Posted by Franz Bauer

Wohnungskosten


Mint már az előzőek­ben megír­tam, a lakás­tu­la­j­do­nos a lak­bér mel­lett a lakás egyéb költsé­geit is áthá­rít­hatja a bér­lőre.
Ennek fel­té­tele, hogy ez a megál­l­apo­dás sze­re­pel­jen a bérszer­ződés­ben is. A leg­több szabvány-bérszerződésben ez már auto­ma­ti­ku­san benne van.
Ezek a mel­lékköltsé­gek a következők:

1.;     Tele­kadó 
Ter­més­ze­te­sen csak a lakás mére­té­vel arán­yo­san hárít­ható át.
2.;     Víz-, meleg­víz– és fűtésköltsé­gek
Itt több els­zá­molási lehetőség van. A leg­tisz­tább megol­dás, ha van a lakás­ban vízóra, amin le lehet olvasni a fogyasz­tást.
Ahol ez nincs, ott a tula­j­do­nos a víz összköltsé­gét sze­mé­ly­en­ként is els­zá­mol­hatja. (Pl. 15 sze­mély lakik egy ház­ban, akkor egy 3 sze­mé­ly­böl álló család az összköltség 3/15-ét fizeti.)
A fűtésköltsé­ge­knél ez már nem ilyen egy­szerű.
A tör­vény szer­int min­den fűtő­tes­tet egy mérős­zer­ke­zet­tel (páro­log­tató) kell fels­ze­relni, hogy a fűtés­fo­gyasz­tás mér­hető legyen.
Az erre vonat­kozó előírás szer­int azon­ban a saját fűtés­fo­gyasz­tá­sunkat az els­zá­molás­nál csak az összköltség 50–70 %-a között ves­zik figy­elembe.
A mara­dék 30–50 % a laká­sok mérete (négy­zet­mé­ter) szer­int lesz elosztva.
3.;     A fel­vonó költsé­gei
Ter­més­ze­te­sen ez a költség csak olyan ház­ban jöhet számításba, ahol van lift. Tudni kell azt is, hogy ebben az eset­ben a földs­zinti laká­sok ugyanúgy fize­tik arán­yo­san a költsé­ge­ket mint az eme­le­tiek.
4.;     Úttaka­rítás
Ide a járda taka­rítása, hóko­trás stb. tar­to­zik.
5.;     Sze­mé­tels­zál­lítás
Amen­ny­iben a bérlő nem saját maga gon­do­sko­dik erről.
6.;     Csa­tor­na­díj
7.;     Közös hely­sé­gek világítása
8.;     Kémé­ny­se­prő
9.;     Ker­tá­polás
10.;   A házra vonat­kozó bizto­sítá­sok
11.;    Bizto­sítás más­nak okozott sze­mé­lyi vagy vagyoni károk ellen

12.;   Ház­mes­ter
13.;   Közös antenna vagy kábel-TV
14.;   Közös mosó– szá­rítógép
15.;   Taka­rítás
16.;   Rovarírtás

 

A mel­lékköltsé­ge­ket — ha csak nem egy átalányt fize­tünk — leg­később az els­zá­molási cik­lust követő év végéig kell els­zá­molni. A határidő lejár­tával egy eset­le­ges hátralék már nem követelhető.
3 Responses to Lakáskeresés 3 — A mellékköltségek (Nebenkosten)

  1. Pingback: Lakáskeresés 2 “Kaltmiete-Warmmiete” | Ulm-Tipp

  2. Pingback: Lakáskeresés | Ulm-Tipp

  3. Pingback: Lakáskeresés 4 – A kaució | Ulm-Tipp

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>