Posted by Franz Bauer

Arbeitsamt


Munka­ke­resés Németországban

Az elmúlt évek­ben nagyon sokan hagy­ták el Magyaror­szá­got, és ker­stek / keres­nek külf­öl­dön mun­kát, megél­he­tést.
Egy­ikük sem azért jött ide dol­gozni, mert Magyaror­szá­gon egy biztos és jól jöve­del­mezŏ állása volt.

Min­den­ki­nek meg volt, meg van erre a saját egyéni indoka, vis­zont a célok leg­több eset­ben közö­sek: dol­gozni, pénzt keresni, a család megél­he­tését bizto­sítani, egy bizon­yos élets­zín­vo­n­alat elérni, eset­leg adós­sá­got, lakás­hi­telt tör­les­z­teni, stb.

Egy külf­öldi munka­vál­lalás soha nem kön­nyŭ és egy­szerŭ fela­dat  még akkor sem, ha bes­zél­jük az adott ország nyel­vét.
Ez ugya­nis a — köz­hiedelem­mel  ellen­tét­ben — nem elŏny, hanem alapfeltétel.

Per­sze, min­den­hol van­nak alac­sony értékŭ mun­kák, ahol egy pár német szóval el lehet “bol­do­gulni”, de az elŏb­bre­ju­tás­hoz egy bizon­yos szintŭ kom­mu­ni­ká­ciós képes­ség elen­ge­d­hetet­len.
A leg­na­gyobb esé­lyük azo­knak a munka­ke­resŏknek van, akik a nyelvtu­dá­suk és  szak­mai képe­sí­té­sük mel­lett fel­kés­zül­nek a külf­öldi munka­vál­lalásra:
Ehhez –tanácc­sal és tapasz­tal­at­me­gosz­tás­sal —  segítsé­get nyújt­hat­nak a külf­öl­dön élŏ és már beilles­z­ke­dett magya­rok.
A külf­öldi munka­vál­lalás­ról szóló két leg­jobb Facebook-csoport:

1. Külf­öldi mun­kára vágyó magya­rok
2. Külf­öldi mun­kára induló magyarok

A néme­tor­szági munka­vál­lalás­hoz fel­tét­le­nül szükségesek:

1. Bejel­en­tett néme­tor­szági lak­cím
2. Német bank­számla
3. Adóa­zo­no­sítós­zám
4. Német betegbiztosítás

Eze­ket magun­knak kell intéz­nünk, a betegbizto­sítás inté­zését több helyen a munkaadó átvállalja.

Munka­ke­resési lehetŏsé­gek:
Aki­nek nem sike­rül ismerŏ­sön keres­z­tül mun­kához jut­nia, az több lehetŏség közül választhat.

1. Munk­a­köz­vetítŏ iro­dák
Magyar munk­a­köz­vetítŏket talá­lunk az Inter­ne­ten. Mivel ebben a szak­má­ban nagyon sok a “fekete bárány”, vigyáz­zunk, hogy  ne essünk csap­dába. Legyünk tisz­tá­ban azzal, hogy a munk­a­köz­vetí­tés is egy szol­gál­ta­tás és nem kapható ingyen. Vis­zont ne fizes­sünk ki elŏre sem­mi­féle költsé­get (köz­vetítŏdíj, uta­zás, szál­lás stb.). Egy komoly és meg­bíz­ható köz­vetítŏ iroda csak utólag, a mun­kaszer­zŏdés létrejötte után szá­molja el a köz­vetítŏi díjat.

Német munk­a­köz­vetítŏ iro­dák min­den város­ban létez­nek, eze­ket meg­talál­juk a tele­fon­könyv­ben.
A legel­ter­jed­tebb munk­a­köz­vetítŏ forma az úgyne­vezett “Zeit­ar­beit”. Ezek az iro­dák saját mun­kas­ze­zŏdést köt­nek a munka­vál­lalóval, majd “kikölcsön­zik” ŏket külön­bözŏ vál­lala­tokhoz. A kere­seti lehetŏség itt általá­ban alac­sony­abb, de fen­náll annak a lehetŏsége, hogy a “kikölcsönzŏ” cég átvesz ben­nün­ket ren­des állományba.

2. Újság­hir­de­tés
Ez a munka­ke­resés– és kínálat klass­zi­kus módja:
A leg­több regió­ban az ingye­ne­sen  meg­je­lenŏ heti újsá­gok­ban, vagy a helyi napi­l­apok inter­ne­tes por­tál­jain talál­ha­tunk álláshirdetéseket.

3. Munka­ü­gyi hiva­tal (Arbeits­amt)
Aki a fel­té­te­lek tel­je­sí­tése után munk­a­nél­küli segé­lyre jogo­sult, az már mint munka­ke­resŏ benne van a hiva­tal rend­s­ze­ré­ben, és auto­ma­ti­ku­san kap aján­la­to­kat.
Vis­zont bárki regisz­trál­hat a hiva­tal hon­la­pján, és böngész­het  online a  munkaa­ján­la­tok között.
Ennek a móds­zer­nek óriási elŏnye az, hogy ha bea­dunk bizon­yos para­mé­te­reket (pl. lakóhely, szak­kép­zettség) akkor igény­eink szer­int les­zŭkíthet­jük a talála­tok körét. Regisz­trálás után a saját pro­fi­lunkat is felt­e­het­jük a rend­s­zerbe, így a munk­akínálók adott eset­ben akár direkt fel­ves­zik velünk a kapcsolatot.

4. Néme­tor­szág leg­na­gyobb online munka­ke­resŏ por­tálja

Ha a por­tál keresŏjébe beír­juk a kívánt város nevét, akkor szak­mák szer­int cso­por­to­sítva meg­ka­pjuk a kör­nyék­beli állá­sa­ján­la­to­kat a mun­ka­leírás­sal, elvárá­sok­kal és a kap­cso­lat­fel­vé­teli lehetŏsé­gek­kel együtt.

Mint lát­juk, munka­ke­resési lehetŏség van bŏven.
Ter­més­ze­te­sen egy­ikük sem gar­an­tálja a sikert, de a cikk ele­jén fel­sorolt tula­j­donsá­gok (nyelvtu­dás, szak­kép­zettség, fel­kés­zültség) bir­to­ká­ban egy lépés­sel köze­lebb visz­nek min­ket a célunkhoz.

Egyéb munka­ü­gyi infor­má­ciók itt találhatóak.

 
4 Responses to Munkakeresés Németországban

 1. Alexandra says:

  Tisz­telt Franz Bauer Úr!

  Arra sze­ret­nék választ kapni, hogy származhat-e abból a későb­biek­ben hátrán­yom, ha meg­ké­rem a munkaa­dó­mat, hogy ő mond­jon fel nekem?

  Tisz­te­let­tel: Alexandra

  • Franz Bauer says:

   Nem his­zem, hogy ebbe a munkaa­dója bele­menne, mert gya­kor­la­ti­lag nem tudja a fel­mon­dást megindokolni.

 2. Beáta says:

  Ked­ves Ferenc,
  Nem tel­je­sen ebbe a témába vág, de munka­ü­gyi jel­legű a kér­dé­sem.
  A párom 2014-ben magyar építői­pari cég­nél kikül­de­tés­ben dol­gozott Néme­tor­szág­ban. Saj­nos nem kapta meg az adóbe­val­lás elkés­zí­tésé­hez szüksé­ges Lohnsteuerbescheinigung-ot, és egyéb papíro­kat sem. A volt főn­öké­től sem­mi­lyen infor­má­ciót nem tud­tunk sze­rezni. Fel­vet­tük a kap­cso­la­tot a köny­velőjé­vel, aki­nek az elmon­dása szer­int nem tudták lezárni a 2014-es évet, ezért nem áll móduk­ban kiadni a papíro­kat. Sze­ret­nénk megcsinál­tatni az adóbe­val­lást, mivel valós­zínű­leg viss­zai­gény­el­hető az adó egy része. Az lenne a kér­dé­sem, hogy ily­en­kor mi a teendő? For­dul­ha­tunk a Finanz­amt­hoz, vagy más szerv­hez?
  Előre is kös­zönöm a válas­zát!
  Üdvöz­let­tel: Bognár Beáta

  • Franz Bauer says:

   Hallo Beate, ha magyar cég­nél dol­gozott, akkor saj­nos nem tudok tanácsot adni. Ismerve az ilyen cégek “mun­káját”. Próbál­jon a magyar hivat­alos szer­vek­hez (ado­hi­va­tal) fordulni.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>