Posted by Franz Bauer

Minijob


Minimál­bér a taka­rítós­z­ak­má­ban.
Sokan közülünk dol­goz­nak főál­lás­ban, vagy „Minijob”-ban taka­rítóként.
A taka­rítós­z­akma az egyike azo­knak, ahol érvény­ben van a tör­vényes minimálbér.

Ezt a min­mál­bért 2014 január 1-től megemelték:

1-es bércso­port.

Ide tar­toz­nak azok, akik a követ­kező fela­da­to­kat végzik:

 • belső taka­rítás (iro­dák, laká­sok, üzemek, öltö­zők, orvosi ren­delők, üzle­thely­sé­gek stb.)
 • gépek és gyári berendezések
 • udvar, járda és egyéb (gya­lo­gos) köz­le­ke­dési felü­le­tek (a téli hóeltaka­rítás is ide tartozik)

6-os bércso­port.

Ide tar­toz­nak azok, akik a követ­kező fela­da­to­kat végzik:

 • ablak– és hom­lok­z­at­tisz­títók, külső épülettisztítók

Az új minimál­bér 2014 január 1-től 2014 decem­ber 31-ig:

1-es bércso­port: 9,31 Euro/óra  (a keleti tar­tomán­yok­ban: 7,96 Euro/óra)

6-os bércso­port: 12,33 Euro/óra (a keleti tar­tomán­yok­ban: 10,31 Euro/óra)

2015 ben újabb emelés lesz:

1-es bércso­port: 9,55 Euro/óra  (a keleti tar­tomán­yok­ban: 8,21 Euro/óra)

6-os bércso­port: 12,65 Euro/óra (a keleti tar­tomán­yok­ban: 10,63 Euro/óra)

 

Akik főál­lás­ban dol­goz­nak, azo­knak ez bruttó jöve­del­met jel­ent, a minijob-osok net­tó­ban kapják ezt a bért.

A Minijob-ról itt tájékozódhattok.
8 Responses to Minimálbér

 1. Beáta Bognár says:

  Ked­ves Franz Bauer! Az lenne a kér­dé­sem, hogy a tavaji évről maradt szabad­sá­go­mat med­dig vehe­tem ki? Ha nem ves­zem ki, kifizetik-e, és ha igen, a tavaji vagy az idén érvényes órabér­rel szá­molva? Válas­zát elôre is kös­zönöm! Bognár Beáta

  • Franz Bauer says:

   Hallo Beáta,

   A tör­vény szer­int az éves szabad­sá­got min­den év végéig ki kell venni.
   Kivé­tel: ha fon­tos üzemi vagy sze­mé­lyes okok ezt nem tes­zik lehetővé.
   Ily­en­kor a mara­dék szabad­sá­got általá­ban a követ­kező év már­cius 31-ig ki kell venni.
   Az egyéni mun­kaszer­ződé­sek­ben lehe­tsé­ges más mege­gy­e­zés is, néz­zen ott utána.

   Ami a szabad­ság kifi­ze­tését illeti, a tör­vény csak egyet­len alkal­mat enged: ha befe­je­ző­dik a munka­vis­z­ony, és még maradt szabadság.

 2. Toth Timea says:

  Tisz­telt Franz Bauer! Sür­gős és fon­tos kér­dé­sem lenne ami saj­nos nem ide tar­to­zik de hasonlo topi­cot nem talál­tam. A lényeg az , hogy uj munka­helyem lett 4hónapja kezd­tem, a főn­ö­köm bejel­en­tett (után­na­jár­tam min­den­hol) teilzeit-ra 100órát dol­go­zom havonta. Vis­zont hiába könyör­gök a vert­ago­mért min­dig csak igér­geti. Eddig nem ide­ges­ked­tem miatta, azt mondta ha ellenőr­zés lenne az adat­bázis­ban meg­találnak és lát­ják hogy min­den adó fizetve van utánnam..de ez nekem kevés. Mint tudja ez nél­kül szinte sem­mit sem lehet elin­tézni, hiába kapom én a bér­pa­pi­ro­mat. Már most anny­ira kétségbe vagyok esve hogy fog­gal­mam sincs kihez vagy hova for­dul­jak. Kérem segit­sen.
  Kös­zönöm: Timea Toth

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Timea, mégis milyen segítsé­get vár tőlem?
   Két lehetősége van: vagy dol­go­zik tovább szer­ződés nél­kül (nem javas­lom), vagy fel­mond és más munka­helyet keres.
   Sajná­lom, de olyan cég­nél, ahol nem kor­rekt a főnök, egy napot sem dol­goz­nék, abból csak pro­blémák keletkeznek. :-(

 3. András J. says:

  Tisz­telt Franz Bauer úr!
  2014 szept.01-től(2014) bejel­en­tett lak­cí­münk van feleségemmel,Németo.-ban.Tavaly dol­goztunk egy Cég­nél vollzeit-ban,csak 2 hónapot,aztán elküldtek.Sajnos csak most jövünk rá sok fon­tos dologra,hála az Ön szakútmutatásának!A kér­dé­sem: üzemanyag térí­tést nem kaptunk,pedig napi 25 km-t tet­tünk meg a Cégig meg vissza és ezt tudták a Cég­nél, de mi kel­lett volna ezt írás­ban kérjük??…Úgy tudom,h 0,30 eurót fizet­nek min­den egyes km után,évi 4500 euróig.A mi ese­tünk­ben havi (500 km után) kb. 150 €-val keve­sebb adót fize­thet­tünk volna?…Kicsit abs­zurdnak tűnik,mert 1.479 br.-ból csak 78 €-t von­tak le Lohnsteuer-ként.(más):Persze von­tak még le:KV-Beitrag-ot,RV-B.,AV-B.,és PV-B.-ot.Ezek közt nem sze­re­pel az egy­ház adó,pedig be volt jel­entve a Rathaus-nál.Igaz,h akkor még csak idei­gle­nes adós­zá­munk volt és csak miután elküld­tek a Cégtől,utána kaptuk meg Berlinből,de az is csak papír és nem Kár­tya! Miért??…(más):4-es adó­ka­te­gór­iá­ban voltunk és tavaly nov.óta munk­a­nél­kü­liek vagyunk.Idén febr.-ban jöt­tek meg a papír­jaink Magyaro.-ról (E 101)és akkor kap­tunk hivat­alos papírt a Mainz-i Arbeitsamt-tól(addig Job­cen­ter­hez tartoztunk)konkrétan megúllapítva,h napi 55,30 €-t kapunk bruttó!!! és a Pro­zent­satz 60,így marad napi 23,44 €.Java­sol­ták ugyan,h a helyi Arbeitsamt-nál kér­jünk adó­ka­te­gória váltást,de saj­nos eddig nem tet­tük meg.Nem tudom,h munk­a­nél­kü­liek ese­té­ben hogy műkö­dik az adó­ka­te­gória besorolása..? és viss­z­a­menő­leg kifizetik-e nekünk a különbözetet,ha jogo­sul­tak vagyunk erre,vagy se??(SGB III-ban vagyunk).Elnézést kérek a hosszú,talán bon­yo­lult szö­ve­gért és előre is kös­zönöm profi válas­zát!
  Tisz­te­let­tel Gyula J.

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves András, ilyen bon­yo­lult kér­désre saj­nos nem áll módom­ban rész­le­te­sen váls­zolni. Ami vis­zont a KM-pénzt illeti, ross­zul van infor­málva. A munkaadó nem köte­les sen­ki­nek kilo­mé­ter­pénzt fizetni! Ami ön gon­dol, az az adóbe­val­lás­nál kerül sorra. Ott kell mega­d­nia, hogy hány kilo­mé­terre van a lakása a munka­helyé­től, és akkor ves­zik figy­elembe. Min­den meg­tett kilo­mé­ter után 30 Cent-el csök­ken­tik az adóala­pját, és a túl­fi­ze­tett adót visszakapja.

 4. Szekeres Lilla says:

  Szer­vusz, Ked­ves Franz!

  Több kér­dé­sem lenne.
  Az egyik az, hogy gyár­ban pl. a csis­zoló munka melyik kate­gór­iába tar­to­zik bele, a másik az, hogy egy hét munkaidő alatt is lehetséges-e a 450 Eurót megkeresni?

  Kös­zönöm szé­pen a válas­zod,
  Sze­ke­res Lilla

  • Franz Bauer says:

   Hallo Lilla, mit értesz azalatt, hogy melyik kate­gór­iába? 450 Eurót egy nap alatt is lehet keresni, mit sze­ret­nél kon­kré­tan tudni? :-)

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>