatrica

Néme­tor­szág­ban 2007 már­cius 1-e óta egyre több város­ban kör­ny­e­zet­vé­delmi zóná­kat alakít­a­nak ki. Ezekbe a zónákba csak finom­por­ma­tricával ellátott gépjár­művel szabad beha­jtani. Sokan nem tud­ják, hogy ez a külf­öldi rend­s­zámú gépjár­művekre is vonat­ko­zik. Hívjuk fel tehát erre magyaror­szági ismerős­eink figy­el­mét! Aki matrica nél­kül hajt be a kör­ny­e­zet­vé­delmi zónába, az az eddigi 40,00 Euro hely­ett, január­tól 80,00 […]

23. März 2013

Ulm Tipp Blog

Ulm városá­ban a sta­tisz­ti­kai ada­tok ala­pján 2011-ben 308 magyar állam­pol­gár élt. Ez akkor a város lakos­ságának 1,56 szálakékát jel­en­tette. 2013-ban, a néme­tor­szági munk­a­piac megny­itásával ez a szám alapo­san megnö­vek­e­dett. A közös­ségi old­a­la­kon észlel­hető akti­vitá­sok ala­pján Ulm­ban és kör­nyékén jelen­leg több mint 600 magyar állam­pol­gár él és dol­go­zik. Ez a szám állan­dóan vál­to­zik, a ten­den­cia felfelé mutat. […]