Post Archives

arbeitsamt
13. Oktober 2013

A munkanélküli segély

A munkanélküli segély

A néme­tor­szági munk­a­nél­küli segély (Arbeits­lo­sen­geld, ALG 1)  Mint sok más­sal, a német munk­a­nél­küli segél­lyel kap­cso­lat­ban is nagyon sok tév­hit forog az itt dol­gozó magya­rok között. Sokan olvas­tak, hal­lottak vala­mit, de nagyon keve­sen ren­del­kez­nek pon­tos infor­má­ciók­kal. Az aláb­biak­ban össze­fogla­lom a munk­a­nél­küli segél­lyel kap­cso­la­tos tud­nivaló­kat. 1.         Ki jogo­sult munk­a­nél­küli segé­lyre? A munk­a­nél­küli segély annak jár, aki­nek a […]