Post Archives

kaution
4. April 2013

Lakáskeresés 4 — A kaució

A kau­ció szó (die Kau­tion) a latin cau­tio–ból ered, jel­en­tése: biz­tonság, elővi­gyáz­atos­ság. A lakás­bér­lés­nél általá­ban az óvadék sze­re­pé­nek felel meg. Az így nyújtott anyagi fede­zet azt a célt szol­gálja, hogy a tula­j­do­nos a bér­lés befe­je­zése utáni, a bér­lővel szem­beni eset­le­ges jogos köve­te­lé­seit (Pl. reno­válás) ebből az összeg­ből elé­gíthesse ki. A mel­lékköltsé­gek végel­s­zá­molásából kelet­kező eset­le­ges hátralék is […]

21. März 2013

Lakáskeresés

A lakás egy alap­vető lét­fel­té­tel. Bejel­en­tett lak­cím nél­kül szinte lehetet­len létezni, mun­kát találni, bank­szám­lát nyitni, jár­művet bejel­en­teni, gye­reket iskolába bei­ratni, stb. Az ember általá­ban, mielőtt külf­öl­dön próbál mun­kát vál­lalni, előbb gon­do­sko­dik a szál­lásáról. Ez nem min­díg old­ható meg, vagy adódnak olyan szi­tuá­ciók, hogy új lakást kere­sünk. Néme­tor­szág­ban az albér­let foga­lom gya­kor­la­ti­lag (néhány ritka kivé­tel­től eltekintve) […]