Posted by Franz BauerAz örök kér­dés: szabad-e és med­dig a magyar rend­s­zámú autó­mat Néme­tor­szág­ban használnom.

Nos a válasz elmé­le­ti­leg egy­szerű:
Az erre vonat­kozó német ren­de­le­tek (FZV §20) szer­int egy gépjármű, amely egy másik EU-tagállamban van bejel­entve, idei­gle­ne­sen, maxi­mum 1 évig köz­le­ke­d­het Néme­tor­szág­ban.
A pro­bléma ott van, hogy ugya­nez a ren­de­let kimondja, hogy ez csak akkor érvényes, ha a tula­j­do­nos­nak nincs indo­kolt állandó itt­ar­tóz­ko­dása.
Egy mun­kaszer­ződés vis­zont már az itt­ar­tóz­ko­dás állan­dóságát bizonyítja.
Egy közúti ellenőr­zés foly­amán lehet, hogy megússza valaki bün­te­tés nél­kül, de jobb, ha nem bízik ebben.
Azon­kívül elég egy lakós­sági fel­jel­en­tés (szomszéd, munka­társ, stb.) és elin­dul az eljárás.

Sze­mély szer­int ezért azt tanácso­lom, hogy aki Néme­tor­szág­ban dol­go­zik, az cse­rélje le a magyar rend­s­zá­mot németre.
A költsé­gek elvi­sel­hetőek, és egy kis utá­na­járás­sal rövid időn belül elintézhető.

 

Német rend­s­zámmal hazautazni.

Nos, a leg­job­bat elsőnek: maradhat a magya­ros­zági lakcím.

A koráb­ban hatá­lyos hazai jogsz­abá­lyi ren­del­ke­zés értel­mé­ben belf­öldi üzem­bentartó, tula­j­do­nos, illetve magyaror­szági lakóhel­lyel ren­del­kező jár­művezető Magyaror­szág terü­le­tén nem volt jogo­sult külf­öldi rend­s­zámú gépjár­művet vezetni.
Az új jogsz­abály szer­int:
“Egy ter­més­ze­tes sze­mély csak akkor minő­sül belf­öldi üzem­bentar­tónak, ha mind lakó-, mind szo­ká­sos tar­tóz­ko­dási helye Magyaror­szág terü­le­tén van. Ha a jár­művezető, üzem­bentartó iga­zolja, hogy a Magyaror­szá­gon egyéb­ként lakóhel­lyel ren­del­kező üzem­bentartó tar­tóz­ko­dási helye külf­öl­dön van, a jármű belf­öldi üzem­ben tar­tása nem jogsértő.“
“A korábbi előírá­sok ala­pján a ment­es­ségi szabá­lyok iga­zo­lására ide­gen nyel­ven kiál­lított iga­zo­lá­so­kat csak hite­les - az Orszá­gos For­dító és For­dítás­hi­te­le­sítő Iroda (OFFI) vagy magyar kon­zuli tiszt­vi­selő által kés­zí­tett - for­dítás­sal együtt lehe­tett elfo­gadni.
Most­an­tól olyan egy­szerű for­dítást is be lehet mutatni, amelyet nem az OFFI vagy a kon­zuli kép­vi­selet munka­társa állított ki. Az egy­szerű for­dítás fogal­mát jogsz­abály nem határozza meg, így annak alak­isága sem szabá­lyozott. Emiatt bár­mi­lyen, az adott ide­gen nyelvű ira­tról kés­zí­tett magyar nyelvű ira­tot el kell fogadni, ha arról az ellenőr­zés alá vont sze­mély úgy nyilat­ko­zik, hogy az az adott irat for­dítása.”     (For­rás: Origo.hu)

Én ezt úgy értel­me­zem, hogy ha valaki Néme­tor­szág­ban dol­go­zik és német rend­s­zámú (saját) gépjár­művel láto­gat haza, akkor for­dí­tassa le egy hivat­alos for­dítóval a néme­tor­szági mun­kaszer­ződését, vala­mint az itteni lak­cím­be­jel­en­tés igazolását.

A tör­vények sza­va­tos­sági ide­jé­nek, vala­mit a hatóság néha “kér­dé­ses” eljárá­sainak isme­re­té­ben, a fen­tie­kért nem vál­lal­ha­tok felelősséget. :-)

A finom­por­ma­tricáról itt informálódhatsz.
10 Responses to Magyar rendszám

 1. Pingback: Finompormatrica | Ulm-Tipp

 2. Dániel says:

  Ked­ves Bauer Úr!

  Azt sze­ret­ném kér­dezni, hogy egy 50 cm3-es robogó néme­tor­szági üzembe-helyezésének milyen fel­té­te­lei, illetve költsé­gei van­nak? (vizs­gáz­ta­tás, amen­ny­iben szüksé­ges, és bizto­sítás).
  Magyaror­szá­gról hoz­nánk ki, tehát egy­előre magyar bizto­sítás van rajta.

  Előre is kös­zönöm meg­tisz­telő válaszát!

  • Franz Bauer says:

   Hallo Daniel,

   50 ccm-es robo­got nem kell levizs­gaz­tatni.
   A papirjat kell “neme­te­si­teni”, kell bar­melyik bizto­si­to­nal vagy ban­knal egy “rend­s­za­mot” venni, ez kb. 60–80 Euro egy evre.
   Ennyi. :-)

 3. Kiss Zsuzsanna says:

  Üdv! A hite­les autók­kal mi a hely­zet? Azt nem lehet átíratni Németországban.

 4. PN says:

  Szi­asz­tok!

  Ha átira­tom a HU rend­s­zá­mo­mat németre , akkor le kell adnom a magyar rend­s­zá­mo­mat az eljárás során (Néme­tor­szág­ban)?
  Ez szá­momra azért érde­kes, mert már Magyaror­szá­gon befi­zet­tem jövő szep­tem­be­rig a Casco-t és a köte­le­zőt és az autót jövőre ter­vezem eladni (és min­dazt tud­juk: Mo-n jobb árom el lehet adni). Vis­zont jövőre nem sze­ret­nék újra az Mo-i átira­tás­sal, regisz­trá­cióval, vámmal, ere­de­tiség vizs­gával,… küz­deni, illetve fölös­le­ge­sen fizetni érte.
  Szóval ha működne, akkor megtar­t­anám a HU rend­s­zá­mot a német átira­tás­kor, jövőre pedig szim­plán lead­nám a DE rend­s­zá­mot és viss­za­rak­nám rá a magyart…

  Előre is kös­zönöm a választ!

  • Franz Bauer says:

   Ez egy jó kér­dés! :-)
   Saj­nos nem tudom a választ, ilyen ese­tem még nem volt.
   De a hivat­al­ban meg lehet kér­dezni anél­kül, hogy ez követ­kez­mény­ek­kel járna.

 5. Kladi says:

  Ked­ves Franz Bauer! A néme­tesí­tési eljárás­ról sze­ret­nék érde­klődni. Hol lehet intézni, men­ny­ibe kerül, kell-e kinti vizs­gát sze­rez­nie az autónak, körül­be­lül men­nyi ideig tart és milyen költség­gel lehet szá­molni? Válas­zát előre is köszönöm!

  • Franz Bauer says:

   Eze­ket a dol­go­kat a hely­ileg ille­tékes “Zulassungsstelle”-nél kell intézni.
   Ott pon­tos és kon­krét választ kap min­den kérdésere.

 6. Gyula says:

  Üdvöz­let! Néme­tor­szág­ban élek 2 eve. Az autóm magyar rend­s­zamu. A kérdésem,hogy hogyan és hol tud­nám az adót befi­zetni rá anél­kül hogy le kel­jen cse­rél­ném a rend­s­za­mot. Válas­zát előre is köszönöm.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>