Post Archives

bérlő
4. April 2013

Lakáskeresés 4 — A kaució

A kau­ció szó (die Kau­tion) a latin cau­tio–ból ered, jel­en­tése: biz­tonság, elővi­gyáz­atos­ság. A lakás­bér­lés­nél általá­ban az óvadék sze­re­pé­nek felel meg. Az így nyújtott anyagi fede­zet azt a célt szol­gálja, hogy a tula­j­do­nos a bér­lés befe­je­zése utáni, a bér­lővel szem­beni eset­le­ges jogos köve­te­lé­seit (Pl. reno­válás) ebből az összeg­ből elé­gíthesse ki. A mel­lékköltsé­gek végel­s­zá­molásából kelet­kező eset­le­ges hátralék is […]