Posted by Franz BauerKÖZLEMÉNY

Buk­ta­tók a magyar egyéni vál­lal­ko­zók számára Németországban

A Buda­pesti Keres­ke­delmi és Ipark­a­mara (BKIK) és az Építési Vál­lal­ko­zók Orszá­gos Szö­vetsége (ÉVOSZ) köz­le­mény­ben sze­retné fel­hívni az építési vál­lal­ko­zók figy­el­mét a néme­tor­szági vál­lal­ko­zás aktuá­lis buk­ta­tójára. Az elke­rü­lendő hely­zet az építési jel­leg­től füg­get­le­nül, más szak­má­kat, szol­gál­ta­tási terü­le­te­ket is érin­thet. El kell kerülni, hogy szín­lelt vál­lal­ko­zási kap­cso­latba kerül­je­nek az egyéni vál­lal­ko­zók és a megren­delőik. Magyaror­szá­gon bújta­tott fogl­al­kozta­tás­ként ismeri a köz­vé­le­mény, ami­kor is járu­lék, adó és egyéb köte­le­zettsé­gek jog­talan megs­pór­olása érde­ké­ben vál­lal­ko­zási szer­ződé­sek mögé bújtatva kerül sor dol­go­zók foglalkoztatására.

Erre Néme­tor­szág­ban a span­yol és por­tu­gál EU csat­la­ko­zást követő évek­ben volt emléke­ze­te­sen rossz tapasz­talat. Ugya­nis, ami­kor tel­jes egés­zé­ben megnyílt szá­mu­kra az unió munkae­rőpiaca, rész­ben szán­dé­ko­san, rész­ben pedig tud­at­la­nul egyéni vál­lal­ko­zói iga­zo­l­ván­nyal próbál­tak töme­ge­sen, valójá­ban alkal­mazotti körül­mények között mun­kát foly­tatni. Sok eset­ben a megren­delő sem volt tisz­tá­ban azzal, hogy mitől vál­lal­ko­zás valami és mitől alkal­mazotti a fogl­al­kozta­tás, csak azt tar­tot­ták fon­tos­nak, hogy társ­ada­lom­bizto­sítási járu­lék és sze­mé­lyi jöve­delem­adó befi­ze­té­se­ket spór­ol­ja­nak meg a lehető leg­na­gyobb mértékben.

A szín­lelt egyéni vál­lal­ko­zá­sok csap­dájába 2011. május 1-től az unió val­a­men­nyi nem­zeti munkaerő pia­cának tel­jes megny­itása­kor a magyar vál­lal­ko­zók is belee­s­het­nek. Különö­sen oda kell figyelni a szá­mun­kra igen fon­tos és nagysá­gren­det jel­entő néme­tor­szági munkáknál.

A német kor­mányzat 2005 már­ci­usá­ban a vám­hi­vat­alok kere­té­ben külön akciócso­por­tot állított fel a szín­lelt egyéni vál­lal­ko­zá­sok (láts­zat önfogl­al­kozta­tók) kis­zű­résére. Jog­gal lehet arra számítani, hogy hangs­ú­lyos, célz­a­tos hatósági ellenőr­zé­sek vár­ha­tóak ezen a területen.

A BKIK Építői­pari Osz­tá­lya — egy­ez­tetve az ÉVOSZ-szal — hangs­ú­lyozni sze­retné, hogy az egyéni vál­lal­ko­zá­so­kra vonat­kozó kri­té­ri­umo­knak a külf­öldi munka­vál­lalás során is meg kell felelni.

Az egyéni vál­lal­ko­zóknak az alábbi elvárá­sok­kal kell kie­mel­ten foglalkozni:

· érvényes vál­lal­ko­zási szer­ződé­sek megléte
· a külf­öldi tevéke­ny­ségre vonat­ko­zóan elkülöní­tett köny­velés bizto­sítása
· a tevéke­ny­ség vég­zése több­ny­ire bejel­en­tés köte­les az adott ország­ban
· egész­ség­bizto­sítási kár­tyával és szükség szer­inti további bizto­sítá­sok­kal kell ren­del­kezni a német előírá­so­knak  meg­fel­elően
· a pénzf­or­ga­lom lebon­yolításához meg­fel­elő banki kap­cso­la­tok szükségesek

A szín­lelt egyéni vál­lal­ko­zá­sok jel­lemző ismér­vei is jól meghatározhatóak.

A szín­lelt egyéni vállalkozó:

· a megren­delő uta­sítja a munka­helyen való meg­je­le­nésre és a letöl­tendő munkai­dőre
· időbé­re­sen meg­ha­táro­zott, rend­s­ze­res jöve­del­met kap, jár neki a túlóra-pótlék, szabad­sága ide­jére fize­tés,
betegs­ége ese­tén a megren­delő által fize­tendő táp­pénz
· bet­ago­zó­dik a megren­delő munka­vál­lalói közé (pl. épít­ke­zé­sen a megren­delő, vagy más vál­lal­kozó munka­vál­lalói
cso­port­jába dol­go­zik, vagy futós­zalag mel­lett áll a megren­delő munka­vál­lalói­val együtt)
· a megren­delő munka­es­z­kö­zeit hasz­nálja, nincs saját munka­es­z­köze, vala­mint nem ren­del­ke­zik kellő tőké­vel saját
esz­kö­zök beszer­zésére
· koráb­ban alkal­mazott volt az adott megren­delő­nél és vál­toz­at­la­nul ugya­nazt a fela­da­tot látja el
· az éves bevé­telé­nek min­tegy 5/6-od része ugyanat­tól a megren­delőtől származik

Az egyéni vál­lal­ko­zóvá vált koráb­ban magyar tár­sas vál­lal­ko­zá­so­knál alkal­mazott, kikül­dött munka­vál­lalók önhi­bájukon kívül, legin­kább isme­re­thiány miatt rend­kívül hamar össze­üt­kö­zésbe kerül­nek vagy kerül­het­nek a tör­vény­ek­kel. Indo­kolt, hogy az egyéni vál­lal­ko­zók alapo­san tájé­ko­zód­ja­nak arról, hogy a munk­a­köz­vetítők vagy német megren­delők által aján­lott kon­struk­ció men­ny­iben minő­sül jogsz­abá­ly­szerű­nek. Min­den egyéni szabá­ly­tal­an­ság az összes magyar vál­lal­ko­zást megbélyegzi.

For­rás: Buda­pesti Keres­ke­delmi és Iparkamara

Egyéb munka­ü­gyi kér­dé­se­krŏl itt tájékozódhatunk.

 
Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>