Posted by Franz Bauer

Oklevél


Szerző ©

Judit Szekelyne
Széke­lyné Franc­so­vics Judit
Kös­zö­net a mun­kájáért és a publi­kálási engedélyért.

 

Magyar szak­ké­pe­sí­té­sek elis­mer­te­tése Németországban

Az elis­mer­te­tés (hono­sítás) egy olyan hivat­alos eljárás, amely a külf­öl­dön szer­zett bizonyít­ványt, diplomát olyan oki­rattá minő­síti, amely ugya­no­lyan jogo­kat bizto­sít a tula­j­do­no­sának, mint az a hazai diploma vagy szak­ké­pe­sí­tés, ami­vel egy­e­nér­tékű­nek nyil­vánítot­ták.
Néme­tor­szág­ban mind a 16 közi­gaz­ga­tási egy­ség (Bun­des­land) önálló felül­vizs­gálati és dön­tési jog­gal ren­del­ke­zik a vég­zettsé­gek elis­mer­te­tését illetően.
Azt, hogy a mi ese­tünk­ben melyik hiva­tal ille­tékes, az attól függ, hogy melyik megyé­ben kívá­nunk majd az adott szak­má­ban dol­gozni, vala­mint, hogy milyen típusú szak­máról van szó.
(pl. egész­sé­gügy — ezen belül ápoló, orvos stb, jogi vagy ipari szak­mák…).
Ezen két infor­má­ció ala­pján magunk is kön­ny­e­dén meg­talál­hat­juk az ille­tékes hivat­alt, amel­lyel fel kell ven­nünk a kap­cso­la­tot.
A követ­kező kereső­por­tál hasz­nála­ta­kor a fent emlí­tett két keresési kri­té­rium mega­dása után a rend­s­zer elvezet az ille­tékes hiva­tal hon­la­pjára, ahol az elé­r­hetősé­gek mel­lett az elis­mer­te­tés­hez benyújtandó doku­men­tu­mok pon­tos listáját is megtaláljuk.

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/de/berater/start

Amen­ny­iben hivat­alosan kérel­mez­zük a vég­zettsé­günk elis­mer­te­tését, a hatósá­go­knak 1 hóna­pjuk van arra, hogy viss­zai­ga­zol­ják ezen kér­e­lem beér­ke­zését és bekér­jék a szüksé­ges doku­men­tu­mo­kat.
Ha a kér­e­lem elbírálásához szüksé­ges doku­men­tu­mok hiány­tala­nul beér­kez­tek, 3 hóna­pon belül dön­tést kell hoz­niuk. Ha elu­ta­sít­ják a kérést, a dön­té­sü­ket indo­kol­niuk kell. Amen­ny­iben olyan vég­zettség­gel ren­del­ke­zünk, ami a német kép­zési regisz­ter­ben (Berufs­ver­zeich­nis) nem sze­re­pel, illetve nem tud­juk milyen néven ker­es­sük, általá­nos infor­má­cióké­rés­sel is meg­ke­res­het­jük az adott hivat­alt.
Ne feled­jük azon­ban, hogy a vég­zettsé­günk­höz tar­tozó OKJ szá­mot külf­öl­dön sehol sem jeg­y­zik és nem is isme­rik, tehát erre hivat­kozva hiába is kér­nénk bővebb infor­má­ciót az elis­mer­te­tési eljárást illetően.
A szak­mai kép­zés időtart­ama, a tan­rend­ben sze­re­plő tár­gyak, vala­mint az elmé­leti és gya­kor­lati órák száma ilyen eset­ben sok­kal bes­zé­de­sebb, így kön­ny­ebb meg­találni a vég­zettsé­günk néme­tor­szági “meg­fel­előjét”.
Az elis­mer­te­tési foly­amat alatt az álta­lunk elvég­zett kép­zést össze­ve­tik a néme­tor­szági kép­zés­sel és ha jel­en­tős külön­bsé­ge­ket találnak, fels­zólít­hat­nak min­ket külön­bö­zeti vizsga leté­telére.
Bizon­yos vég­zettsé­gek elis­mer­te­té­se­kor azt is iga­zol­nunk kell, hogy ren­del­ke­zünk az ebben a szak­má­ban elvárt szintű nyelvtu­dás­sal. Ez szak­mán­ként vál­tozó.
Nyelv­vizsga nem min­den eset­ben szük­se­ges, de pl. egész­sé­gü­gyi vég­zettsé­gek ese­tén az A2 szintű tudás mini­mum elvárás­nak számít, külön­féle aka­dé­miai vég­zettsé­gek ese­tén pedig mini­mum B2 es tudás szükséges.
Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>