Posted by Franz BauerA kau­ció szó (die Kau­tion) a latin cau­tio–ból ered, jel­en­tése: biz­tonság, elővigyázatosság.

A lakás­bér­lés­nél általá­ban az óvadék sze­re­pé­nek felel meg.
Az így nyújtott anyagi fede­zet azt a célt szol­gálja, hogy a tula­j­do­nos a bér­lés befe­je­zése utáni, a bér­lővel szem­beni eset­le­ges jogos köve­te­lé­seit (Pl. reno­válás) ebből az összeg­ből elé­gíthesse ki. A mel­lékköltsé­gek végel­s­zá­molásából kelet­kező eset­le­ges hátralék is ebböl von­ható le.
Fon­tos: a köz­hiedelem­mel ellen­tét­ben, a tula­j­do­nos nem köte­les egy eset­le­ges lak­bé­r­há­tralé­kot a kau­cióból fedezni.
Tehát nem mod­hat­juk 3 hónap­pal a bér­lési idő vége előtt azt, hogy akkor most már nem fize­tünk lak­bért, szá­molja el a kau­cióval.
A bértar­to­zás a letett kau­ció elle­nére is köve­tel­hető, perel­hető. Ha a tula­j­do­nos a bér­lési idő alatt  az eset­le­ges lak­bé­r­há­tralé­kot a kau­cióból fedezi, akkor köve­tel­heti a kau­ció újbóli kifi­ze­tését.
A kau­ció fize­tésére tör­vény nem köte­lez, de gya­kor­la­ti­lag majd­nem min­den lak­bérszer­ződés­ben sze­re­pel. Ily­en­kor köte­lező jel­le­gűvé válik.

A kaució-rendszernek szabá­lyai van­nak, ami­ket aján­la­tos ismernünk:

A kau­ció összege maxi­mum 3-havi lak­bér (alapbér/Kaltmiete!) össze­gét teheti ki.
Nem kell az egész össze­get egy­s­zerre kifi­zet­nünk, 3 havi rész­let­fi­ze­tés megen­ge­dett. Vis­zont az első rész­let a beköl­tö­zés­kor ese­dékes.
Figy­e­lem: a tula­j­do­nos nem köte­les ismer­tetni a bér­lővel a rész­let­fi­ze­tés lehetősé­gét, ezt a bér­lő­nek kell kez­de­mény­ez­nie.
Vis­zont: ha nem fizet­jük a mege­gy­e­zett idő­ben a kau­ciót, akkor a tula­j­do­nos (egy­szeri figy­el­mez­te­tés után) azon­nali hatál­lyal fel­mond­hatja a szer­ződést, és köve­tel­heti a lakás visszadását.

Mivel a kau­ció a bérlő tula­j­dona, ezért a lakás­tu­la­j­do­nos köte­les azt a saját vagyonától elkülönítve, nor­má­lis kama­to­zású, biztos befek­te­tés­sel lekötni.
(Taka­réks­zámla, taka­rék­be­tét­könyv.) A kau­ció után szer­zett kamat a bér­lőt illeti!

A kau­ció fize­tése több­féle módón teljesíthető:

1; Kész­pénz

Itt fen­náll a ves­zé­lye annak, hogy a tula­j­do­nos nem hely­ezi a pénzt a bankba.
Elis­mer­vényt (Quit­tung) fel­tét­lenűl kérjünk!

2; Banki átutalás a tula­j­do­nos számlájára

Itt ugyanúgy mint a kész­pén­zes fize­tés­nél, nem ellenőriz­hető, hogy a tula­j­do­nos való­ban a saját vagyonától elkülönítve kezeli-e a pénzt. Elis­mer­vé­nyre nincs szükség, a szám­laki­vo­na­tot vis­zont őriz­zük meg!

3; Kaució-betétkönyv (Kautionssparbuch)

Ez a legel­ter­jed­tebb, mind­két fél számára leg­biz­tonsá­go­sabb módja a kau­ció­fi­ze­tés­nek, de csak akkor műkö­dik, ha a kau­ciót egy összeg­ben fizet­jük ki.
A bérlő a kau­ció össze­gét befi­zeti a saját bank­jánál (vagy bár­mi­lyen más ban­knál) egy úgyne­vezett „Kautionssparbuch”-ba.
Tesz egy nyilat­koz­a­tot, mis­zer­int ezt a taka­rék­be­tét­köny­vet a lakás­tu­la­j­do­nos a bérszer­ződés­ből eredő eset­le­ges jogos köve­te­lései kielé­gí­tésére fel­hasz­nál­hatja.
Ez be lesz jeg­y­ezve a taka­rék­be­tét­könyvbe, amit utána átadunk a tula­j­do­nos­nak megőrzésre.

Ha a bér­leti idő végén kifo­gá­stalan állapot­ban viss­zaadtuk a lakást és egyéb tar­to­zá­sunk a tula­j­do­nos felé nincs, akkor a tula­j­do­nos egy lemondó nyilat­koz­at­tal együtt viss­zaadja a betét­köny­vet, ami­vel aztán szaba­don rendelkezhetünk.

A bérlő biz­tonsága itt abban áll, hogy a tula­j­do­nos nem hasz­nál­hatja fel a betét­köny­vet tett­s­zés szerint. A betét­könyv igény­be­vé­telét 3 hónap­pal előbb jelez­nie kell a ban­knál.
Így a bér­lő­nek van ideje a köve­te­lést a tula­j­do­nos­sal tisz­tázni, annak jogos­ságát meg­vizs­gálni és adott eset­ben akár ügyvédi vagy bírósági segítség­gel a kau­ció igény­be­vé­telét mega­ka­dá­lyozni.
A tula­j­do­nos csőd­be­ju­tása ese­tén a Kau­ti­ons­spar­buch a leg­bizto­sabb móds­zer, mert az nem része a csőd­tö­meg­nek és így nem ves­zít­jük el a befi­ze­tett pénzt.

4; Végül a kau­ció újabb, egyre job­ban elter­jedő for­mája: Kauciókezesség/Kaucióbiztosítás

Ennek a lény­ege és óriási előnye az, hogy nem kell kifi­zet­nünk a kau­ciót, hanem kötünk egy erre az üzletá­gra szako­so­dott bizto­sítótár­saság­gal egy megál­l­apo­dást. Ezek gar­an­tál­ják a tula­j­do­nos felé, hogy adott eset­ben a megy­e­zett kau­ció össze­gét megelő­le­ge­zik. (Amit adott eset­ben nekünk ter­més­ze­te­sen vissza kell fizet­nünk.)
Ezért a kezes­sé­gért a bizto­sító évente a mege­gy­e­zett kau­ció 5–6 %-át elkéri szol­gál­ta­tási díjként.

A képre kattintva tájé­ko­zód­ha­tunk a kau­ció­bizto­sítás­ról, kis­zá­mol­hat­juk a költsé­ge­ket, és kér­he­tünk egy elő­ze­tes jóváha­gyást is anél­kül, hogy meg­köt­nénk a szer­ződést.
Ez azért érde­kes, mert a bizto­sító azon­nal leel­lenőrzi a hitel­ké­pes­sé­gün­ket, és ezt a hozzájáru­lást
kin­yomtatva bemu­tat­hat­juk a lakás­tu­la­j­do­nos­nak, vagy a Makler-nek.
(Aki­nek pro­bléma a német nyelv, for­dul­jon hozzám biza­lom­mal, szíve­sen segítek.)

Wohnungskosten

Mikor kapom vissza a kauciót?

A kau­ció leg­koráb­ban akkor jár vissza, ha a lakást a mege­gy­e­zés szer­inti állapot­ban viss­zaadtuk a tula­j­do­nos­nak.
Ez azon­ban a legrit­kább eset­ben jel­enti azt, hogy azon­nal viss­z­aka­pjuk a kau­ciót.
A gya­kor­lat­ban köte­le­sek vagyunk a tula­j­do­nos­nak elég időt (nor­má­lis eset­ben 3 hónap) hagyni ahhoz, hogy megál­la­pít­hassa az eset­le­ges jogos követeléseit.

Ha a tula­j­do­nos elvé­gezte a számítá­so­kat, el kell szá­mol­nia a bér­lővel.
Amen­ny­iben egy tel­jes mér­tékű els­zá­molás nem lehe­tsé­ges, mert pl. egy mel­lékköltségs­zámla hiány­zik, akkor a tula­j­do­nos nem jogo­sult az egész kau­ciót viss­zatar­tani a vég­le­ges els­zá­molá­sig.
Viss­zatart­hatja vis­zont azt az össze­get, amely meg­felel a vár­ható mellékköltség-utánfizetésnek.

A mel­lékköltsé­gek els­zá­molásáról itt lehet tájé­ko­zódni.
One Response to Lakáskeresés 4 — A kaució

  1. Pingback: Lakáskeresés | Ulm-Tipp

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>