Post Archives

alvállalkozó
2. Dezember 2013

Színlelt egyéni vállalkozások

KÖZLEMÉNY Buk­ta­tók a magyar egyéni vál­lal­ko­zók számára Néme­tor­szág­ban A Buda­pesti Keres­ke­delmi és Ipark­a­mara (BKIK) és az Építési Vál­lal­ko­zók Orszá­gos Szö­vetsége (ÉVOSZ) köz­le­mény­ben sze­retné fel­hívni az építési vál­lal­ko­zók figy­el­mét a néme­tor­szági vál­lal­ko­zás aktuá­lis buk­ta­tójára. Az elke­rü­lendő hely­zet az építési jel­leg­től füg­get­le­nül, más szak­má­kat, szol­gál­ta­tási terü­le­te­ket is érin­thet. El kell kerülni, hogy szín­lelt vál­lal­ko­zási kap­cso­latba kerül­je­nek az […]