Post Archives

család
1. Dezember 2013

Külföldre költözés családdal

Külföldre költözés családdal

Külf­öldre köl­tö­zés gye­rek­kel? – nem is olyan rémisztő (Aho­gyan én látom a gya­kor­lat­ban) A leg­több eset­ben a külf­öldre köl­tö­zést egy átme­neti idős­zak előzi meg, ami­kor az egyik szülő már külf­öl­dön dol­go­zik, a kicsi pedig a másik szülővel otthon marad. Nehéz az átál­lás, még a tech­nika adta lehetősé­gek­kel, a min­den­napi kom­mu­ni­ká­cióval is, mint pl a skype […]

22. Mai 2013

Családi költségvetés

Családi költségvetés

Sok családnak okoz gon­dot az, hogy a hónap végére (vagy még előbb) elfogy a ren­del­ke­zésre álló családi jöve­de­lem. Nagy­s­zü­leink ide­jé­ben ez egy­szerű volt: Az embe­rek kézhez kap­ták a hónap végén bori­ték­ban a fize­té­sü­ket, és annak elé­g­nek kel­lett lenni a követ­kező hónap végéig. Így aztán nem adhattak ki töb­bet, mint amen­nyi a fiók­ban volt. A mai, bankszámlás, […]