Post Archives

blog
23. März 2013

Ulm Tipp Blog

Ulm városá­ban a sta­tisz­ti­kai ada­tok ala­pján 2011-ben 308 magyar állam­pol­gár élt. Ez akkor a város lakos­ságának 1,56 szálakékát jel­en­tette. 2013-ban, a néme­tor­szági munk­a­piac megny­itásával ez a szám alapo­san megnö­vek­e­dett. A közös­ségi old­a­la­kon észlel­hető akti­vitá­sok ala­pján Ulm­ban és kör­nyékén jelen­leg több mint 600 magyar állam­pol­gár él és dol­go­zik. Ez a szám állan­dóan vál­to­zik, a ten­den­cia felfelé mutat. […]