Posted by Franz BauerMielőtt lakást kere­sünk, tisz­tá­ban kell len­nünk annak a költsé­gei­vel.
Néme­tor­szág­ban külön­bsé­get tes­z­nek az úgyne­vezett hideg– és meleg­lak­bér (Kaltmiete-Warmmiete) között.
A Kalt­miete a tula­j­don­kép­peni tiszta bér­leti díjat jel­enti, min­den­féle mel­lékköltség, rezsi nél­kül.
Ezzel csak a lakás­hasz­nála­tot fizet­jük ki.
Ez egy négy­zet­mé­te­ren­kénti x összeg, amely a lakás állapo­tától, fels­ze­relésé­től, helyé­től, korától stb. függ.
A Kalt­miete tula­j­don­kép­pen össze­ha­son­lítási ala­pul szol­gál, és a lakás­hir­de­té­sek­ben is ezt adják meg első helyen.
Min­den nagyobb város­ban, így Ulm­ban is léte­zik egy úgyne­vezett bér­tü­kör (Miet­spie­gel), amely­ben a külön­böző tipusú laká­sok átla­gos bérei meg­talál­ha­tók.
A tula­j­do­nos nem köte­les ugyan magát ehhez tar­ta­nia, de a Miet­spie­gel mind­két fél számára hasz­nos tájé­ko­zódási eszköz.

A lakás­bér­lés­sel külön­böző mel­lékköltsé­gek (Neben­kos­ten) is járnak.
Az áramot és a tele­fon­költsé­get a bérlő általá­ban direkt fizeti a szol­gál­ta­tónak, ezek nem sze­re­pel­nek a mel­lékköltsé­gek­ben.
Sze­re­pel­nek vis­zont töb­bek közt a fűtés, a hideg-melegvíz, lift, stb.

A mel­léköltsé­gek alapo­san meg­drágít­ják a lakás­bér­lést, négy­zet­mé­te­ren­ként átla­gosan 3,00 Euróval szá­mol­ha­tunk.
Össze­sen 16 féle költség­fa­jta van, amit a tula­j­do­nos átru­ház­hat a bér­lőre, eze­ket majd a foly­ta­tás­ban rész­le­te­sen ismer­te­tem.
A mel­lékköltsé­gekre havonta egy elő­le­get fize­tünk, az év végén a tula­j­do­nos els­zámol, és vagy
viss­z­aka­pjuk a töb­ble­tet, vagy rá kell fizet­nünk. A “Kalt­miete” és a mel­lékköltsé­gek összege együtt a Miete vagy “Warmmiete.”

Össze­gezve: ha lakást kere­sünk, min­díg a “Kalt­miete” legyen az össze­ha­son­lító ala­punk, de ves­sünk egy pil­lan­tást a mel­lékköltsé­gekre (Neben­kos­ten) is.
One Response to Lakáskeresés 2 — “Kaltmiete-Warmmiete”

  1. Pingback: Lakáskeresés | Ulm-Tipp

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>