Post Archives

négyzetméter
25. März 2013

Lakáskeresés 3 — A mellékköltségek (Nebenkosten)

Lakáskeresés 3 - A mellékköltségek (Nebenkosten)

Mint már az előzőek­ben megír­tam, a lakás­tu­la­j­do­nos a lak­bér mel­lett a lakás egyéb költsé­geit is áthá­rít­hatja a bér­lőre. Ennek fel­té­tele, hogy ez a megál­l­apo­dás sze­re­pel­jen a bérszer­ződés­ben is. A leg­több szabvány-bérszerződésben ez már auto­ma­ti­ku­san benne van. Ezek a mel­lékköltsé­gek a követ­ke­zők: 1.;     Tele­kadó  Ter­més­ze­te­sen csak a lakás mére­té­vel arán­yo­san hárít­ható át. 2.;   […]

22. März 2013

Lakáskeresés 2 — “Kaltmiete-Warmmiete”

Mielőtt lakást kere­sünk, tisz­tá­ban kell len­nünk annak a költsé­gei­vel. Néme­tor­szág­ban külön­bsé­get tes­z­nek az úgyne­vezett hideg– és meleg­lak­bér (Kaltmiete-Warmmiete) között. A Kalt­miete a tula­j­don­kép­peni tiszta bér­leti díjat jel­enti, min­den­féle mel­lékköltség, rezsi nél­kül. Ezzel csak a lakás­hasz­nála­tot fizet­jük ki. Ez egy négy­zet­mé­te­ren­kénti x összeg, amely a lakás állapo­tától, fels­ze­relésé­től, helyé­től, korától stb. függ. A Kalt­miete tula­j­don­kép­pen összehasonlítási […]