Post Archives

elszámolás
25. März 2013

Lakáskeresés 3 — A mellékköltségek (Nebenkosten)

Lakáskeresés 3 - A mellékköltségek (Nebenkosten)

Mint már az előzőek­ben megír­tam, a lakás­tu­la­j­do­nos a lak­bér mel­lett a lakás egyéb költsé­geit is áthá­rít­hatja a bér­lőre. Ennek fel­té­tele, hogy ez a megál­l­apo­dás sze­re­pel­jen a bérszer­ződés­ben is. A leg­több szabvány-bérszerződésben ez már auto­ma­ti­ku­san benne van. Ezek a mel­lékköltsé­gek a követ­ke­zők: 1.;     Tele­kadó  Ter­més­ze­te­sen csak a lakás mére­té­vel arán­yo­san hárít­ható át. 2.;   […]