Post Archives

költözés
1. Dezember 2013

Külföldre költözés családdal

Külföldre költözés családdal

Külf­öldre köl­tö­zés gye­rek­kel? – nem is olyan rémisztő (Aho­gyan én látom a gya­kor­lat­ban) A leg­több eset­ben a külf­öldre köl­tö­zést egy átme­neti idős­zak előzi meg, ami­kor az egyik szülő már külf­öl­dön dol­go­zik, a kicsi pedig a másik szülővel otthon marad. Nehéz az átál­lás, még a tech­nika adta lehetősé­gek­kel, a min­den­napi kom­mu­ni­ká­cióval is, mint pl a skype […]

1. September 2013

Vágyaink: szárnyak, vagy börtönfalak?

Aki­nek nem ide­gen dr. Cser­nus Imre pszi­chiá­ter neve, mun­kás­sága, az bizto­san talál­kozott már a cím­ben sze­re­plő kér­dés­sel. Nem tit­ko­lom, nagy ked­velője vagyok, de most nem is ez a lényeg. A bejeg­y­zés címe azért lett ez, mert kic­sit kap­csoló­dik a könyv témájához, érzés­ein­k­hez, vágyaink­hoz, hogy miért és mit csiná­lunk, vala­mint, hogy az jó lesz-e a jelenünkre, […]