Post Archives

adó
12. April 2013

Adóbevallás, adóvisszaigénylés

Adóbevallás, adóvisszaigénylés

Adózni kell. Magyaror­szá­gon és Néme­tor­szág­ban is. Az adó az állam (és az állam mi vagyunk) jöve­delme, az állam ebből fedezi a kiadá­sait. Utak építése, fenntar­tása, iskolák és óvódák üzemel­te­tése, szo­ciá­lis támo­gat­á­sok (családi pót­lék, szo­ciá­lis segély stb.) jut­ta­tása, a hon­véd­e­lem, a köz­biz­tonság fenntar­tása stb. pénzbe kerül­nek. Eze­ket a kiadá­so­kat az állam külön­böző adók­ból finan­szírozza.. A legis­mer­tebb a […]