Post Archives

adómentes
12. April 2013

Adóbevallás, adóvisszaigénylés

Adóbevallás, adóvisszaigénylés

Adózni kell. Magyaror­szá­gon és Néme­tor­szág­ban is. Az adó az állam (és az állam mi vagyunk) jöve­delme, az állam ebből fedezi a kiadá­sait. Utak építése, fenntar­tása, iskolák és óvódák üzemel­te­tése, szo­ciá­lis támo­gat­á­sok (családi pót­lék, szo­ciá­lis segély stb.) jut­ta­tása, a hon­véd­e­lem, a köz­biz­tonság fenntar­tása stb. pénzbe kerül­nek. Eze­ket a kiadá­so­kat az állam külön­böző adók­ból finan­szírozza.. A legis­mer­tebb a […]

17. März 2013

Kérdések a 450 Eurós munkáról

Kérdések a 450 Eurós munkáról

Kérdezz-felelek a 450-Eurós, úgyne­vezett “Minijob”-okról. Ki vál­lal­hat és hol Minijob-ot, és kell-e hozzá munka­vál­lalási enge­dély? Minijob-ot bárki vál­lal­hat, munka­vál­lalási enge­dé­lyre — ugyanúgy mint egy főál­lás­hoz sem — magya­ro­knak nincs szüksé­gük. A Mini­job vál­lal­ható főál­lás mellé, vagy anél­kül. Vál­lal­ko­zók is dol­gozhat­nak mel­lékál­lás­ban mint mini­job­o­sok. Pri­vátháztar­tá­so­knál is lehet legá­li­san 450 Euróért dol­gozni, ily­en­kor a munka­vis­z­ony bejel­en­tése szintén […]