Posted by Franz Bauer

Nummernschild EU

Mint erről már itt bes­zá­mol­tam, a magyar rend­s­zámú gép­kocsi­kat egy éven belül “néme­tesí­teni” kell.
Nos, azóta a leg­külön­bö­zőbb kom­men­táro­kat kap­tam, a leg­vál­toz­a­to­sabb tör­té­ne­te­kről hallottam.

Megelé­gelve a bizony­tal­an­sá­got, akcióba lép­tem.
Tele­fonál­tam a helyi adóhi­vat­al­lal (Finanz­amt) és azzal a hivat­al­lal, ahol a gépjár­művek ki-, be– és átjel­en­tését inté­zik (Zulassungsstelle).

A kér­dé­sem mind­két eset­ben ez volt:

Mi a hely­zet azo­k­kal a gépjár­művek­kel, amely­e­ket nem lehet néme­tesí­teni, mert a tula­j­don­le­vél nincs a bir­to­kunk­ban (bank­hi­telre vett, kölcsön­kért kocsi, auto­lea­sing stb.)?

A Finanz­amt válasza:
Ebben az eset­ben kérni kell a Zulassungsstelle-től egy iga­zo­lást, hogy a gépjármű átírása tula­j­don­le­vél hiányá­ban nem lehe­tsé­ges.
Ekkor a Finanz­amt ad egy spe­ciá­lis adós­zá­mot, fizet­jük NO-ban a gépjár­műa­dót, és min­den rend­ben van.

A Zulas­sungs­stelle válasza:
Őket nem érde­kli, hogy mit mond a Finanz­amt, a mega­dott határi­dőn belül néme­tesí­teni kell az autót, egyéb­ként kemény bün­te­tés ese­dékes. Arra a kér­dé­semre, hogy mi van, ha a bank nem adja ki a tula­j­don­le­ve­let, a válasz az volt, hogy az nem az ő problémájuk.

Hozzá­tes­zem, hogy nem egy rossz­ke­dvű, kezdő, vagy tájé­koz­at­lan ügyin­té­zővel bes­zél­tem, hanem mind­két eset­ben az intézmény vezetőjével.

A két ellen­té­tes infor­má­ció hal­la­tára már tel­je­sen Magyaror­szá­gon érez­tem magam, mond­ván, hogy itt sem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal.

De mivel így az ügyben egy lépés­sel sem sike­rült tovább­ha­lad­nom, ezért egy email-ben ugya­nezt a kér­dést fel­tet­tem a ber­lini Szö­vetségi Köz­le­ke­dési Minisztériumnak.

Fel­hív­tam a figy­el­met arra a tényre, hogy gya­kor­la­ti­lag ren­ge­teg EU-állampolgár önhi­báján kívűl tör­vé­ny­sér­tővé válik azál­tal, hogy sze­retné, de a tula­j­don­le­vél hiányá­ban nem tudja az autóját néme­tesí­teni. Meg­kér­tem őket, hogy a jogi hely­zet tisz­tázása érde­ké­ben adja­nak kielé­gítő és hivat­alos választ.

Nos a válasz ugyan hivat­alos volt, de nem kielé­gítő. A már ismert tör­vény szö­ve­gén kívűl nem
tart­almazott semmi érdem­beli magyaráz­a­tot.
Vis­zont megerő­síti azt, amit az előző cik­kem­ben írtam: a gépjár­műveket egy éven belül “néme­tesí­teni” kell, illetve “élet­vi­tels­zerű” itt­ar­tóz­ko­dás ese­té­ben haladéktalanul.

Íme a minisz­teri levél érte­lemszer­inti fordítása:

Az EU tagáll­amai­ban for­galmi enge­dél­lyel ren­del­kező gépjár­művek Néme­tor­szág­ban idei­gle­ne­sen köz­le­ke­d­het­nek.
Idei­glen­es­ség alatt egy év értendő.
Ez azon­ban csak akkor lehe­tsé­ges, ha a gépjármű nem ren­del­ke­zik rend­s­ze­res néme­tor­szági
“tele­phel­lyel”.
Rend­s­ze­res “tele­phely” alatt az a hely értendő, ahonnan kiin­dulva az autó rend­s­ze­re­sen részt vesz a for­ga­lom­ban.
Ebben az eset­ben az autót azon­nal néme­tesí­teni kell.

Mint láts­zik, a “rend­s­ze­res” szónak nagy jel­en­tősége van.
A rend­s­ze­res hasz­nála­tot egy néme­tor­szági bejel­en­tett lak­cím, vagy egy mun­kaszer­ződés már indokolja.

Az egy dolog, hogy egy köz­le­ke­dési ellenőr­zés ese­té­ben a hatóság bizonyítani tudja a rend­s­ze­res hasz­nála­tot, igen vagy nem.
Vala­mint sokak­nak sike­rült bün­te­tés nélül “megúszni” a magyar rend­s­zá­mot, de ebben én inkább nem bíznék.

Ami a kölcsön­kért / hitelre vásárolt kocsi­kat illeti, nos saj­nos nem kap­tam kielé­gítő választ.
Így ezt min­den­ki­nek magának kell tisz­táz­nia. Vagy otthon a ban­knál, vagy a lakóhelye szer­int ille­tékes Zulassungsstelle-nél.

A levél­vál­tás eredetiben:

Email Köz­le­ke­dési Minisz­té­ri­um­nak                              Válasz Köz­le­ke­dési Minisztérium

Mivel a minisz­teri válasz­ban ere­de­ti­leg az is állt, hogy ez nem a szö­vetségi, hanem a tar­tományi tör­vé­ny­ho­zás hatás­kö­rébe esik, elkép­zel­hető, hogy egyes tar­tomán­yok­ban más­képp állnak hozzá.
Ezért a “banki” autó­so­knak azt tanácso­lom, sze­rez­ze­nek egy írásos nyilat­koz­a­tot a bank­tól, hogy az nem adja ki a tula­j­don­le­ve­let.
Ezt for­dí­tas­sák le, és men­je­nek el vele az ille­tékes Zulassungsstelle-hez. Ha sze­rencséjük van,
kifo­gnak egy ügyin­té­zőt, aki keres és talán talál egy megoldást.

Kom­men­te­ket, ötle­te­ket szíve­sen fogadok.
6 Responses to Magyar rendszám 2

 1. Botond says:

  Ked­ves Feri!
  Nekem is ez volt a gon­dom. Bemen­tem az Augs­burg Land Finanz­amtba és annyit mond­tam az ügyin­téző höl­gy­nek, hogy sze­ret­nék a magyar rend­s­zá­mos autóm után adót fizetni, hogy itt kinn legá­li­san hasz­nál­has­sam. Erre azt az egy kér­dést tette fel a hölgy, hogy idei­gle­ne­sen vagyok itt vagy le aka­rok tele­pedni. Mond­tam neki, hogy van német illetve magyar lak­cí­mem és itt bejel­en­tett munka­helyem, de haza aka­rok menni pár év múlva(szerintem ez volt a kulcs kér­dés). Ekkor elkérte a for­gal­mit, fel­vette az ada­ta­i­mat, kér­dezte mikor­tól sze­ret­ném az adót fizetni, kis­zá­molta, hogy egy évre fize­tek ez 1000 ccm-es régi ben­zi­nes suzu­kimra 253 EUR-t és annyit mon­dott ha ezek után ha ren­dőr megál­lít hivat­koz­zak rá, amúgy meg 2 héten belül megér­ke­zik postai úton erről az iga­zo­lás és akkor már a kezem­ben lévő doku­men­tummal is iga­zolni tudom a legá­lis hasz­nál­ha­tot. A papír megjött, de ren­dőr azóta nem állított meg. Amúgy ennek elle­nére a magyaror­szági német kon­zu­lá­tus honal­pján is az van amit Te írtál tör­vényt.
  Én ennek tükré­ben nyu­godt vagyok mert úgy rzem, hogy jog­kö­vetően jár­tam el és ha mégis gon­dom lenne belőle bízom az itte­niek­ben, hogy nem mond­a­nak ellent saját maguknak.

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Botond,

   igen, ily­en­ről is hal­lot­tam már.
   Ez is csak azt mutatja meg, hogy a két hiva­tal nem dol­go­zik szin­kron­ban.
   Mert mint a köze­ke­dési minisz­té­ri­um­nak is írtam, azzal, hogy fizetsz bizon­yos adót,
   még nem men­te­sülsz a tör­vény által előírt átira­tási köte­le­zettség alól.
   Ez az a nagy ellent­modás, ami eset­leg pro­blémát okozhat.

   Ha a téged ellenőrző ren­dőr ismeri a tör­vényt (téte­lez­zük fel róla :-) ), akkor az adó­pa­pír elle­nére
   is fel­jel­en­thet, mert nem néme­tesí­tet­ted az autót.
   Ez ellen fel­leb­bez­he­tsz, és aztán a bírósá­gon magyarázkodhatsz. :-(

 2. Milu says:

  Hello,

  én mond­juk Ausz­triá­bol irok, de itt 5 évig jár­tam Bre­genz­ben magyar rend­s­zámmal, a ren­dör párs­zor meg­bün­te­tett 70 eurora, bevit­tem a BH hoz ott érvénx­te­le­ni­tet­ték mert már koráb­ban leadtam a hitelszer­zö­dé­se­met ott és ennyi. Átköl­töz­tem Feld­kirchbe, 40 km arrébb, iga­zol­tatva let­tem, kijött az itteni BH tol a papir hogy 3 héten belül át kell jel­en­te­nem, külön­ben lezuz­zák a magyar rend­s­zá­mot 😉 . Bemen­tem a zulas­sung­stel­lébe, 170 euro hogy az autot regisz­trál­ták, 180 a rend­s­zám, 6% a vételár­bol a NOVA ado, (1950 Euro), és át is jel­en­thet­tem a hite­les autot, a magyar rend­s­zá­mot ott leadtam, tutti nem csinál­tak vele sem­mit, mert a bank­tol se jött semmi kér­dés… én lejel­en­tet­tem a cas­cot meg a köte­le­zöt, és ennyi. Szer­zö­déss­ze­gés, csalás, oki­rat­ha­mi­sitás amit ezzel csinál­tak kb, de itt a kezem­ben a papir hogy kény­sze­ri­tet­tek, igy nem az én fel­e­lös­sé­gem. Ez a nagy büdös vicc. Rega­dot magyar­bol nem kap­tam vissza, itt meg megint befi­zet­tem, holott egy adot csak egy­s­zer fizette­thet­nek meg velem az EU ban elvileg…

 3. Patrik Lengyel says:

  az e hely­zet a hite­les autóknál, hogy a leg­több hitel­cég szer­ződé­seibe bele van fogl­alva az hoy az autó nem tar­tóz­kod­hat külf­öl­dön, csak engedéllyel

 4. Gerebenics Miklós says:

  Wup­per­talban lakok. Engem rend­s­ze­re­sen megál­lít­a­nak a ren­dőrök. Talán gya­nus lehe­tek nekik egy magyar rend­s­zá­mos kék színű, fehérdo­bo­zos Skoda feli­cia pick-up pal :) Na de a lényeg az hogy a maxi­mum amit kér­dezi szok­tak hogy van e már munka­helyem és mióta vagyok itt. Válasz : Munka­hely jelen­leg nincs. Egy éve lakok itt. További kér­dés ese­tén az autóról : Az autót nem hasz­ná­lom itt élets­zerűen csak most kelett vele viss­zajön­nöm otthon­rol mert ..(cuc­cot hoztam,viszek ..blabla..lekéstem a repülőt.. akármi ) de vis­zem is haza mert amúgy meg nincs rá szüksé­gem. amúgy eddig a pon­tig még egy­s­zer sem értem el. Vis­zont ami itteni ismerő­söm­mel tör­tént magyar rend­s­zámmal : nem vett par­koló­cet­lit merthát bünt­es­se­nek meg ha tudnak , erre elvit­ték az autóját ami nem volt olcsó.

 5. László says:

  ezt egy másik fór­u­mon írták:
  “Fahr­zeuge mit aus­län­di­schem Kenn­zei­chen dür­fen in D aber in jedem Fall nur vor­über­ge­hend, d.H. max. ein Jahr mit aus­län­di­scher Zulas­sung betrie­ben wer­den, wenn der Haupt­stand­ort eigent­lich in D ist.

  §§ 1 und 5 IntVO

  §1 (Aus­zug)

  ” 1) Aus­län­di­sche Kraft­fahr­zeuge und Kraft­fahr­zeug­an­hän­ger sind zum vor­über­ge­hen­den Ver­kehr im Inland zuge­las­sen, wenn für sie von einer zustän­di­gen Stelle ein gültiger

  a) Inter­na­tio­na­ler Zulas­sungs­schein nach Arti­kel 4 und Anlage B des Inter­na­tio­na­len Abkom­mens über Kraft­fahr­zeug­ver­kehr vom 24. April 1926 (RGBl 1930 II S 1234) oder

  b) aus­län­di­scher Zulas­sungs­schein aus­ge­stellt und im Inland kein regel­mä­ßi­ger Stand­ort begrün­det ist. ”

  §5 (Aus­zug)

  ” Als vor­über­ge­hend im Sinne des § 1 Abs. 1 gilt ein Zeit­raum bis zu einem Jahr; der Zeit­ab­lauf beginnt

  a) bei inter­na­tio­na­len Zulas­sungs­schei­nen nach dem Inter­na­tio­na­len Abkom­men über Kraft­fahr­zeug­ver­kehr vom 24. April 1926 mit dem Ausstellungstage,

  b) bei aus­län­di­schen Zulas­sungs­schei­nen mit dem Tage des Grenzübertritts. ”

  In Dei­nem Fall wür­dest Du also spä­tes­tens nach 1 Jahr ord­nungs­wid­rig handeln.

  Die Poli­zei kon­trol­liert sowas durch­aus, wenn das Auto z.B. regel­mäs­sig an der sel­ben Stelle steht, kann das schnel­ler auf­fal­len, als man glaubt.

  Aus­ser­dem ist zu beach­ten, dass aus­län­di­sche Ver­si­che­run­gen even­tu­ell gerin­gere Deckungs­sum­men haben — ganz zu schwei­gen mit dem Ärger bei einem Unfall.”

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>