Posted by Franz Bauer

Minijob


Kérdezz-felelek a 450-Eurós, úgyne­vezett “Minijob”-okról.

Ki vál­lal­hat és hol Minijob-ot, és kell-e hozzá munka­vál­lalási engedély?

Minijob-ot bárki vál­lal­hat, munka­vál­lalási enge­dé­lyre — ugyanúgy mint egy főál­lás­hoz sem -
magya­ro­knak nincs szüksé­gük.
A Mini­job vál­lal­ható főál­lás mellé, vagy anél­kül. Vál­lal­ko­zók is dol­gozhat­nak mel­lékál­lás­ban mint mini­job­o­sok.
Pri­vátháztar­tá­so­knál is lehet legá­li­san 450 Euróért dol­gozni, ily­en­kor a munka­vis­z­ony bejel­en­tése szin­tén a munkaadó fela­data.

Kell-e a Mini­job után jöve­delem­a­dót fizetni?

Itt a Bruttó = Nettó elv érvénye­sül.
Amen­ny­iben a Minijob-ból szár­mazó jöve­de­lem nem lépi túl a 450 Eurót,
akkor az a munka­vál­laló számára adómentes. (A kivé­te­le­ket lásd alább.)

A jöve­de­lem után a mun­kál­tató 2,0 % adóátalányt fizet, amit a leg­több eset­ben nem hárít át a dol­go­zóra. (Kivé­tel a taka­rítós­z­akma, itt sok mun­kál­tató él ezzel az egyéb­ként megen­ge­dett lehetőség­gel.)
A Minijob-os dol­gozó után a mun­kál­tató a saját ter­hére bizon­yos százalékú TB-hozzájárulást fizet az államnak.

Lehet-e egy­s­zerre több Minijob-ot vállalni?

Igen lehet. Eze­set­ben a követ­ke­zőkre kell ügyelni:

Ha nincs főál­lá­sunk, akkor bár­men­nyi Minijob-ot vál­lal­ha­tunk addig, amíg az ezek­ből szár­mazó összjö­ve­de­lem nem lépi túl a havi 450 Eurót.
Amen­ny­iben ezt a határt túl­lé­pjük, az összes munka­vis­z­ony adó– és TB-kötelessé válik.

Főál­lás mel­lett adó– és TB-mentesen csak egy Mini­job vál­lal­ható.
Ha több ilyen mun­kát vál­la­lunk a főál­lá­sunk mellé, akkor a 2., 3., stb… Minijob-ot hozzás­zámít­ják a főál­lás­ban szer­zett jöve­delem­hez, és ezek így adó– és TB-kötelessé válnak.
Ez akkor is érvényes, ha nem érjük el a 450 eurós jövedelemhatárt.

Példa:
Van egy főál­lá­sunk X munkaa­dónál, havi 2000 Euró fize­tés­sel. Mel­lette egy Mini­job Y munkaa­dónál, ahol 160 Eurót kere­sünk. Elvál­la­lunk egy máso­dik Minijob-ot Z munkaa­dónál havi 200 Euróért. Az Y mun­kál­ta­tónál szer­zett jöve­de­lem adó­men­tes marad, de a Z mun­kál­ta­tónál kapott fize­tést hozzás­zámít­ják a főál­lású (X) fize­tés­hez, és ezzel adót vala­mint TB-hozzájárulást kell utána fizetnünk.

Jár-e a Minijob-al betegbiztosítás?

A válasz erre egy határo­zott és erő­tel­jes: NEM!
A Mini­job sze­repe a gaz­daság­ban nem az, hogy ebből élje­nek meg az embe­rek. Ami­kor bevezet­ték, akkor az volt az elgon­dolás, hogy egy­részt lega­li­zál­ják vele a feketén vég­zett mun­ká­kat, más­részt ne kell­jen az embe­re­knek a fize­té­sük mel­lett meg­ke­re­sett pénz után is adót fizet­niük. A hangs­úly a “fize­tés mel­lett” “mellékállás”-on van. Ez azt fel­té­te­lezi, hogy aki Mini­jo­bot vál­lal, annak van egy főál­lása, ahol ren­dezve van a betegbiztosítása.

Tehát mége­gy­s­zer (mert nagyon sokan kér­de­zik): aki­nek csak Minijob-ból szár­mazó jöve­delme van (és a háza­stár­sán keres­z­tül nincs benne az ingye­nes családi bizto­sítás­ban), annak saját magának kell a betegbizto­sításáról gon­do­skod­nia!
(Külön­böző un. állami betegbizto­sítóknál bizon­yos fel­té­te­lek mel­lett már kb. havi 150 Euróért lehet betegbizto­sítást kötni.)

Beleszámít-e a Mini­job a nyugdíjba?

2013 január 1-től a mun­kál­tató köte­les a Minijob-ból szár­mazó jöve­delem­ből nyugdíjhozzájáru­lást levonni.
Ezt csak úgy kerül­het­jük el, ha írás­ban kijel­ent­jük, hogy nem tar­tunk igényt a jöve­de­lem nyugdíjba tör­ténő bes­zámítására. Ez meg­tör­tén­het a mun­kaszer­ződés meg­kö­té­se­kor, vagy bár­mi­kor a munka­vis­z­ony ideje alatt. Ily­en­kor a mun­kál­tató a saját ter­hére fizet egy nyugdíjhozzájáru­lási átalányt az államnak. A dol­gozó “hátránya” eze­set­ben az, hogy a ledol­gozott idő és a megszer­zett jöve­de­lem csak rész­ben és minimá­li­san lesz a nyugdíjnál figy­elembe véve.

Amen­ny­iben vis­zont nem élünk ezzel a lehetőség­gel, akkor a fize­té­sünk­ből nyugdíjhozzájáru­lást von­nak le.
A nyugdíjhozzájáru­lás nagysága jelen­leg a jöve­de­lem 18,9 százaléka. Ebből a mun­kál­tató fizet 15,0 százalé­kot, a dol­go­zó­tol tehát tehát csak a külön­bsé­get, 3,9 százalé­kot von­ják le. Ez, 450 Euró jöve­del­met fel­té­te­lezve 17,55 Euró levon­ást jel­ent.
Cse­rébe vis­zont a Minijob-al szer­zett jöve­de­lem, és a munka­vis­z­ony időtart­ama tel­jes mér­ték­ben beles­zámít a nyugdíjba.
Ez a megol­dás fel­jo­go­sít az állami­lag támo­gat­ott magán­nyugdíj (Riester-Rente) igény­be­vé­telére is.

Aki csak átme­ne­ti­leg dol­go­zik Néme­tor­szág­ban, annak az első, egyéb­ként a máso­dik megol­dás előnyösebb.

Milyen munka­ü­gyi fel­té­te­lek érvénye­sek a Minijob-ra?

A Minijob-ban fogl­al­kozta­tott­ak­nak ugya­no­lyan jogaik és köte­l­es­sé­geik van­nak, mind a tel­jes munkai­dő­ben dol­go­zóknak.
(Eset­le­ges minimál­bér, arán­yo­san fize­tett szabad­ság, fel­mon­dási idő stb.)
A munka­ü­gyi tör­vény­ben meg­fo­gal­mazottak mel­lett, a min­den­kori tari­faszer­ződé­sek­ben sze­re­plő mege­gy­e­zé­sek ugy­núgy érvénye­sek a Minijob-osokra mint a főál­lású alkalmazottakra.

Nos, remé­lem sike­rült a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket meg­válas­zol­nom. Eset­le­ges további kér­dé­sek­hez kér­lek, hasz­nál­já­tok a cikk alján talál­ható üzenő lehetőséget.

Befe­je­zé­sül talán csak annyi:

Tudom, hogy töb­be­knek nincs főál­lá­suk, és szá­mu­kra a Mini­job jel­enti az egyet­len “megél­he­tést”.
Ezért meg­próbál­ják az ebből szer­zett jöve­del­met külön­böző “trük­kök­kel” kibőví­teni (amikre érthető okok­bol nem térek ki.)
Ez eléggé kockáz­a­tos, és ha rajt­aka­pják az embert, a bün­te­tés nem cse­kély. A német tör­vények megs­ze­gése akár az ország­ból való kiuta­sítás­sal is járhat.

 
167 Responses to Kérdések a 450 Eurós munkáról

 1. János Rapi says:

  Elős­zör is sze­ret­ném meg­kös­zönni az anyago­kat ami­ket megosz­tasz! Illetve sze­ret­ném kér­dezni, mit lehet tudni arról ha valaki váran­dós és milyen lehetősé­gei van­nak a szülés után ebben a munka­vég­zési stá­tusz­ban. Köszönöm!

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves János,

   a Mini­job tula­j­don­kép­pen egy rész­munkaidő. Ezért ugya­na­zok a jogok (és köte­l­es­sé­gek) érvénye­sek, mint a tel­jes munkai­dő­ben dol­go­zókra.
   Ehhez tar­toz­nak töb­bek között:
   1. A fel­mon­dás lehetősé­gei, és a határi­dők betar­tása.
   2. Bete­gég estén a dol­gozó 6 hétig a munkaa­dójától kapja a tel­jes fize­tését.
   3. Az évi tör­vényes minimá­lis 24 nap fize­tett szabad­ság arán­yo­san jár.
   Azért arán­yo­san, mert a 24 nap csak azo­knak jár, akik a hét min­den napján dol­goz­nak. Mivel NO-ban a munk­ahét 6 munk­a­napot jel­ent (a szom­bat is munk­a­nap), ezért egy minijob-os dol­go­zónak, aki pél­dául heti 2 napon dol­go­zik, ennek arányá­ban 2x24:6=8 nap fize­tett szabad­ság jár egy évben.
   4. A ter­hes­ség ideje alatt nem szabad a nőket (a tör­vény által pon­to­san leírt) ves­zé­ly­ez­te­tett munk­a­kör­ök­ben fogl­al­koztatni. Ha a munkaadó nem tud más mun­kát bizto­sítani, akkor erre az időre “Mutterschutzlohn”-t, védett anyasági fize­tést kell adnia. Az anyát a szülés előtt hat, utána nyolc hétig nem lehet mun­kára kötelezni.

   Remé­lem, sike­rült a kér­dé­sei­det megválaszolnom.

   Üdvöz­let­tel
   Feri

 2. Bognár Zsuzsanna says:

  KÖSZÖNÖM!! Namár most, kap­tam kettö honapja,minijobbos állast,majd abban a per­c­ben a fér­je­met a háro­mas adosáv­bol átrak­tát a négyesbe,ma elmen­tünk a hivatalba,megkérdezni hogy ezt miért van azt mondta a nem tul ked­ves ügyin­tézö hogy mivel én is dol­go­zom ennek igy kell lenni-e, vagy vissza sorol­ják a fér­je­met háromba de akkor töl­lem von­nak majd adot,én ezt nem tar­tom jogosnak,mivel nekem csak ez az egy mun­kám van,( ez álli­to­lag ado men­tes, csak a mini­job­bos bért kapom semmi többet,a fér­jem­nek sincs plusz munka­helye, más­fél éve élünk Németországban,addig amig nem volt mun­kám a fér­jem által volt az adonk fizetve, Jogos­san csinál­ták ezt???? Szerinted???Valamivel töb­bet értesz hozzá mint én!!

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Zsuzsanna,

   a Mini­job önma­gá­ban véve adó­men­tes.
   De mint min­den szabály alól, ezalól is van kivé­tel.
   Ha az egyik háza­stárs tel­jes munka­vis­z­ony­ban dol­go­zik, és a ked­vezőbb (itt a 3-as) adó­ka­te­gór­iába van besorolva, akkor két lehetőség van.

   1. A főál­lású munka marad a ked­vező 3-as adócso­port­ban, és a Mini­job így az 5-ös cso­port­ban lesz mega­dóz­tatva.
   2. A főál­lású munka kerül a 4-es cso­portba (több adóelő­le­get fizet) és a Mini­job adó­men­tes marad.

   Mivel a Minijob-ból szár­mazó jöve­de­lem jóval alac­sony­abb a főál­lásúnál, így érde­mes az 1. megol­dást válasz­tani.
   Tehát kérje meg a Finanzamt-ot, hogy hely­ez­zék vissza a fér­jét a 3-as cso­portba, és adóz­tas­sák meg a Minijob-ból szár­mazó jövedelmet.

   Ennek sok jel­en­tősége nincs, mert ez csupán egy adóelő­leg. Az év végén úgyis a ked­vezőbb adócso­port lesz figy­elembe véve, és a túl­fi­ze­tett
   adót visszakapják.

   Üdvöz­let­tel

   Feri

 3. Bencze Ildikó says:

  Ked­ves Ferenc!
  Aug. 30-án kezd­tem el Mini­job­bal dol­gozni. 2 hét alatt elér­tem a 450 Eurot. Azóta nem is dol­goz­tam. Talál­tam vis­zont egy másik, szin­tén Mini­jobos mun­kát ked­vezőbb fel­té­te­lek­kel. Jelen­legi munkaa­dóm nem él a fel­mon­dási idővel, vis­zont azt nem tudta még meg­mon­dani, hogy szept. 30-ig elkez­d­he­tem e a mun­kát a másik helyen, vagy ki kell vár­nom ezt az 1 hónapot mert meg­ke­res­tem a 450 Eurót. Várom válas­zát! Tisz­te­let­tel: Bencze Ildikó

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Ildikó,

   a 450 Euró kere­seti határ egy nap­tári hóna­pra vonat­ko­zik.
   Tehát ha az eddigi munka­helyén szep­tem­ber­ben már elérte a határt, akkor a hónap végéig nem keres­het töb­bet, de.….!
   A 450 eurót túl lehet lépni, anél­kül, hogy ebből hátránya szár­mazna. A lényeg az, hogy egy évben átla­gosan havonta nem keres­het töb­bet. Példa: ha valaki egy évben 6 hónapot dol­go­zik, akkor ezalatt az idő alatt 6 x 450 = 2700 Eurót keres­het össze­sen. Tehát, ha az eddigi munka­helyén volt olyan hónap, hogy a 450 Euro alatt kere­sett, illetve az új helyén lesz olyan hónap, ahol keve­seb­bet fog keresni, akkor nincs semmi aka­dá­lya, hogy elkez­d­jen dol­gozni. Az év végén vis­zont nagyon figy­el­jen oda, hogy a havi átlag ne lépje túl a 450 Eurót!

   Üdvöz­let­tel
   Feri

   • Bencze Ildikó says:

    Ked­ves Feri!
    Kös­zönöm gyors válas­zát! Idő­köz­ben fel­me­rült néhány pro­bléma. A főnök úgy dön­tött, hogy dol­goz­zak még szept. 30-ig. Benyújtot­tam a fel­mon­dá­som és kér­tem, hogy a 2 hete szabad­sá­gon levő köny­velőtől hozza már el a mun­kaszer­ződé­sem mert még min­dig nem kap­tam meg, vala­mint arról a papírt, hogy szept. 30-ig dol­go­zok csak. Válasza az volt, hogy a köny­velő még min­dig szabin van, majd ha vég­zek hónap végén akkor meg­ka­pom. Kez­dek félni, hogy feketén dol­go­zok. Lehe­tsé­ges ez?
    Ildi

    • Franz Bauer says:

     Saj­nos, min­den lehe­tsé­ges.
     Nor­má­lis eset­ben az ember nem kezd el dol­gozni anél­kül, hogy nincs egy aláírt mun­kaszer­ződés a kezé­ben.
     Egy mun­kaszer­ződést pedig nem a köny­velő köt, hanem a munkaadó és a dol­gozó.
     De saj­nos min­den­hol, és mind­két olda­lon van­nak “fekete bárán­yok”.
     Két dolog lehe­tsé­ges:
     1: Meg­bízik a munkaa­dójá­ban és végig­dol­gozza a hónapot. (Nem tudom, mióta dol­go­zik már ott, és kapott-e már bérels­zá­molást.)
     2: Hét­főn már nem megy be dol­gozni, vál­lalva a kel­le­met­len­sé­get. Ezzel nem követ el szer­ződéss­ze­gést, mert ha nincs szer­ződés, akkor nincs is mit megszegni.

 4. Zoltan Pap says:

  Jónapot kívá­nok.
  Azt sze­ret­ném kérdezni,főállás mel­lett ami­kor vál­la­lok egy mini jobot,akkor egy héten hány órát kell dolgoznom?Ugyértem hogy a mini job kere­t­ein belül?Vagy ez a mini job­tól függ?Válaszát előre is köszönöm.

  • Franz Bauer says:

   Hallo Zol­tán,

   hogy men­nyit “kell”, az nincs kon­kré­tan megs­z­abva. A lényeg az, hogy a fize­tése éves átlag­ban ne legyen több mint 450 Euro/hónap.

 5. Kocsis Sandor says:

  Tisz­telt Bauer ur!

  Elos­zoris meg­kos­zo­nom en is a res­z­le­tes magya­raza­tot a “mini­job” fogalma­rol.
  Ezzel a tema­val kap­cso­la­to­san lenne egy kerdesem/keresem. Sok alla­shir­de­tes­ben mini­jobok­hoz ker­nek egy bizon­yos “Gewerbeschein”-t. Nem tel­je­sen vil­a­gos sza­momra, hogy miert van szuk­seg egy ilyen enge­delyre pel­d­aul iro­dai kise­gito munkak ese­ten, avagy miert nem lenne eleg pel­d­aul egy “Freiberufler”-nek meg­felelo enge­dely.
  Eppen ezert meg­ker­nem sze­pen, hogy tisz­tazza nekem es a tobbi olva­sonak ezt a ket fogal­mat, illetve a hoz­za­juk tar­tozo szam­la­zasi lehetosegeket/adokotelezettsegeket.

  Elore is koszonom.

  Tisz­te­let­tel:
  Koc­sis Sandor

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Sándor,

   a “Mini­job” meg­ne­vezés magába fogl­alja az alkal­mazotti vis­z­onyt.
   Tehát a dol­gozó nem mint önálló vál­lal­kozó, hanem mint alkal­mazott sze­re­pel.
   Ehhez semmi szükség nincs “Gewerbeschein”-re, illetve nem kell “Freiberufler”-nek sem lenni. Ha egy munkaadó ezt meg­kö­ve­teli, akkor már nem Mini­job­ról bes­zé­lünk, hanem két vál­lal­kozó közötti szol­gál­ta­tási, üzleti kap­cso­la­tról.
   Ebben az eset­ben Önt ter­heli a vál­lal­ko­zás­sal járó összes köte­l­es­ség, a “munkaadó” csupán meg akarja spór­olni a fize­tése után fize­tendö szo­ciá­lis jut­ta­tá­so­kat.
   Ez egy ves­zé­lyes út mind­két fél rés­zére, mert az adóhi­va­tal a “vál­lal­ko­zását” (mivel csak egy munkaa­dója van) mint úgyne­vezett álvál­lal­ko­zást nem ismeri el és utólag is köve­tel­he­tik a szo­ciá­lis jut­ta­tá­sok befi­ze­tését.
   Tehát csak egy tanácsot adha­tok: ha egy mun­kál­tató elvárja, hogy a minijob-os dol­gozó vál­lal­ko­zóként lép­jen fel, akkor az azon­nal mond­jon le a mun­káról, mert az ebben a for­má­ban ille­gá­lis lenne.
   A Gewerbe és Frei­be­ruf közötti külön­bség:
   Mint­két forma vál­lal­ko­zást jel­ent, de amíg a Frei­be­ruf­ler cso­portba kizárólag szel­lemi fogl­al­ko­zású vál­la­ko­zók (orvo­sok, ügyvé­dek, mérn­ö­kök, müvés­zek) tar­toz­nak, addig a Gewerbe min­den más szol­gál­ta­tást, ipar­ü­zést magába foglal. Szám­lázás és adó­kö­te­le­zettség mind­két cso­port­nál nagy­jából ugya­naz, ezt aján­lott adott ese­ten­ként egyé­ni­leg tisztázni.

   Üdvöz­let­tel
   B. Ferenc

 6. Yoake says:

  Szi­asz­tok! Azt sze­ret­ném kér­dezni, hogy a teil­zeit és a mini­job együtt mehet-e? úgy tudom, hogy így már más a hely­zet az adózás­sal kap­cso­lat­ban is. Kös­zönöm a segítséget!

 7. Pankamanka says:

  Az eddi­gie­ket össze­gezve lenne egy fel­veté­sem, arra sze­ret­nék választ kapni, hogy való­ban így van-e: Téte­lez­zük fel a fér­jem 3-asban van főál­lás­sal, kere­sek egy mini­jo­bot, azt nekem 5-ösre mega­dóz­tat­ják, levon­nak még 17.55 EUR-t (ha taka­rítónő vagyok, akkor még lehet mínusz 2% is a fize­té­sem­ből), szóval hir­te­len a családi kas­sza nem lesz plusz­ban annyival, csak kb. 250–280 euro­val. Ami­kor az adóviss­z­a­té­rí­tés lesz (jövőre), akkor szá­mol­ha­tok valamennyivel.…hmmm.… szóval, ha a bruttó=netto, akkor most papíron számít a 450 EUR vagy csak az, amit tény­leg kézhez is kapok? Mert akkor már más a leányzó fek­vése… akkor túl lehet(ne) lépni a 450-et, és az a feletti rész­ről meg viss­zatart­ják az adóelőleget..vagyis akkor az már nem minijob…hmmm… vagy mégis???

  • Franz Bauer says:

   Halló,

   a kér­dés első rés­zét fen­tebb már meg­válas­zol­tam. A 450 Eurós havi átlag­fi­ze­tést nem lehet túl­lépni. A bruttó=nettó azo­kra vonat­ko­zik, aki­knek a háza­stársa nem dol­go­zik főál­lás­ban, és így a Mini­job nem válik adó­kö­te­l­essé. A te ese­ted­ben azt jel­enti, hogy ugyan meg­ka­pod a 450 Eurós fize­tést, de ezu­tán vagy neked, vagy a fér­jed­nek adó­kö­te­l­es­sége szár­ma­zik. Mivel a fér­jed főál­lása a nagyobb jöve­de­lem, nem érde­mes neki a ked­vezőt­le­nebb adó­ka­te­gór­iát válasz­ta­nia. Marad tehát a Mini­job “mega­dóz­ta­tása”. Itt két lehetősé­ged van az adózásra. Ha az 5-ös adó­ka­te­gór­iát válasz­tod, (a fér­jed marad a kevezőbb 3-asban) akkor a 450,- Euró után kb 40,- Euró adót von­nak le. Ha a 2%-os adóátalányt válasz­tod, akkor az csak 9,- Eurót tesz ki. Mind­két lehetőség szaba­don választ­ható, de a munkaa­dóval közölni kell, hogy melyik mel­lett dön­tesz. Annak meg­fel­elően vonja le az adó­dat, és továb­bítja vagy a Finanzamt-nak, vagy pedig a 2%-os átalány ese­tén a Minijobzentrale-nak.

 8. Nemes Andrea says:

  Ked­ves Ferenc!

  Afelől sze­ret­nék érde­klődni, hogy mi a hely­zet az Arbeits­lo­sen­geld II-val a Mini­jobok kap­csán. Igény­el­he­tek ALG II-t, ha Néme­tor­szág­ban eddig csak Mini­job kere­tei belül vol­tam munka­vis­z­ony­ban? Novem­ber­ben lesz egy éve, hogy a jelen­legi munka­helye­men dolgozom.

  Válas­zát előre is köszönöm!

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Andrea,

   saj­nos a Mini­job után nem jár munk­a­nél­küli segély (ALG-I). Az ALG-II illetve a Sozi­al­geld nem munk­a­nél­küli segé­lyek, hanem szo­ciá­lis támo­gat­á­sok. Min­denki kapja, aki­nek megál­la­pít­ják a rás­zo­rultságát. Ehhez a család összjö­ve­del­mét és a meg­ter­helé­se­ket (pl lak­bér, fűtés) ves­zik figy­elembe. Érde­mes ezt (és egyéb más jut­ta­tá­so­kat) sze­mé­lye­sen az ille­tékes hivat­al­ban (leg­több eset­ben a munka­ü­gyi hiva­tal) megér­de­klődni. Ott mind­járt kon­kré­tan meg­válas­zol­ják, hogy jár-e és milyen segély.

 9. Kiss Róbert says:

  Helló!
  Kérdésem:midijob létezik?Mit lehet róla tudni?

  • Franz Bauer says:

   Igen, léte­zik.
   Midi­job­nak azo­kat a munka­vis­z­on­yo­kat neve­zik, ahol a havi fize­tés 450,01 és 850,00 Euró között mozog.
   Ez egy spe­ciá­lis fize­tési zóna, ahol a dol­go­zónak (és a munkaa­dónak is) TB-hozzájárulási köte­l­es­sége van.
   A Midi­job azért érde­kes, mert a dol­gozó arány­lag kevés levonás fejé­ben tel­jes beteg-, nyugdíj– és munk­a­nél­küli bizto­sítást élvez.
   A levon­á­sok százalék­ban is keve­seb­bek mint a tel­jes fize­té­se­knél úgy a dol­go­zónak mint a mun­kál­ta­tónak.
   Érde­mes tehát rábes­zélni a munkaa­dót, hogy ne Mini­job­ban, hanem Midi­job­ban alkalmazzon.

 10. Gábor Dobó says:

  Szer­busz ferenc!!!

  kér­dé­sem az lenne hogy van egy Minijob-om és soha nem értem még el-kaptam kézhez azt a bizon­yos 450 € pedig napi 2 órával 36 órát dol­gozha­tok! a maxi­mum a 377 € volt amit kézhez kap­tam ezt hogy lehetne növelni?
  vagy miért csak ennyit kapok?
  elörre is köszönöm!!

  • Franz Bauer says:

   Gábor, én nem tud­ha­tom, hogy men­nyi az órabé­red! :-) A 450,- Euró az egy felsö határ, az alatt lehet bár­men­nyit keresni.
   Ha 36 órára kapsz 377,- Eurót, akkor az nem rossz.
   Kér­dezd meg a munkaa­dó­dat, vagy pedig nézd meg mi áll a szerzödésedben.

 11. elly says:

  azt sze­ret­ném kér­dezni Mini­job­bal hány or a megen­ge­det munkaidö?nekem taka­ritói állást kináltak.400 basisra.ha most elkez­dek dol­gozni szol­ha­tok e neki hogy uj evre haza­men­nék a család­hoz 7napra?

  • Franz Bauer says:

   Nincs megs­z­abva, hogy hány órát lehet dol­gozni. Az újévi szabad­sá­got a munkaa­dóval kell megbeszélni.

 12. Timea says:

  Ked­ves Franz
  Jelen­leg dol­go­zok mindt taka­rito mini­job­bal 400 euro­ert de mel­lette meg fel­a­j­an­lottak egy masik mini­jo­bot egy iro­da­haz taka­ri­ta­sat szin­ten 400 euroert.Tudom hogy ha meg­ha­la­dom a 450 et akkor adot kell fizessek…de nagyon nagy lenne ez az ado es ha ket mini­jobom van akkor pl szu­les utan ugya­nugy jarna min­den foleg ha adot is fizetek.A fer­jem is itt dol­go­zik tel­jes munkaidoben igy ahogy ertet­tem en bizto­sitva vagyok altala tehat ezt nem kell kulon fizetni.Elore is nagyon kos­zo­nom a valas­zat
  Udvozlet­tel Timea

 13. Yoake says:

  Üdv újra! :) Nos nálam az a hely­zet, hogy vál­lal­tam egy mini­jo­bot, de itt még kezdő cégről van szó, igy nem érem el a 450-es bért sem. Idő­köz­ben talál­tam egy másik helyet, –hozzá­tes­zem, hogy ter­més­ze­te­sen mind­két cég tud egymás­ról — és itt mivel már van egy mini­jobom, teilzeit-re vet­tek fel. A fize­tési papírom még nem lát­tam, csak eléggé ide­ges han­gu­lat­ban néz­tem meg a szám­lá­mat fize­tés­kor, mert kap­tam kemény 350 eurót attól a cég­től, aki teilzeit-re vett fel. A másik cég még nem utalt. Napi 2.4 órát dol­go­zom ennél a cég­nél, és akár­hogy szá­mo­lom, 150 eurót nem von­hat le sem­mi­képp, még akkor sem, ha ha egy másik cég­nél is dol­go­zom. Kissé zava­ros a fogal­ma­zá­som, de talán kibo­gozható. :) Kér­nék egy kis segítsé­get, mert sehogy sem értem. His­zen pont azért teilzeit-re vet­tek ide fel, hogy az adó is ked­vezőbb legyen, vagy pedig csak egy­szerűen palira vet­tek. Szól­tam, hogy sze­ret­ném látni az els­zá­molási papírom, mert akkor töb­bet tud­nék, most próbá­lok keresni másik teilzeit-ot, és őket ott­ha­gyni, de lehet, hogy csö­bör­ből vödörbe esnék.

  • Franz Bauer says:

   Hát ember legyen a tal­pán, aki ezt a csomót kibo­gozza! :-)
   Ha meglesz min­den els­zá­molási papírod, jel­ent­kezz újra és meg­próbá­lok segí­teni.
   Azok nél­kül csak talál­ga­t­hat­nék, az meg csak kom­pli­kálná a helyzetet.

 14. Szabó Gyula says:

  Helló
  Azt sze­ret­ném kér­deni hogy ha munk­a­nél­kü­lin vagyok az mel­lett lehet e vál­lalni mini­jo­bot úgy hogy ne vess­zen el a munk­a­nél­küli segély, vagy ez a 2 üti egymást
  előre is köszi

  • Franz Bauer says:

   A munk­a­nél­küli segély mel­lett lehet maxi­mum heti 15 órát dol­gozni, és havonta 165,- Eurót keresni. Amen­ny­iben ennél töb­bet keres, akkor a töb­ble­tet levon­ják a munk­a­nél­küli segé­ly­böl. Nagyon fon­tos!: A mel­lék­ke­re­se­tet be kell jel­en­teni a munk­a­nél­küli hivatalnak!

 15. Yoake says:

  Nos, tudom, hogy nem egy­szerű:) Szóval a lényeg hogy teilzeit-nál kb. men­nyi lehet a levonás ha mel­lette van egy mini­jobom is? Ergo két cég­nél vagyok, és aki­nél teilzeit-ban dol­go­zom 500 eurót igért és csak 400-at kap­tam. Ez reá­lis? 100 euró levonás?

  • Franz Bauer says:

   Ha csak 1 Mini­jobja van, akkor azu­tán nincs levonás. Nézze meg a bérels­zá­molási papír­ját, hogy mi az amit levon­tak. Valós­zínü­leg a jöve­delem­adó és a társ­adalmi bizto­sítá­sok. De azo­kat nem a Mini­job után, hanem a Teilzeit-munkája után von­ták le.

 16. Fortágh Réka says:

  Üdvöz­löm! Egy olyan kér­dé­sem lenne, hogy az 450euronak kell len­nie az átleg kere­set­nek egy hónap­ban, ez azt jeleni, hogy pl.: úgy is lehet hogy januárba 500eurót kere­sek, februárba 400eurót az év többi napján pedig a megen­ge­dett 450eurót? Kös­zönöm válaszát!

 17. Szabó Gyula says:

  helló

  kér­dé­sem egyátalán nem ide tar­to­zik de nagyon fon­tos lenne vmi infót kapnom. szep­tem­ber 6ával fel­mond­tam az előző cégem­nél rá 1 hóna­pra elköl­töz­tem 1 másik tar­tomány­ban lévő városba. itt bere­gisz­trál­tam a munka­ü­gy­ibe megint 1 ho mulva sike­rült tel­jes munkai­dős melót talál­nom.
  kap­tam 1 leve­let az AOK tol hogy a fel­mon­dá­som napjától nem vol­tam bizto­sitva és hogy küld­jem vissza a kártyámat.Elmentem az itteni AOK­hoz hogy mi a teendő és azt mondja hogy viss­z­a­menő­leg havi 153 eurot kel­lene fizetni. és akar velem uj szer­ződést alái­ratni szept 7 től.még nem irtam nekik alá sem­mit jöv héten megyek vissza. a kér­dé­sem az h ily­en­kor mi a teendő. fizes­sem ki, men­jek másik bizto­sítóhoz vagy reklamál­jak e eset­leg? ha eset­leg itt nem tud­tok választ adni de ismer­tek olyan magyar old­alt ami ezzel fogl­al­ko­zik kér­lek ben­ne­te­ket oss­zá­tok meg velem
  elóre is köszi

  • Franz Bauer says:

   Hallo Gyula,

   ha megs­zü­nik egy munka­vis­z­ony (min­degy, hogy melyik fél mond fel), akkor még 4 hétig van betegbizto­sítása. Ha ennek letel­té­vel nem, vagy csak később jel­ent­ke­zik munk­a­nél­kü­li­nek, akkor gya­kor­la­ti­lag egy bizon­yos ideig betegbizto­sítás nél­kül volt. Néme­tor­szág­ban vis­zont köte­lező a betegbizto­sítás. Az AOK jogo­san köve­teli a hiányzó időre a TB-hozzájárulást. Ha vis­zont idő­ben jel­ent­ke­zett a munka­ü­gyin, akkor ott kapott egy iga­zo­lást. Ezt vigye magával az AOK-hoz, és tisz­tázza az ügyet. Egyéb­ként nem érde­mes más bizto­sítóhoz menni, min­den­hol ugya­nezt fogja hallani, mert a tör­vény erre köte­lezi őket.

 18. Katalin says:

  Ked­ves Franz Bauer! Janu­ar­tol lesz egy tell­zei­tos mun­kam heti 20 oraval(havi brutto 700korul) es eme­lett van 3 mini­jobom ami havi 350 euro. a ker­de­sem az lenne,hogy majd ha itt fogok szulni jogo­sult les­zeke az eltern geldre? mert olyant hallottam,hogy csak akkor ha heti 30 orat dol­go­zok csak…ha nem akkor megol­das lenne,hogy meg tobb mini­jo­bot val­lal­jak es az mar midi jobb lenne?

  • Franz Bauer says:

   Hallo Kata­lin,

   jól hal­lotta. Az eltern­geld egyik fel­té­tele az, hogy a szülö nem dol­gozhat töb­bet heti 30 óránál.
   Ebben az eset­ben (nem úgy mint az adózás­nál) a Mini– vagy a Midi­job ugyanúgy számít mint min­den más munka.
   Vis­zont arra oda kell figyelni, hogy az így szer­zett jöve­del­met beszámítják!

 19. Kata says:

  Szep napot!
  Sza­mos ker­de­sem lenne,amikre saj­nos mas­hol nem nagyon kapok valaszt! rem­e­lem tudd legalabb par ker­de­semre a valaszt>
  1.lehet tobb minijob-om ami ossze­sen lenne max.450?( taka­ri­tas tobb pri­vat lakas­ban mas-mas munkaado lenne)
  2. igaz,hogy mar a mini­job­bal is lehet eltern geldet kapni?( az egyik nemet isme­ros mondta..)
  3.lehet olyant csinalni,hogy tobb helyt dol­gozni es meg­ha­la­dod a 450 ami mar nem mini­job lesz hanem mi lesz? lehe­tse­ges?
  (tisz­taba vagyok azzal,hogy majd ezek utan kell fizetni)
  nagyon remelem,hogy nem ter­hel­tem meg a ker­de­seim­mel. Tisz­te­let­tel Kata

 20. Andrea says:

  Szép estét! Tudom hogy kér­dé­sem kic­sit eltér a témától de más­hol nem iga­zán kapok meg­fel­elő választ rá. Szõval ha határo­zott időre szòl a mun­kaszer­ződé­sem és köz­ben állapo­tos les­zek? Mi tör­té­nik? Fel­bont­hat­ják a szer­ződé­sem? Ily­en­kor mi jár? Csak meg­jeg­y­zem a főál­lás mel­lett ren­del­ke­zek egy mini job­bal is. Kös­zönöm előre is válaszát!

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Andrea, ter­hes­ség miatt sem­mi­lyen, még határo­zott idöre szóló munka­vis­z­onyt sem mond­hat­nak fel.
   Egyet­len kivé­tel: ha még pró­baidön belül van, akkor két hetes határidö­vel min­den­féle indo­klás nél­kül fel­mond­hat­nak.
   A Mini­jobra ugya­nez vonatkozik.

 21. Micsik Katalin says:

  Üdvöz­löm érde­klöd­nék hogy szep­tem­ber 02-töl dol­go­zom mint minijobbal,de papi­rom azota sincs már kér­dez­tem a fön­ö­kö­met de azt mondta min­denki be van jel­entve mini­job­bal nem tudja miért nem kap­tam még papirt, a lán­yom is itt dol­go­zik de ö kapott rola papirt már­mint nem szer­zö­dést mert az nincs neki sem csak mint mini­job­bal be van jelentve.Ilyenkor mit tehe­tek hová for­dul­ha­tok honnan tud­ha­tom meg hogy beva­gyok jel­entve avagy sem.Aláirni nem irtam sem­mit alá.És még egy kér­dé­sem volna bizto­si­tot milyet és hol ker­es­sek hogy bejentkezzem?Válaszát elöre is köszönöm.

  • Franz Bauer says:

   Hallo Kata­lin,

   Már az a tény, hogy 4 hóna­pja dol­go­zik és nincs szer­zö­dése, min­den­fé­le­kép­pen elgon­dol­koztató.
   Vis­zont a mini­job­bos dol­go­zó­kat a mun­kál­ta­tónak köte­l­es­sége a “Minijobzentrale”-nál bejel­en­teni.
   Ez egy-két hetet igénybe vehet, de nem hóna­po­kat.
   A Mini­job­zen­trale nem küld a dol­go­zóknak sem­mi­féle papírt.
   A mun­kál­ta­tónak köte­l­es­sége a bejel­en­tés máso­la­tát (Aus­fer­ti­gung für den Beschäf­tig­ten) átadni a dol­go­zónak.
   Tisz­tázza ezt a munkaa­dójával, és kér­dez­zen rá direkt erre a máso­la­tra. Ragasz­kod­jon hozzá, hogy ezt megkapja.

   Milyen bizto­sításra gondol?

 22. Evelin says:

  Tisz­telt Franz Bauer! A nya­ra­mat kint fogom töl­teni Néme­tor­szág­ban. Sze­ret­nék mini­job­sot vál­lalni, vis­zont én itthon egye­temre járok. Az lenne a kér­dé­sem, hogy az nem-e kizáró ok, hogy nekem Magyaror­szá­gon hall­ga­tói jog­vis­z­on­yom van?

  • Franz Bauer says:

   Hallo Eve­lin,

   Ez egyál­talán nem kizáró ok.
   A Mini­job egy “máso­dál­lás”, tel­je­sen min­degy, hogy mit csinál az ember “föállásban”.

 23. László Edit says:

  Ked­ves Franz!
  Elős­zör is sze­ret­ném meg­kös­zönni eze­ket az értékes infor­má­ció­kat, amik­hez az olda­lon hozzá lehet jutni!
  Az én kér­dé­sem az lenne, hogy febr. 28.-án lejár a szer­ződé­sem a főál­lá­som­ban, a munka­ü­gyi hivat­al­lal már koráb­ban fel­vet­tem a kap­cso­la­tot. Tudom, hogy a munk­a­nél­küli mel­lett max. 15 órát lehet dol­gozni hetente max. 165 euro fize­tésért, de vala­hol azt olvas­tam, hogy amen­ny­iben az ember ren­del­ke­zik már mini­job­bal, azt megtart­hatja. Igaz ez? Akár 450 euros mini­jo­bot is meg lehet tar­tani levonás nél­kül? Van ennek valami időbeli kor­látja, hogy mikor sze­rez­tem a mini­jo­bot? A kon­cep­ció őszin­tén szólva az, hogy a szer­ződés lejár­táig 2 hetem van, ha ezalatt talál­nék mini­jo­bot, azt sze­ret­ném megtar­tani a munk­a­nél­küli segély mel­lett. Válas­zát előre is köszönöm!

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Edit,

   igen, helyes az infor­má­ciója.
   Amen­ny­iben valaki­nek a munk­a­nél­kü­liség beállta elötti 18 hon­ap­ban mini­mum 12 hóna­pon keres­z­tül olyan Minijob-ja volt, ahol töb­bet kere­sett mint 165,- Euro,
   akkor azt foly­tat­hatja ané­kül, hogy a 165,- Euro feletti össze­get bes­zámítanák a munk­a­nél­küli segélybe.

 24. Hortenzia says:

  Tisz­telt Ferenc! Sze­ret­ném meg­kér­dezni hogy Magyar lak­cím­mel vál­lal­ha­tok –e Mini Job-ot? Házi kise­gítö len­nék . Válas­zát előre is köszönöm,.

 25. Orsi says:

  Tisz­telt Ferenc!
  Nagyra érték­e­lem, hogy tájá­kozottságát és ide­jét nem sajnálja megosz­tani a rás­zo­ru­lók­kal. :)
  Nekem három kér­dé­sem volna, elné­zést kérek,ha ezt már érte­nem kéne:
  1. Van most egy Minijob-om, és kilátás­ban van egy Teilzeit-os munka. A sze­mé­lyes tanácsa­dóm az Arbeitsagantur-on megs­úgta, hogy szer­inte a jöven­dőbeli Teilzeit-os főn­öknek ne jel­ent­sem be a Mini­jobo­mat, mert akkor meg­le­het, le kell mon­da­nom róla. A kér­dés, hogy ezt megtehetem-e? Egyál­talán kinek a fela­data egy ilyen kon­stel­lá­ció (Mini­job és Teil­zeit) bejel­en­tése?
  2. Ha jól értem, akkor a Teil­zeit mel­lett is adó­men­tes marad a Mini­job, ergó akkor ez utób­bit nekem nem kell bejel­en­te­nem sehol?
  3. Mi van akkor, ha tegyők fel 2 Minijob-om van (2 X 450 havonta)? Mi a fela­da­tom, mit és hol kell bejel­en­te­nem? S kb. men­nyi pénzt kapok ebből kézhez 1-es adó­ka­te­gór­iával? (Egyéb­ként van magán betegbizto­sítá­sunk, de ezt kb. le kell mond­jam).
  Előre is kös­zönöm a segítségét!

  • Franz Bauer says:

   Hallo Orsi,

   1. Ha a jöven­dőbeli munkaa­dója meg­kér­dezi, hogy van-e Mini­jobja, akkor az igazat kell mon­da­nia.
   Ellen­kező eset­ben érvény­te­len lehet a mun­kaszer­ződése. Nem tudom miért kel­lene lemon­dani egy Teilzeit-munka mel­lett a Mini­job­rol?
   Ha csak nem a kon­ku­ren­ciának akar dolgozni.

   2. Igen, jól tudja.

   3. Ha 2 vagy több Mini­jobja van, és ezál­tal túl­lépi a a 450 eurós határt, akkor az úgybe­vezett “Gleitzone”-ba kerül, 450,01 — 850,00 Euro. Ily­en­kor az összes Mini­job TB-köteles munka­vis­zon­nyá válik. Adózás szem­pont­jából pedig a máso­dik illetve az összes többi Mini­job­bal a 6-os, a leg­ma­gas­abb adó­ka­te­gór­iába kerül.

 26. Éva Marosi says:

  Ked­ves ferenc!
  Végig olvas­tam a kom­men­te­ket, nehogy fel­e­les­le­ge­sen kér­dez­zek, de nem talál­tam választ a kér­dé­semre. Háziá­polóként egy bajor család­nál minijob-ra let­tem bejel­entve. (máso­la­tot meg­kap­tam róla)A 3.9%-os kie­gés­zí­tés lehetősé­gről nem tet­tek emlí­tés, tán nem is tudnak róla. Vis­zont én sze­ret­ném ezt meg­tenni ha meg tud­nád mon­dani, hogy hogyan, és hová kell fizet­nem?
  Válas­zod előre is kös­zönöm!
  Üdv: M.Éva

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Éva,

   neked sehova nem kell és nem is lehet bejel­ent­kez­ned, vagy fizet­ned.
   Ezt a mun­kál­tató (a pri­vát háztar­tás is az) intézi, a Minijobzentrale-n keres­z­tül.
   Itt te is utánanézhetsz:

   http://www.minijob-zentrale.de/DE/0_Home/03_mj_in_privathaushalten/node.html

   • Éva Marosi says:

    Kös­zönöm a gyors választ, de hogy őszinte legyek, egyre job­ban bele­ga­ba­lyo­dok. Az álta­lad utalt lin­ben azt írják, a Haushaltsscheck-nél a mun­kál­tató állandó mér­tékű hozzájáru­lása alac­sony­abb, mint a keres­ke­delmi mini -állásoknál???…most akkor ő men­nyit fizet utá­nam? ..és mivel eddig nem vont tőlem le egy cen­tet sem kie­gés­zítős célz­at­tal, men­nyit kér­jek tőle hogy pótolja ki a fize­té­sem­ből?
    Kös­zönöm, ha erre a válaszra is lenne még kapacitásod? 😉

    • Franz Bauer says:

     Nos, a hozzájáru­lá­so­kat nem is tőled vonja le, ez az ő terhe a fize­té­sed mellé. Itt talál­hatsz egy online-számítót, ahol
     a munkaa­dód is kis­zámít­hatja a plusz költsé­ge­ket. Péld­akép­pen beír­tam egy 400 Eurós fize­tést.
     Ebből lát­ható, hogy a munkaadó plusz terhe a fize­té­sed mel­lett 57,76 Euró, ennyit kell neki lead­nia a Minijobzentrale-nak.
     De ezt nem von­hatja le tőled.
     Vis­zont cse­rébe kap 42,50 Euró adóke­d­vez­ményt, tehát neki össze­sen csak 15,26 Euro a plusz teher.

     http://www.minijob-zentrale.de/SiteGlobals/Forms/Haushaltsscheckrechner/haushaltscheck2013.html

     • Éva Marosi says:

      Talán fon­tos a tör­té­nethez, hogy nem bes­zé­lek jól néme­tül, + egy értet­len szőke nő vagyok. Tehát sze­ret­ném leírva látni, hogy nyu­godt lehes­sek: a havi 450 EUR kézhez kapott fize­té­sem után a munkaadó befi­zet kb 65 EUR-t ami nyomán ÉN tel­jes nyugdíjjo­go­sultsá­got szer­zek 5 év munka­vis­z­ony után? Ha nem így lenne, akkor mit tudok tenni, hogy ezt megs­ze­rez­zem?????
      Válas­zo­dat nagyon várom! Kös­zö­net­tel: M.Éva

     • Franz Bauer says:

      Ked­ves Éva,

      az egyet­len érv amit nem foga­dok el: “Nem tudok néme­tül”. :-)
      A külf­öldi munka­vál­lalás illetve megél­he­tés alap­fel­té­tele a nyelvtu­dás.
      Az ere­deti kér­dé­sed már átfor­dul nyugdíjü­gyi tanácsa­dásba, amit én saj­nos kapa­citás hiányá­ban nem vállalhatok. :-)

 27. Jakus Mariann says:

  Ked­ves Ferenc !
  Segítségre lenne szüksé­gem a német AOK bizto­sítónál tör­ténő ügyin­té­zés­ben.
  A bizto­sítási szá­mom magam kell intézni, egy­en­lőre mini­job kere­té­ben fogl­al­koztatna a párom munkáltatója.

  Az ügyet elin­dítot­tam az AOK-nál, de saj­nos most tanu­lom a néme­tet és nem tudok eli­ga­zodni egyér­tel­műen az ügyin­té­zés­ben.
  /Tudom, ez hiba :)/

  Amíg nincs Sozi­al­ver­si­che­rungs­num­mer nem tudok dolgozni.

  E– 104 nyomtat­ványt kér­nek, ezzel nincs gon­dom, de nem egyér­telmű a szá­momra, hogy elindították-e a regisztrációt.

  Kös­zönöm, előre is a választ.
  Üdvöz­let­tel : Mariann

  • Franz Bauer says:

   Hallo Mari­ann,

   ha háza­sok, akkor a fér­jén keres­z­tül be van bizto­sítva.
   De fel­té­te­le­zem, hogy nem azok. Ily­en­kor kell egy saját betegbizto­sítást kötni.
   Ezt lehet az AOK-nál is, az alac­sony kere­setűek (pl. minijob-osok) számára kb 150,- Euró havonta.
   Ezt saját zseb­ből kell fizetni.
   Az E104-es nyomtat­vány arra való, hogy az AOK elis­merje az eddigi magyar betegbizto­sítását, illetve ne kell­jen két
   ország­ban egy­s­zerre betegbizto­sítást fizet­nie. (Ami egyéb­ként sincs az EU-ban megen­ge­dve.)
   Ha ezt a nyomtat­ványt továb­bította a magyar TB felé, akkor azok valós­zínű­leg ezt kitöltve eljut­tat­ják az AOK-hoz.
   Hogy ez elindult-e, vagy foly­amat­ban van-e, azt én nem tud­ha­tom.
   Kérem érde­klődjön utána vagy az AOK-nál, vagy az ille­tékes magyar biztosítónál.

 28. Eszter says:

  Ked­ves Franz!

  Lenne néhány kér­dé­sem, mert bár elol­vas­tam az előző hozzás­zólá­so­kat, de néhány dolog még min­dig nem tel­je­sen vilá­gos szá­momra, ezért inkább sze­ret­ném meg­kérni, hogy válas­zol­jon az alábbi kér­dé­sekre! Előre is köszönöm!

  Ápri­lis köze­pé­től men­nék egy család­hoz mini­jobra, mint haus­halts­hilfe, az alábbi fel­té­te­lek­kel: 450 eurót kapnék, ott lak­nék velük, be len­nék jel­entve a lak­cí­mükre, és lenne folyós­zámla nyitva a nevemre, illetve az augusz­tus hó tel­jes fize­tés­sel szabad­ság volna. A kér­dé­seim az aláb­biak volnának ezzel kap­cso­lat­ban:
  1.) Ha egy lak­címre vagyok bejel­entve a mun­kál­ta­tóval, akkor is alkal­maz­hat hivat­alosan mini­job munka­vál­lalóként?
  2. ) Sem­mi­lyen (semek­kora mér­tékű) TB járu­lé­kot (betegbizto­sítás, adó, nyugdíja­lap stb.) nem fizet utá­nam a mun­kál­tató? Ezt azért lenne fon­tos szá­momra megtudni, mert itthon fizet­nénk inkább a TB-m (betegbizto­sítást, mivel jóval olcsóbb, mint kint), és vin­ném magammal ki a kék eu-s kár­tyám. Ha az utóbbi pedig meg­te­hető, akkor odak­int a sür­gős­ségi ala­pel­látá­son felül milyen bete­gel­látási lehetősé­geim lehet­né­nek? Ha nem, akkor kérhetem-e a mun­kál­ta­tót, hogy ő fizesse tel­je­sen a betegbizto­sítá­som?
  3.) Kell-e/Lesz-e odak­int adószám/om a bejel­en­tett mini­job­hoz?
  4.) Ha kér­ném, hogy vegyen fel inkább midi­jobra, akkor pl ha 451 eurót keres­nék, akkor ez őt, illetve engem mivel ter­helne összegs­zerűen, illetve jogilag?

  Válas­zát előre is köszönöm!

  Esz­ter

  • Franz Bauer says:

   Hallo Esz­ter, akkor men­jünk szé­pen végig sorjában. :-)

   1; Igen, a lak­cím nem érde­kes.
   2; Néme­tor­szág­ban min­den­ki­nek köte­lező a betegbizto­sítás. A magyar TB-kártyát csak ala­pel­látá­so­kra foga­d­ják el.
   A munkaadó fizet ugyan külön­böző járu­lé­ko­kat, de a Mini­job NEM ad betegbizto­sítást. Kb. 150,- Euróért havonta lehet már
   betegbizto­sítást kötni.
   3; A Mini­job adó­men­tes, nem kell adós­zám. De ha bejel­ent­ke­zik, akkor a leg­több eset­ben auto­ma­ti­ku­san kap egyet.

   És most számoljunk:

   A Mini­job (450,00 Euró)
   1: A munka­vál­laló nem kér nyugdíjjo­go­sultsá­got
   A mun­kál­tató meg­ter­helése 450,- € bér, + 130,50 € járu­lék = 580,50 €
   A munka­vál­laló tisz­tán meg­ka­pja a 450,00 €-t

   2: A munka­vál­laló nyugdíjjo­go­sultsá­got kér
   A mun­kál­tató meg­ter­helése 450,- bér, + 130,50 járu­lék = 580,50 € (vál­toz­at­lan)
   A munka­vál­laló a nettó béré­böl fizet 17,55 nyugdíjhozzájáru­lást, tehát 432,45 €-t kap kézhez.

   A Midi­job (451,- €) Itt nincs válasz­tás, hogy kérek-e nyugdíjjo­go­sultsá­got vagy sem, az már TB-köteles munka­vis­z­ony.
   A mun­kál­tató meg­ter­helése: 451,- € bér, + 86,93 TB-járulék = 537,93 €
   A munka­vál­laló a bére után fizet 49,43 € TB-járulékot, tehát a nettó bére= 401,57 €

   Min­den érthető? :-)

   • Eszter says:

    Ked­ves Franz!Minden töké­le­te­sen érthető, kös­zönöm a gyors és pon­tos válas­zo­kat? Üdvöz­let­tel: Eszter

   • Dániel says:

    Ked­ves Ferenc!

    A fen­tebbi kér­dé­sek és az Ön válas­zai ala­pján nagy­jából tiszta képet kap­tam a Mini­job max 450 EUR-s munka­vál­lalás fel­té­te­leiről. Egy dolog azon­ban még nem tel­je­sen vilá­gos szá­momra. Öröm­mel ven­ném, ha ezt is meg­válas­zolná.
    Sozialversicherungsnummer-t kér­nek a Minijob-os állás­hoz, de ezt nyil­ván csak akkor kapnám meg, ha val­a­mely bizto­sítónál szer­ződést kötök azért a kb. 150 EUR-ért, ha jól értel­me­zem, mert ez eset­ben a munka­vál­laló nem fizet, csak járu­lé­kot utá­nam.
    Nem lenne ele­gendő csak a magyar TB, ami az alap­vető orvosi ellátást Néme­tor­szág­ban is bizto­sítja?
    Miért van szüksége a mun­kál­ta­tónak Sozialversicherungsnumer-ra min­den­képp?
    Gon­do­lom sok­kal kifi­zetődőbb lenne, ha Midi­job fel­té­te­lei­ként alkal­mazna engem, mert az eset­ben már a mun­kál­tató fizeti a német TB-t a munkavállalónak!??

    Válas­zát előre is kös­zönöm szépen!

    • Franz Bauer says:

     Ked­ves Dániel,

     a Mini­job­nál a mun­kál­ta­tónak bizon­yos járu­lé­ko­kat kell fizet­nie.
     Ehhez fel­tét­le­nül szüksé­ges egy “Sozi­al­ver­si­che­rungs­num­mer”.
     Ezt lehet akár a betegbizto­sítónál (pl. AOK) akár a nyugdíjin­té­zet­nél kér­vény­ezni, anél­kül, hogy betegbizto­sítást kös­sön.
     Vis­zont hangs­ú­lyo­zom, hogy Néme­tor­szág­ban a (német) betegbizto­sítás min­den­ki­nek köte­lező!
     A Midi­job való­ban sok­kal attrak­tív­abb alter­na­tíva mind­két fél szá­mara, bes­zél­jen a munkaa­dójával.
     A Neten talál­hat­nak lehetősé­get, ahol online kis­zá­mol­hat­ják úgy a munkaadó mint a munka­vál­laló meg­ter­helését a Midijob-munkaviszonyban.

 29. Nagy József. says:

  Ked­ves Franz.
  A kér­dé­sem a követ­kező lenne.
  Én egy 336-eurós mini jobb ban dol­go­zok ami ha jól tudom havi 48-óra mivel cirka 7-eurós az óra bér.
  Az itteni job cen­ter sza­mi­tasa szer­int tudom így.
  Na de a főn­ö­köm köve­teli a napi több órás munka időt és a hét véget is vagy nem kapom meg a kis pén­zem.
  A napi több óra alatt azt értem 8-óra hét végén 10–12 óra.
  Ez tudomá­som szer­int zsa­rolás.
  Most ebben a hónap­ban már többs­zör meg­van a 48-óra. De csak 336-ot akar fizetni.
  Ily­en­kor mi a hely­zet.
  Előre is kös­zönöm a választ. József.

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Józ­sef, azt a munka­helyet, ahol nem tart­ják be az előírá­so­kat, minél előbb ott kell hagyni.

 30. Lola says:

  Ked­ves Bauer Úr,

  Érde­klődni sze­ret­nék, hogy mit tud a 450 EUR mini­job és a Gewer­be­schein együt­tes alkal­ma­zásáról. Ápri­lis­ban kez­dek egy munka­helyen, ami egy mini­job, de mel­lette kap­tam egy lehetősé­get, alkalmi mun­kákra, ami­hez ki kell vál­ta­nom a Gewer­be­scheint. A kér­dé­sem, hogy erre milyen szabály van? Ezu­tán akkor kell adóz­nom? Megéri egyál­talán a ket­tőt egymás mel­lett csinálni?

  Válas­zát előre kös­zönöm!
  Üdv., Lola

  • Franz Bauer says:

   Hallo Lola,

   egy vál­lal­ko­zónak is lehet 1 adó­men­tes Mini­jobja.
   Vis­zont nekem nem tets­zik az, hogy alkalmi mun­kára Gewer­be­scheint akarnak magával kivál­tatni.
   Egy vál­lal­ko­zás nem rövid idöre szól. Nagyon “Schein­selb­stän­dig” vagyis álvál­la­kozó szaga van a dolo­gnak.
   Ebböl komoly kel­le­met­len­sé­gei lehet­nek.
   Ezen­kívül gon­dol­jon a betegbizto­sítására is, sem a vál­lal­ko­zás, sem a Mini­job nem jogo­sít fel orvosi kezelésre.

 31. Lola says:

  Ked­ves Franz!

  Kös­zönöm a gyors válas­zát, a betegbizto­sítást min­den­kép­pen magamnak kell fizet­nem, his­zen anél­kül nem alkal­maz­nak, de a Mini­job ezt nem fedezi. Ezért lenne jó mel­lette néhány alkalmi munka, kon­kré­tan Mes­séken. De ők csak úgy tudnak alkal­mazni, ha van Gewer­be­scheinom (45 EUR kivál­tani). Azt nem tudom, hogy a Gewer­be­schein után, hogyan műkö­dik az adózás. Azt olvas­tam, hogy 7100 Eur/év alatt adó­men­tes, de ebbe beles­zá­mol­ják a Mini­jo­bot is vagy egy tel­je­sen külön van?

  Kös­zö­net­tel: Lola

  • Franz Bauer says:

   Az éves adó­men­tes jöve­de­lem 8130,- Euro. Ebbe nem számít bele a Mini­job.
   Ha vál­lal­ko­zást csinál, (Gewer­be­schein) akkor min­den­kép­pen kér­dez­zen meg egy köny­velőt vagy egy adótanácsa­dót.
   Erre saj­nos itt nem tér­he­tek ki.

 32. Szalai Anett says:

  Ked­ves Ferenc!
  Saját magamnak kell az AOK-át intéznem.Kérik tőlem az E-104-es nyomtatványt.Letöltöttem,kitöltöttem…A lap alján kérik az itteni bizto­sítási számom.A kér­dé­sem az lenne,hogy ide kell bevin­nem ezt a nyomtatványt,hogy ráírják,és Ők kül­dik tovább Magyarországra?.Előre is kös­zönöm a választ!

 33. Anett says:

  Ked­ves Ferenc!

  Nekem olyan kér­dé­sem lenne, hogy van egy 4 órás bejel­en­tett rész­munkai­dős állá­som. Ezzel kere­sek fixen 600 Eurot, mel­lékál­lásba vál­lal­kozó vagyok. A vál­lal­ko­zás­sal nagy bajt csiná­lok ha 600 eurónál töb­bet szám­lázok ki? Mit tegyek ily­en­kor? olyan 200 euró a külön­bség! Kös­zönöm válaszát

 34. Orsi says:

  Ked­ves Franz!
  Nagy­jából már én is érteni vélem ezt a Minijob-os kér­dés­kört, csak a havi elosz­tá­sos dolog nem tel­je­sen vilá­gos, ezért én is a saját kon­krét pél­dám pro­blémájára kér­de­zek rá.
  Van most egy Teilzeit-os mun­kám, és van mellé egy Minijob-om, de abból nem hoz­tam ki eddig a havi 45O eurót, hanem keve­seb­bet. Lehetőség van most egy másik Mini­jobra, és szívem szer­int megtar­t­anám a régit is, bevál­lalnám az újat is.
  1. Bevállalhatom-e a máso­dik Minijob-ot is a Teil­zeit mellé úgy, hogy vigyázok, nem hala­dom meg a két Mini­job­bal a havi 45O-et? Adó­men­tes marad-e mind­két Mini­job?
  Mert ha nem, akkor csak egyiket tar­tom meg. Tudom, hogy fen­nebb sze­re­pel: a máso­dik Mini­job Teil­zeit mel­lett már nem adó­men­tes. Mégis azért kér­de­zem, mert az elmúlt hóna­pok­ban csak egy Minijob-om volt Teil­zeit nél­kül, ami­ből nem jött ki havonta a 450 euró. Csak most ápri­listól jött a bőség zavara: a Teil­zeit és két ked­vező Mini­job. Nem tudom, mit tartsak meg belőle.
  2. Van-e olyan, hogy átla­gos fel­mon­dási idő a Teilzeit-os mun­kánál? Vagy ez tel­je­sen vál­tozó lehet a szer­ződés szer­int?
  Előre is kös­zönöm a választ!

 35. Kety says:

  Ked­ves Franz!

  Azu­tán sze­ret­nék érde­klődni, hogy én jelen­leg gye­sen vagyok itthon. Nem­so­kára egy éves lesz a fiam, és az eltern­gel­det csak 1 évre kér­tem. Hal­lot­tam róla, ha itthon mara­dok továb­bra is a pici­vel, nem megyek el dol­gozni, akkor igény­el­he­tem a betreu­ungs­gel­det.
  Vis­zont úgy tűnik, hogy jövőhé­ten kez­d­he­tek taka­rítani egy magán­ház­nál mini­job állás­ban. Heti 4–5 órában. Azt mondták, hogy 7,5 euros bérem lesz.
  Kér­dé­sem a követ­kező volna: így is megi­gény­el­he­tem a betreu­ungs­gel­det, hogy lesz egy mini­jobom, vagy már nem les­zek jogo­sult rá? Ha meg jogo­sult vagyok rá, mi az a felső határ mini­job­nál amit ez mel­lett bevál­lal­ha­tok? Ugyanúgy a havi 450€?
  Nagyon szé­pen kös­zönöm előre is a válaszát!

  • Franz Bauer says:

   Hallo Kety,

   ez egy túl kom­pli­kált dolog ahhoz, hogy itt megtud­jam válas­zolni.
   Nagyon sok tény­e­zö­töl függ.
   Leg­jobb, ha elmegy az ille­tékes Familienkassa-hoz, és ott megérdeklödi.

 36. csilla says:

  Ked­ves Franz

  En jelen­leg egy Mini­job Haus­halts­hilfe allast fogog val­lalni , es ter­mes­ze­te­sen fizetni aka­rom a nyug­di­jja­ru­le­kot , de olvas­tam a ries­ter rente-rol es nem iga­zan ertem, hogy mit is jel­ent pontosan

  kos­zo­nom
  Csilla

  • Franz Bauer says:

   Hallo Csilla, a Ries­ter­rente egy (nem köte­lezö) magán­nyugdíj, amibe be lehet fizetni. Az állam is támo­gatja. Bár­melyik bizto­sítónál vagy ban­knál adnak felvilágosítást.

 37. Eugen says:

  Szép napot Herr Franz!
  Megs­ze­ret­ném kér­dezni hogy a mini­job áláso­knál van szabadság?Vagy annál nincs mivel az csak heti 20 órás munka?!
  Szép napot!
  És nagyon köszönöm!4

  • Franz Bauer says:

   Hallo Eugen,

   ha vegi­gol­vasta a cik­ket, akkor meg­ta­lalja a ker­desre a valaszt! :-)

   • Eugen says:

    Herr Franz!
    Elné­zést az elöző kérdésért.Megtaláltam,azt a részt és sike­rült értel­mez­nem is :) A havi 2 szabad­nap az reá­lis a minijobnál?És a szaba­bad­nap az a ledol­go­zandó napok­bol lehet kivenni ugye?Én igy gondolom.Csak mert a munkaa­dom más­képp pro­bál­kozott elmagyarázni.Heti negy nap dol­go­zok es h a szabad­nap nem abbol a negy nap­bol lehet kivenni hanem a het többi napjábol!!Ez hüjeség ugye??
    Elné­zést mége­gy­s­zer az elöző kommentemhez,nem vol­tam elég figy­el­mes!!
    Schön TAG!

    • Franz Bauer says:

     Min­den­ki­nek jár egy évben mini­mum 24 munk­a­nap fize­tett szabad­ság. Ez meg­felel 4 hét szabad­ságnak egy évben.
     Ez a mini­job­o­so­kra is vonat­ko­zik, vis­zont figy­elembe kell venni, hogy nem dol­go­zik 6 napot egy héten.
     (Néme­tor­s­zag­ban a szom­bat munk­a­napnak számít.)
     Tehát aki heti 4 napot dol­go­zik, annak ahhoz, hogy meg­le­gyen a 4 hét szabad­sága, 4 x 4 tehát 16 nap szabad­ság jár egy évben.
     Ezt ter­més­ze­te­sen nem a szabad­na­po­kon kell kivenni. :-)
     Ha a munkaa­dója kétel­ke­dik, mutassa meg neki ezt az old­alt:
     http://www.minijob-zentrale.de/DE/0_Home/01_mj_im_gewerblichen_bereich/20_arbeitsrecht/node.html

 38. Orsolya says:

  Ked­ves Franz!

  Ha van egy 450 euros mini jobom, jogo­sult vagyok-e a vasar­na­pok 50% os tob­blet jaru­le­kahoz: pl taka­ri­tasba dol­go­zom egy hotel­nel s vasar­nap 20 szo­bat taka­ri­tok ki, vagy mond­hat­nam ezt akar ora­b­erre is, dol­go­zom 6 orat 9,13 euros ora­ber­ert. Ebben az eset­ben a vasar­na­pra jogo­sult vagyok a tob­blet kifi­ze­tes­hez, vagy ez csak a foal­lasu dol­go­zok ese­t­eben veheto figy­elembe?
  Elore is kos­zo­nom valaszat!

  • Franz Bauer says:

   Hallo Orsi,

   mint a cikk­ben is kihangs­u­lyoz­tam, a Minijob-osoknak ugya­na­zok a jogaik es köte­l­es­se­geik van­nak mint a föal­la­suak­nak.
   Ugya­nugy jarnak nekik is min­den tör­venyes es a szaks­zer­veze­tek­kel mege­gy­e­zett juttatasok.

 39. Lóri says:

  Ked­ves Franz!

  7 hete dol­go­zom egy salátabár­ban mint kise­gítő (Aus­hilfe, Teil­zeit), fize­tést már kap­tam, de szer­ződést még nem ter­jes­zett elém a mun­kál­ta­tóm. Az az igaz­ság, hogy sem a hel­lyel, sem a mun­kál­ta­tómmal nem vagyok megelé­ge­dve, ezért ha talál­nék valami jobb mun­kát, itt fel­mon­da­nék. A kér­dé­sem az, hogy szer­ződés nél­kül men­nyi a fel­mon­dási időm, van-e erre tör­vényi szabá­lyo­zás? Mert egy szer­ződés ese­tén a pró­bai­dőre két hét a fel­mon­dási idő ennél a cég­nél. Előre is kös­zönöm a válaszát!

  • Franz Bauer says:

   Hallo Lóri,

   a szóbeli megál­l­apo­dás is szer­zö­dés­nek számít.
   Az más kér­dés, hogy nehéz bebi­zonyítani.
   De mivel már kapott fize­tést, így gya­kor­la­ti­lag vsan munka­vis­z­onya, és ez meg­in­do­kolja a fel­mon­dási határidö betratását.

 40. Erzsébet Jankó says:

  Nagyon oru­lok, hogy rátalál­tam erre az old­alra. A fiam kinn van Mun­chen­ben és ápri­listól Minijob-os. Az egész­sé­gu­gyi bizto­sítása még itthon, Szlovákián érvényes. Azt sze­ret­ném tudni elég-e akkor Néme­tor­szág­ban bejel­en­teni a betegbizto­sítóba, ha talál mun­kát. Addig elis­me­rik az itthoni uniós kár­tyát? Ha rovi­dí­tett munkai­dore talál mun­kát akkor már fizetve van a betegbizto­sítása? Elore is kos­zo­nom a segítsé­get, saj­nos elég keve­set tudok néme­tul és a fiam ezek­ben a dol­gok­ban nagyon kezdo. Az anyany­el­vén sem érti a dol­go­kat, nem még néme­tul. Nagyon kos­zo­nom a segétséget.

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Erzsébet,

   mint írtam, a Mini­job önma­gá­ban nem jár betegbizto­sítás­sal. Ily­en­kor saját betegbizto­sítást kell kötni. Ez kb. havi 150,- Euroba kerül.
   “Ren­des” betegbizto­sítást csak a bejel­en­tett, TB-köteles munka­vis­z­ony bizto­sít. Ha az megs­zü­nik, akkor megs­zü­nik a betegbizto­sítás is.
   Az uniós betegbizto­sítási kár­tyák csak sür­gös­ségi ellátásra jogosítanak.

 41. Erzsébet Jankó says:

  Még eszembe jutott valami. A fiamnak ugya­naz a mun­kál­tató adott egy nyomtat­ványt Mel­de­be­schei­ni­gung fur den Arbeit­neh­mer nach §25 DEUV február 26-tól. Ezen azt írják, hogy van betegbizto­sítása. Ez ele­gendo, ahhozz, hogy kikérje a bizto­sítási kár­tyát és érvény­ben maradt a Mini­job meg­ko­tése után is? Koszonettel

  Jan­kóné

  • Franz Bauer says:

   Igen. Kér­dezze meg a fia a munkaa­dóját, hogy melyik betegbizto­sítónál jel­en­tet­ték be.
   Men­jen el oda, és meg­ka­pja a kártyát.

 42. Jakus Mariann says:

  Ked­ves Ferenc !

  A kér­dé­sem a követ­kező lenne. Most háza­stárs­ként ismét bejel­ent­kez­tem az AOK-nál,mivel 3 hóna­pos kál­vária után nem sike­rült meg­kapnom a soci­al­ver­si­che­rung­num­mert. Kiküld­ték a nyomtat­ványt a bizto­sítási kár­tyához végre. Lehet, nagyon tud­at­lan vagyok, de nem sike­rült meg­talál­nom, hogy most csak egész­ség­bizto­sítási szá­mot kapok? vagy az AOK így most már bejel­ent a nyugdíj­bizto­sítóhoz is auto­ma­ti­ku­san? A kettő pár­huza­mo­san műkö­dik eset­leg? Amen­ny­iben nem, ezt is magamnak kell intézni? Az inter­ne­ten nem talál­tam egyér­telmű választ, vis­zont ismerősök közül min­denki munk­a­köz­vetítőn keres­z­tül kez­dett dol­gozni, ezért nem tudnak segí­teni. Ott a köz­vetítő inté­zett min­dent.
  A leendő mun­kál­ta­tóm pedig kéri tőlem a számot.

  Kös­zönöm a választ előre is : Jakus Mariann

  • Franz Bauer says:

   Hallo Mari­ann,

   mit ért azalatt, hogy háza­stárs­ként?
   Ha a fér­jé­nek bejel­en­tett munka­vis­z­onya és ezál­tal betegbizto­sítása van, akkor maga — amen­ny­iben nincs saját jöve­delme — a családi bizto­sítás kere­tén belül auto­ma­ti­ku­san
   ingyen be van bizto­sítva.
   A Sozi­al­ver­si­che­rungs­num­mer azt jel­enti, hogy bekerült a társ­ada­lom­bizto­sítási rend­s­zerbe.
   A nyugdíjjal nem kell töröd­nie, azt levon­ják a munk­abér­böl. Vis­zont ha nincs állása, akkor nyugdíjat sem fizet.

   • Jakus Mariann says:

    Elős­zör nem voltunk háza­sok, így egy­e­dül sze­ret­tem volna intézni, de min­den­féle papírt kér­tek és ami­kor kide­rült, hogy még nem dol­go­zom, elu­ta­sított az AOK. A mun­kál­tató vis­zont kérte a szá­mot és mivel nem volt, nem tud­tam dol­gozni. Most a házas­ság­kö­tés után kiküld­ték a betegbizto­sítási kár­tyához szüksé­ges nyomtat­ványt a fény­kép és az aláírás miatt. Azt nem tudom, hogy ezzel együtt meg­ka­pom végre a sozi­al­ver­si­che­rung­num­mert, kiküldi eset­leg az AOK, vagy külön kell vala­hol még megigényelni.

    • Franz Bauer says:

     Ha kitölti a nyomtat­ványt, meg­ka­pja a betegbizto­sítási kár­tyát.
     Utána az AOK auto­ma­ti­ku­san meg­kéri a nyugdíjin­té­zet­nél A Sozialversicherungsnummer-t.
     Ha nem kap egy pár napon belül Sozialversicherungsausweß-t, akkor kér­dez­zen rá az AOK-nal.

     • Jakus Mariann says:

      Nagyon szé­pen kös­zönöm a választ, úgy látom ez az egyet­len oldal, ahol érdemi és egyér­telmű választ lehet kapni !

      Üdvöz­let­tel : Jakus Mariann

 43. Roland says:

  Üdvöz­löm

  A kér­dé­sem az lenne,hogy las­san más­fél éve dol­go­zom egy hotelba mini­jobos állásba.

  Nos jelen­leg egész­sé­gü­gyi gond­jaim van­nak és ugye bizto­sítá­som nincs így orvo­s­hoz sem tudok elmenni.Nem egy meg­fázás hanem úgy néz ki komo­ly­abb dolog lesz de ez most nem ide tartozik.

  A lényeg lehet megs­zű­nik így az állásom.Kaphatok munk­a­nél­kü­lit vagy vmi segé­lyt? Ha igen men­ny­ire számíthatok?

  Hozzá­tes­zem régen mikor kijöt­tem x éve más­fél évig kap­tam segé­lyt éa a job cen­ter beis­ko­kázott egy nyelv iskolába hogy job­ban tud­jak németül.Utána megs­zünt nem kap­tam tovább segé­lyt és ugye mun­kám sem volt azt mondta a ügyin­téző hogy ha nem tudok jól néme­tül húz­zak haza. Azóta vál­tozott a dolog és más­fél éve minijob-ba dol­go­zom de töb­bet keres­tem mint 450 euro mert apá­mat is fel­vette papíron és így a töb­blet­ke­re­set nem gond,de volt hogy zseb­ből adta a pluszt.

  Szü­leim­mel élek kint egy fedél alatt nekik van mun­kájuk apum­nak tel­jes állás anyum 6 órásba takarít.Félek ha megs­zű­nik a mun­kám nem lesz semmi pénzem.Remélem valami bizta­tót tud mon­dani nekem.

  Válas­zát előre is köszönöm!

  • Franz Bauer says:

   Halló Roland,

   saj­nos semmi bíz­ta­tót nem tudok mon­dani.
   Maga hivat­alosan csak Minijob-ra volt bejel­entve. Ebből a jöve­delem­böl nem von­tak le sem betegbizto­sítást, sem munk­a­nél­küli bizto­sítást.
   A Mini­job ere­de­ti­leg egy máso­dál­lás és nem számít TB-köteles munka­vis­z­onynak. Ezért saj­nos nem jár utána sem­mi­féle segély vagy támogatás. :-(

 44. Edit says:

  Ked­ves Ferenc!
  Végi­gol­vas­tam az összes kom­men­tet. Nagyon sok min­den megtud­tam belőle. A pro­blémám a követ­kező, amire még sze­ret­nék választ kapni. Február óta dol­go­zom mini­job állás­ban, munk­a­köz­vetítő cég által egy üzem­ben. A kez­de­te­knél be sze­ret­tem volna jel­ent­kezni az AOK-ba, de az ügyin­téző elha­jtott, hogy minijob-hoz nem kell és elég a magyar bizto­sítás. A munk­a­köz­vetítő is utá­n­a­né­zett és ugya­nezt mondta, de sem­mi­lyen magyar TAJ szá­mot nem kér­tek el tőlem. Ha jól értet­tem akkor val­a­men­nyi össze­get fizet­nek utá­nam. Hova és milyen jog­cí­men? A másik kér­dé­sem: Lenne lehetősé­gem elmenni Teilzeit-ba dol­gozni, de a mun­kál­tató a szer­ződés­kö­tés­hez kéri a AOK szá­mot és az adós­zá­mot. Ezt kivált­ha­tom a szer­ződés nél­kül is? A hely­ze­tet bon­yolítja, hogy én ere­de­ti­leg egy másik tar­tomány­ban lak­tam, a páro­mat áthely­ez­ték Bayern-be, de a lak­cí­mün­ket a lakás­sal együtt megtar­tot­tuk. Most az ő mun­kál­ta­tója szál­lá­solt el min­ket, és itt dol­go­zunk már fél éve. Ez nem lesz pro­bléma az adós­zá­mom illetve a Tb szá­mom kivál­tásánál? Válas­zát előre is köszönöm.

  • Franz Bauer says:

   Néme­tor­szág­ban min­den­ki­nek köte­lezö a betegbizto­sítás.
   Aki­nek nincs bejel­en­tett TB-köteles munka­vis­z­onya, annak saját zseb­böl kell ezt fizet­nie, kb 160,- € havonta.
   (Ha csak nincs a háza­stársa által a családi bizto­sítás kere­t­ein belül bizto­sítva.)
   A Mini­job nem TB-köteles munka­vis­z­ony. Itt a mun­kál­tató való­ban fizet a dol­gozó után jára­dé­kot, de abból a dol­go­zónak nincs semmi haszna.
   A magyar betegbizto­sítást fele­jtse el, az itt a sür­gös­ségi ellátá­son kívül sem­mire sem jó.
   Ha el akar hely­ez­kedni (akár rész­munkaidö­ben is), akkor köt­nie kell egy betegbizto­sítást val­a­melyik betegbizto­sítónál.
   Az adós­zá­mot meg­ka­pja, ha a Finanz­amt­nál megkérelmezi…ehhez nem kell munkaszerzödés.

 45. Edi says:

  Ked­ves Franz!
  Tehát ha jól értem, akkor ha van két minijob-om, ahol kere­sek 400 és 450 eurot (fix), akkor az eltern­geld­nél a 950 eurot ves­zik figyelembe?

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Edi,

   nem jól érti.
   Ha két Mini­jobja van, amik­kel túl­lépi a megen­ge­dett 450,- Eurós határt, akkor már nem Minijob-ról bes­zé­lünk.
   Job­ban teszi, ha ezt meg sem említi a hivatalban.

 46. Gyöngyi says:

  Üdvöz­löm. Én fél évig mini­job­bos­kent dol­goz­tam. Ami­kor beteg let­tem közöl­ték a munka­helyem. Ami egy hotel volt. Hogy mini­job után nincs tap­penz sem szabad­ság. Ez jogos volt a hotel részéről?

  • Franz Bauer says:

   Ter­més­ze­te­sen nem volt jogos.
   A Mini­job ugya­no­lyan jogok­kal és köte­l­es­ség­gel jár mint egy bejel­en­tett TB-köteles munkaviszony.

 47. Kata says:

  Üdvöz­löm!

  A kér­dé­seim:
  A teil­zeit– os munk­ahoz kell Steu­er­num­mer es ha igen azt nekem kell sze­melye­sen ige­nyel­nem a Finanz­amt– tol. Ehhez az ados­z­am­hoz szük­se­ges a betegbizto­si­tas?
  Es ha van mel­lette egy 400€ os Mini­job –om, akkor ha jol ertel­mez­tem azu­tan nem kell adot fizet­nem?
  Valas­zat elöre is köszonöm!

  • Franz Bauer says:

   Min­den bejel­en­tett TB-köteles mun­kához kell adós­zám, mert a fize­tés­ből levon­ják az adót.
   Az első Mini­job adó­men­tes.
   A bete­tegbizto­sítás­nak nincs köze az adós­zám­hoz, vis­zont min­den­ki­nek kötelező!

 48. flathead says:

  Üdvöz­löm!

  Én is meg­kös­zön­ném a megosz­tott infor­má­ció­kat, vis­zont kér­dé­sem is lenne. Jelen­leg egy család­nál élek, az itt­lakásért cse­rébe be-besegítek a háztar­tás­ban, ház­körül. Így a fenn­ma­radó szaba­di­dőm­ben talál­tam egy mini­jo­bot, ami­vel átla­gosan 300 Eurot kere­sek egy hónap­ban. Az időm engedné, hogy még egy mini­jo­bot vál­lal­jak. Ter­més­ze­te­sen vál­lalnám az adózást. Erről van eset­leg valami infor­má­ciója illetve hol tud­nék után­naol­vasni, hogy mi ala­pján kell szá­molni az adó mér­tékét? Pél­dául ha a két mini­job­ból szár­mazna 7–800 eurós havi jöve­del­mem, akkor az után men­nyi adót kel­lene fizetnem.

  Válas­zát előre is köszönöm!

  • Franz Bauer says:

   Ily­en­kor az tör­té­nik, hogy mivel túl­lépte a 450 eurós kere­seti határt, mind­két Mini­job TB-kötelessé válik.
   Közöl­nie kell mind­két munkaa­dójával a tényál­lást, és azok megoszt­ják egymás közt a mun­kál­tató rés­zé­ről tör­ténő TB-hozzájárulást.
   Mivel a kere­seti határt túl­lépte, már úgyne­vezett “Midi­job” kate­gór­iába esik, ezért adóz­nia is kell.
   Itt meg­nézheti, men­nyi lesz a levon­ása: http://lohnrechner.com.de/Gleitzonenrechner.php

 49. Jakus Mariann says:

  Ked­ves Franz !
  A követ­kező kér­dé­sem lenne:
  Egy ismerő­söm Aushilfe-ként dol­go­zik egy cég­nél. Per­so­nal­stam­blatt für Mini-Jobs nyomtat­ványt töl­tet­tek ki vele. A cég­nél órabé­res els­zá­molás van. A ledol­gozott órák ala­pján a 450 eurót jóval túl­lépte volna a havi fizetés,az ismerő­söm úgy számított-ebben az eset­ben a havi jöve­delem­ből levon­ják az adót és a járu­lé­ko­kat– ám csak 450 eurót fize­tett ki a cég. Tehát lai­kus szem­mel a 450 euró feletti részt grá­tisz dol­gozta mind óraszámban,mint órabérben..Lehetséges ez? Aki mini­jobra van bejelentve,nem keres­het 450 eurónál töb­bet egy munka­helyen havonta? Vagy a midi­jobra kel­lett volna bejel­en­teni? Van erre valami jogsz­abály? Hol lehetne utána nézni? Ismerő­söm nem akar úgy a mun­kál­ta­tónál reklamálni, hogy nem nézett utána a vonat­kozó jogszabályoknak.Végig olvas­tam a bejegyzéseket,de úgy gon­dol­tam meg­kér­de­zem inkább.
  Előre is kös­zönöm a válas­zod : Mariann

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Mariann,

   val­o­ban nem lepheti at a 450,- euros fize­tesi hatart, de ez atlag­ban van mega­dva. Tehat, ha egy hon­ap­ban 480-at keres, vis­zont a követ­ke­zö­ben csak 420-at, akkor nincs gond.
   Ami a tulo­rak els­za­mo­la­sat illeti, azt feltet­le­nül erde­klödje (nem kell mind­jart rekla­malni!) meg a munkaadojanal.

   Üdv
   Ferenc

 50. csilla says:

  Ked­ves Franz

  Ker­de­sem az volna, hogy ha van egy Teil­zeit allasom,amire per­sze nyug­di­jja­ru­le­kot fize­tek es azon­ki­vul egy Mini­jobom , erde­mes a Mini­jobra is nyug­di­jja­ru­le­kot fizentnem ?

  kos­zont­tel
  Csilla

  • Franz Bauer says:

   Hallo Csilla,

   ez attól függ, hogy hány éves.
   Összeg­ben nagyon keve­set jel­ent a mini­job utáni járu­lék­fi­ze­tés, vis­zont beles­zámít a vára­ko­zási időbe (ami ahhoz kell, hogy egyál­talán nyugdíjat kapjon).

   • csilla says:

    Ked­ves Franz

    50 eves vagyok , es saj­nos csak fel eve vagyok itt Neme­tor­s­zag­ban , Roma­nia­ban dol­goz­tam 30 evet, tudom, hogy arra az idore majd onnan Kapok nyug­dijat, eppen ezert tet­tem fel a ker­dest. Ha idoben sza­mit , akkor azt , hogy sza­mit­jak ? Ha mind­ket helyen fize­tek nyug­di­jja­ru­le­kot , akkor mond­juk egy ev duplan szamit ?

    Üdvozlet­tel
    Csilla

    • Franz Bauer says:

     Ked­ves Csilla,

     saj­nos nem vagyok nyugdíjs­z­akértő, így nem tudom a kér­dését meg­válas­zolni.
     Javas­lom, for­dul­jon a német nyugdíjin­té­ze­thez, ott szíve­sen adnak fel­vilá­go­sítást.
     A nyugdíjin­té­zet­nek min­den nagyobb város­ban van kirendeltsége.

 51. Beata Izvoran says:

  Jo napot kivanok.nekem is lenne egy ker­de­sem es nagyon halas len­nek ha valas­zolna ra.
  Egy eve dol­go­zom neme­tor­s­zag­ban. Ebbol egy fel evet Teil zeit– ban es egy fel evet minijob-ban. Jelen­leg is mini­jobos alla­som van. E koz­ben tehe­rbe estem. Az en ker­de­sem az lenne ha tudna segi­teni hogy szu­les utan kapni fogok e Gyest???
  Elore is kos­zo­nom valas­zat. Szep napot. Udv Beata

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Beata,

   nem tudom, hogy mit ért GYES alatt.
   A Kin­der­geld min­den­fé­le­kép­pen jár, de azt his­zem, maga az “Elterngeld-re” gon­dol.
   Nos, ez ren­ge­teg tény­e­zö­töl is függ, és nem lehet egy­sze­rüen meg­válas­zolni vagy kis­zá­molni.
   Leg­jobb, ha elmegy a lakóhelye szer­inti ille­tékes önkor­mányzati hivat­alba, ott tudnak tovább segíteni.

 52. ildikó says:

  Sze­ret­ném meg­kér­dezni, h mi van akkor ha nincs mun­kám és el sze­ret­nék vál­lalni két 450eurós mini jobs állást Két munkáltatótól?Ezt egy­s­zerre megtehetem?

 53. kittyleo says:

  Ked­ves Ferenc!

  Pár hóna­pja élek Néme­tor­szág­ban a párom­mal, aki kikül­de­tés­ben van, tehát magyaror­szági alkal­mazott­ként dol­go­zik itt napi díjért, így neki nincs tapasz­talata a kinti ügyin­té­zés­ben és törvényekben.

  Most sze­ret­nék én is mun­kát vál­lalni, úgy néz ki, hogy összejön egy 450 euros mini­job. Ha jól értel­me­zem akkor amíg nincs főál­lá­som addig nem kell kinti egész­ség­bizto­sítást fizet­nem? Elég az ha otthonra fize­tem a TB-m?
  Továbbá az adós­zá­mot sze­ret­ném meg­kér­dezni, hogy azt a mini­job­nál is igényel­nem kell-e? ugya­nis a Finanzamt-ba mikor igényelni sze­ret­tem volna, azt mondták, hogy ha lesz mun­kám majd akkor igény­el­he­tem csak.

  Illetve még egy kér­dé­sem maradt ha talá­lok egy Teil­zeit mun­kát a Mini­job mellé, akkor a mini­job még adó­men­tes marad? vagy ez csak a Voll­zeit mun­kákra érvényes?

  Ugya­nis olyan ter­veim voltak, hogy több mini­jo­bot elvál­la­lok, de ha nem éri meg, akkor inkább teil­zei­tot fogok keresni. De tegyük fel, hogy 2 db 450 mini­jobom van, akkor 900 euro után adóz­tat­nak? és nekem kell fizet­nem min­den járu­lé­kot gondolom(?)

  Kös­zönöm

 54. Hajni says:

  Ked­ves Ferenc!

  Elős­zör is kös­zönöm a min­den kér­désre kiter­jedő, alapos és értel­mez­hető leírását és válas­zait.
  A követ­kező kér­dé­sekre sze­ret­nék Öntől választ kapni:
  1.: szabad­ság: én 3 napot dol­go­zok egy héten, mini­job­ban, akkor nekem 12 nap szabad­ság jár / év. De erre men­nyi fize­tést adnak? 8 Eur az órabé­rem. napi 4,5 órát dol­go­zom, ha egyik héten nem dol­go­zok csak 2 napot akkor a 3. nap után ugyan úgy ki kel­lene fizetni a 4,5 óra × 8 Eur-ot, szabad­ság címen?

  2.: gya­kran dol­go­zok vasár­nap és ünne­p­na­po­kon is, arra akkor járna az 50 %-os töb­blet pénz? 4,5 óra × 12 Euró?

  Nagyon szé­pen kös­zönöm a válas­zát.
  Üdvöz­let­tel
  Hajni

  • Franz Bauer says:

   Hallo Hajni,

   1: gon­do­lom, a munkaa­dója kis­zá­molja az átla­gos napi fize­tését és azu­tán fizeti a szabad­sá­got.
   2: a vasár­napi és ünne­p­napi munka után tör­vény szer­int nem jár töb­blet­pénz! Kivé­tel csak az éjsz­akai műs­zak.
   Több szak­má­ban mege­gy­ez­tek a munkaa­dók és a szaks­zer­veze­tek a vasár­napi töb­blet­pénz­ről. Ennek benne kell állnia a mun­kaszer­ződésé­ben.
   (Ugye van mun­kaszer­ződése!? :-) )
   Egyéb­ként eze­ket a kér­dé­se­ket min­den “nor­má­lis” munkaadó megválaszolja.

 55. Kira says:

  Ked­ves Franz!

  Érde­klődni sze­ret­nék, hogy a párom, aki hoss­zútávú kikül­de­tés­ben dol­go­zik Németországban(magyarországi alkal­mazott­ként), vállalhat-e mini­jo­bot? Úgy, hogy van kinti bejel­en­tett lak­címe (és otthon is), adós­záma is van kint, de egész­ség­bizto­sítást a cég úgy tud­juk nem kötött rá, csak az EU kár­tyája van. Mini­job­hoz ha jól értem, kell kinti bizto­sítás, de úgy tudom kikül­de­tés­ben ő nem köthet kint egés­zég­bizto­sítást. Van rá mégis valami mód, hogy ebben az eset­ben ő mini­jo­bot vállaljon?

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Kira,

   nem csak Mini­job­hoz kell a betegbizto­sítás.
   Ha a párja munkaa­dója egy komoly cég, akkor befi­zet itt az embe­rek után szo­ciá­lis bizto­sítást.
   Ezt náluk kell meg­kér­dezni.
   Ez eset­ben el kell menni egy német állami betegbizto­sítóhoz és velük meg­bes­zélni a dol­got.
   A magyar TB kár­tya csak sür­gős­ségi ellátásra jogosít.

 56. Ágnes says:

  Ked­ves Ferenc, 10 éve dol­go­zom, mint alkal­mazott, de struk­túra vál­tás miatt lecs­ök­kent a fize­té­sem tar­tó­san 400 euró alá. Átte­het a cégem auto­ma­ti­ku­san Mini Jobba vagy kell-e új szer­ződést köt­niük?
  Válas­zod köszönöm

  • Franz Bauer says:

   Hallo Ágnes,

   egy Mini­job nem főál­lás, nem jár betegbizto­sítás­sal.
   Ha a cég téged áttesz Mini­jobba, akkor gya­kor­la­ti­lag megs­zünt az állá­sod és a munk­a­nél­küli– vala­mint betegbizto­sítá­sod is!
   Fel­tét­le­nül tisz­tázd ezt a munkaa­dód­dal mielőtt tovább dolgozol!

 57. Panna says:

  Ked­ves Ferenc! Eras­mu­sos diák vagyok Augs­burg­ban egy fél évi pon­to­san már­cius 31-ig. Ren­del­ke­zem Európai Egész­ség­bizto­sítási Kár­tyával. Sike­rült egy mini­jo­bot talál­nom, de a munkaadó kéri a Soci­al­ver­si­che­rungs­num­me­ro­mat. Vis­zont az Aok-nál nekem azt mondták hogy ott nem vagyok bizto­sítva, de mivel Eras­mu­sos diák vagyok, a kék kár­tyával érvényes a magyar társ­ada­lom­bizto­sítási szá­mom kint…azt his­zem ezt mondták, de nyelvi aka­dá­lyok miatt nem vagyok benne biztos! Lehe­tsé­ges az hogy a munka­vál­lalónak a SV Num­me­romnak a magyar Taj szá­mo­mat adom meg? Mert azt mondták nem kell új bizto­sítást köt­nom kint erre a fél évre. Válas­zát előre is ksözsönöm!!!

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Panna,

   a Sozialversichrungsnummer-t a nyugdíjin­té­zet adja, és nem az AOK. Nincs betegbizto­sítás­hoz kötve. Ker­es­sen rá a Neten a Deut­sche Rentenversicherung-ra, hívja fel őket és mondja el nekik a pro­blémáját. A nyelvi aka­dá­lyo­kat oldja meg tol­mács segítségével.

 58. Jozsef says:

  Ked­ves Ferenc!

  Ker­de­sem a kovet­kezo lenne!ha minijob-an dol­go­zom akkor magyar bizto­si­ta­sal vagy ztas­bizto­si­tas­sal bizto­sitha­tom magam es ki lehet igy kerulni a 160€ biztositast?vagy csak a nemet bizo­si­tast foga­d­jak el nemet mun­kaszer­zes soran.valaszod elore is koszonom!

  • Franz Bauer says:

   Néme­tor­szág­ban min­den itt élő ember­nek ren­del­kez­nie kell egy német betegbizto­sítás­sal. Ezt nem lehet a magyar bizto­sítás­sal kikerülni.

 59. Ildiko says:

  Ked­ves Ferenc,

  sze­ret­ném meg­kér­dezni, hogy lehetséges-e, hogy ha a főál­lá­som Romá­niá­ban van, mini­jo­bot vál­lal­jak Néme­tor­szág­ban. Hozzá­ten­ném még infor­má­cióként, hogy átme­ne­ti­leg tar­tóz­ko­dom Néme­tor­szág­ban és van bejel­en­tett lak­cí­mem. A romá­niai mun­kát inter­ne­ten keres­z­tül tudom végezni. Vala­mint ebben az eset­ben mind­két ország­ban fizet­nem kell a betegbizto­sítást?
  Válas­zát előre is köszönöm!

  • Franz Bauer says:

   Hallo Ildikó,

   Minijob-ot bárki vál­lal­hat. Vis­zont betegbizto­sítást itt kell köt­nie, anél­kül nem fog­ják még Minijob-ban sem alkalmazni.

 60. Péli Ágnes says:

  Ked­ves Ferenc!
  A mini illetve midi­job után igény­el­hető Kin­der­geld? ( Nekem van néme­tor­szági bejel­en­tett lak­cí­mem, a gye­rekeim Magyaror­szá­gon egye­te­misták mind­hár­man, 25 év alat­tiak.)
  Válas­zát kös­zönöm: Ági

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Ágnes,

   a Kin­der­geld­nek semmi köze nincs a jöve­delem­hez. Ha meg­v­an­nak a fel­té­te­lek, akkor az min­den­ki­nek jár, füg­get­le­nül attól, hogy milyen munka­vis­z­onya van.

 61. Krisztina says:

  Hello, az lenne a ker­de­sem, hogy, jelen­leg teil­zei­tos vagyok 9honapja, de fel aka­rok mon­dani, mivel nincs meg az 1 evem ledol­gozva ennel a ceg­nel nem vagyok jogo­sult sem­mi­lyen segelyre, ezt tudom, 2 eve vagyok kint , de elozo evben csak mini­jobos vol­tam, szo­val nem sza­mol­jak bele azt az idot plusz a ledol­gozott 9 hon­apot hogy kijo­jjon az 1 ev, hogy kapjak munka­nel­ku­lit vagy ha nem sza­mol­jak bele, kaphatok-e bar­mi­fele segelyt mig mas munkat talalok?

 62. Szilvia says:

  Ked­ves Ferenc!

  Olyan kér­dés­sel for­du­lok hozzád,hogy ha van egy teil­zeit mun­kám mint taka­rító tudom, hogy vál­al­ha­tok mini­jo­bot. De a szer­ződé­sem­ben benne van, hogy kon­ku­rens cég­hez nem mehe­tek. Na most az lenne a kérdésem,hogy ez kide­rül­het? Már­mint a főál­lá­som felé. Vagy a ket­tő­nek semmi köze egymás­hoz. Válas­zod előre is köszönöm.

  • Franz Bauer says:

   Hogy kiderülhet-e, azt nem tud­ha­tom. Hivat­alos old­al­ról nem, de min­díg akad egy-két “jóa­karója” az ember­nek, aki eset­leg jel­enti a munkaa­dónak.
   Ez eset­ben fel­mon­dás­sal lehet számolni.

 63. Livia says:

  Ked­ves Ferenc!
  Elős­zör is nagyon kös­zönöm a sok infót , így isme­ret­le­nül is. Pro­bál­tam min­den kom­men­tet végig olvasni, de nem talál­tam a kér­dé­semre választ. Mini­job­bos állást vég­zek 2015 január közepe óta, eho­n­ap­ban meg­nézzük, hogy hetente men­nyi időre van szüksé­gem a munka elvég­zésére, mert eleinte abban marad­t­unk, hogy 10€/óra. Igy heti 9,5 óra jönn össze, amit február­tól irni is fogunk, mert akkor sze­retne a munkaadó 400€ mini­job­bon alkal­mazni. A kér­dé­seim a követ­ke­zőek len­né­nek.
  1. A párom álltál marad­tam bizto­sitva( családi Aok) a havi 400€ ból számít­ha­tok — e levon­ásra?
  2. Mivel heti szin­ten nem érem el a 10 órát, igy szer­in­tem nem kapom meg a tel­jes 400€ eurót, bár eeől még nem tudok bizto­sat , hisz még nem kap­tam szer­ződést e hónap­ban, ígére­tet vis­zont igen( és meg­bizható a munkaadó , tehát február­ban köt­jük a mini­job­bos szer­ződést ) tehát a kér­dés: nem min­den honap 4 hetes, pl.julius 5 hetes, ily­en­kor ezt hogy oldja meg a munkaadó álltalá­nos­ság­ban. Mivel túl menne a 400€ ás kere­ten.
  3. Meg­bes­zél­tük, hogy május­ban 5 hétre haza uta­zom Magyaror­szá­gra, a munkaadó enge­dé­ly­ezte, ez eset­be­nen is jár szabad­ság­pénz, per­sze éves szintre lebontva és a többi idő gon­do­lom fize­tés­nél­küli szabad­sá­gra számít­ha­tok?
  És az utolsó kér­dés: min­den eset­ben köte­lező szer­ződést kapni mini­job­bos állás ese­tén, mert azt az infót kap­tam több német barátom­tól, hogy van ahol szóbeli megál­l­apo­dás van, nem fel­tét­len köte­lező a papír­munka. (És ezzek nemet cégek ) válas­zát előre is köszönöm.

 64. csilla says:

  Ked­ves Ferenc

  Bar nem Mini­job­bal kap­cso­la­tos a pro­ble­mam , de hatha tud benne segi­teni. Nem­reg kap­tam foal­last Neme­tor­s­zag­ban , e auto­ma­ti­ku­san von­nak egy­ha­za­dot, hogyan lehet ezt megold­ani , hogy ne fizes­sem, ugya­nis nem szan­de­ko­zom hosszu tavon Neme­tor­s­zag­ban maradni.

  Kos­zo­net­tel
  Csilla

  • Franz Bauer says:

   Hallo Csilla, el kell menni a hely­ileg ille­tékes önkor­mányzati hivat­alba, leg­több eset­ben az anya­könyvi hiva­tal ille­tékes.
   Ott bejel­enti, hogy sze­retne kilépni az egy­ház­ból. Kap egy okmányt (ille­ték kb 20–30 Euro), ezzel elmegy a Finanz­amt­hoz.
   Az ott kapott papírt leadja a munka­helyén, és a követ­kező hónap­tól már nem von­ják le az egyházadót.

 65. Adrienne says:

  Ked­ves Ferenc,
  meg tudná nekem mon­dani, h nyel­vok­ta­tásra ki lehet-e vál­tani a vál­la­ko­zói minijob-ot (eü bizto­sítás fedezve) és meg­mon­daná nekem, h mi a német neve a vál­lal­ko­zási formának?

  Ha inter­ne­ten keres­z­tül okta­tok diá­ko­kat a világ több rés­zé­ről, az kivi­te­lez­hető Németországban?

  Főál­la­som nincs, ez lenne az egyet­len bevé­teli forrásom.

  Kös­zö­net­tel,
  Adrienne

  • Franz Bauer says:

   Hallo Adri­enne, nem tudom, hogy a nyelv­tanítás­hoz kell-e és milyen képe­sí­tés.
   Olyan, hogy vál­lal­ko­zói Mini­job, nem léte­zik. Ha vál­lal­ko­zik, akkor saját magának kell fizet­nie a betegbizto­sítását és az adóját.
   Érde­klődje meg egy nyel­vis­kolá­ban, hogy alkalmaznák-e és milyen fel­té­te­lek­kel mint “szaba­dúszó” tanárt.

 66. csilla says:

  Kos­zo­nom sze­pen valas­zat. Elmen­tem a polg­ar­mes­teri hivat­al­hoz, ahol van Kir­chen­aus­tritt , es megoldottam.

 67. Ildike84 says:

  Azt sze­ret­ném megtudni ha van egy főál­lá­som (500–800 euro/hó elég vál­tozó) és vál­la­lok mellé egy 400 euros mini­jo­bot más adó­ka­te­gór­iába fogok-e kerülni?

  • Franz Bauer says:

   Nem. A Mini­job nem vál­toztat az adó­ka­te­gór­ián, az családi állapot­tól függő.
   Az Ön ese­té­ben nem vál­to­zik semmi, az első Mini­job adómentes.

 68. Üblinger Mária says:

  Tisz­telt Uram
  200 Euró-s Mini­jobra jel­en­tet­tek be egy hóna­pra azzal az indok­kal, hogy a követ­kező hónap­ban, ami­kor nem vagyok kint mint idős­gon­dozó, akkor is erre az összegre jel­en­tenek be. Eddig csak az önkor­mányz­at­tól van Haushaltsscheck-em, amint be is jel­öl­tem, hogy nem vagyok bizto­sítva. Mi a teendő? Fizethetem-e magam után a bizto­sítást, amit a család nem haj­landó. Előre kös­zönöm a segítsé­gét.
  Tisztelettel:

  Mária

  • Franz Bauer says:

   Igen, fize­theti.
   Sőt, köte­lező is fizet­nie, mert NO-ban min­den­ki­nek köte­lező a (német!) betegbizto­sítás.
   Ennek az összege az Ön ese­té­ben kb. 160,00 Euro lenne havonta.

 69. B.J says:

  Szia Ferenc! Olyan kér­dé­sem lenne, hogy már 3 éve dol­go­zok egy kis pan­zió­ban ! 2 évvel eze­lött mond­tam a főn­ö­köm­nek ‚hogy jó lenne ha már be len­nék jel­entve! Elkérte a papir­jai­mat lefénymá­solta de nem kap­tam sem­mi­lyen munka szerződést!Akár hány­szor rá kér­de­zek azt mondja ‚hogy be vagyok jel­entve! Most 2015-től meg­kap­tam a 8.5 eurós órabért de vis­zont a Munka­helyi bizto­sitást vonja le tőlünk!Lehet, hogy ross­zul tudom de azt csak akkor von­hatja le ha mi bele egyezünk!Hol tud­nék utána járni,hogy biztos be vagyok-e jel­entve ?!Előre is köszönöm!

  • Franz Bauer says:

   Mi az a “munka­helyi bizto­sítás”?
   Ha nem len­nél bejel­entve, akkor betegbizto­sítá­sod sem lenne.
   A helyi AOK-nál tudod megérdeklődni.

 70. Krisztina says:

  Jónapot kívá­nok!
  22 éves vagyok és apukám kint dol­go­zik régóta Néme­tor­szág­ban, ezál­tal 23 éves koro­mig bizto­sítva vagyok általa az AOK-nál.
  Kér­dé­sem pedig az lenne:
  1. Ha Mini­jobba jel­ent be a főn­ö­köm nekem kell fizet­nem vala­mit az AOK-nál?
  2. Ha egy Tei­lu­ei­tom és egy Mini­job­bom van akkor nekem nem kell fizet­nem az AOK-nak mert a teil­zeit­ból dizeti nekem a mun­káll­tató. Jól tudom?
  Előre is kös­zönöm a válas­zát. Félek, hogy az AOK megbüntet,mert itt min­dig bizto­sítva kell lennem.

  • Franz Bauer says:

   Hallo Krisz­tina,

   javas­lom, men­jen be az AOK-hoz és ott tisz­tázza a kér­dést.
   Nem fog­ják leha­rapni a fejét! :-)

 71. Miki says:

  2014/09/01.-től dol­go­zom mini­job­ban most ápri­lis ele­jén beadtam a kün­di­gun­gom vis­zont a mun­kál­tató nem akar még elen­gedni azt mondja hogy minusz óráim van­nak. való­ban volt többs­zör is olyan hogy keve­seb­bet dol­goz­tam a hónap­ban és mégis meg­kap­tam a 450 eurót min­den hónap­ban fixen. Kér­dé­sem az volna hogy jogos e az hogy kifi­zette nekem a 450 eurót pedig nem dol­goz­tam órában annyit és most pedig le akarja dol­goztatni és ha igen akkor men­nyi időre viss­z­a­menő­leg tudja eze­ket a minusz órákat köve­telni raj­tam.
  még annyit hozzá­ten­nék 1 nap vol­tam beteg szabad­sá­gon meg eggyál­talán nem vol­tam. gon­do­lom a szabad­sá­got ki kell fizet­nie vagy levonni a minus­zór­ák­ból a szabad­sá­gok ter­hére.
  Válas­zát előre is köszönöm.

  • Franz Bauer says:

   Hallo Miki,

   ez való­ban nem kor­rekt eljárás a munkaa­dójától.
   Mivel nem isme­rem a szer­ződését, nem tud­ha­tom, hogy mit írt alá.
   Javas­lom, hagyja ott a munka­helyét, és várja meg, hogy mit lép a mun­kál­ta­tója.
   Ha szüksé­ges, for­dul­jon ügyvédhez.

 72. Zoltán Major says:

  Tiszteletem.Van egy fix munka helyem plussz egy mini­job mellette.Azt sze­ret­ném megkérdezni,hogy ha lakás támo­gat­ási nyomtat­ványt ‚vagy egyéb nyomtat­ványt töltök ki ‚akkor a bruttó jöve­delem­ben ezt hogy tün­te­tem fel,vagy milyen összegként?

 73. Beáta says:

  Ked­ves Sándor!
  Kös­zönöm a cik­ket, nagyon hasz­nos volt!
  Lett egy mini­jobom, vis­zont a fen­tiek­ből tudom, hogy ezzel nem jár a betegbizto­sítás. Szóval kere­sek kb 200 eurót, kifi­ze­tek belőle 150-et TB-re, és 60 euró az útiköltsé­gem… Szóval nem jövök ki valami jól előle. Van mel­lette még 1–1 hely, ahova járok taka­rítani, ők nem jel­en­tenek be mert havi 1–2 alka­lom­ról van szó. Az lenne a kér­dé­sem, hogy a mini­jobos mun­kából, adóbe­val­lás­nál vissza lehet e igényelni az útiköltség­ből pénzt? Azt tudom, hogy a páromnak lehet, mert autóval jár, és főál­lásra van. A mini­job­nál más a hely­zet? (gon­do­lom igen, mert nem von­nak adót, azért nincs miből viss­zai­gényelni) Jól gon­do­lom?
  Előre is kös­zönöm a választ!

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Beata, nagyon logi­ku­san gon­dol­ko­dik. Ha nem von­nak le sem­mit, akkor nincs miböl visszaigényelni. :-)

 74. Aniko Fodor says:

  Tisz­telt Franz Bauer,
  egy fura kér­dé­sem lenne Önhöz.
  Sze­ret­ném kivál­tani a vál­lal­ko­zást gyó­gy­mass­zázsra, de csak máso­dál­lás­ban, mert így legalább 200 euróval keve­sebb betegbizto­sítást kell fizet­nem, min­tha főál­lás­ban magán­vál­lal­ko­zóként végez­ném. Kér­dé­sem az lenne, hogy a barátom aki német, bejelenthet-e magához háztar­tási alkal­mazott­ként 450 Euro Basis-ra, hogy ne kell­jen más mun­kát keres­nem, hogy a máso­dál­lás jel­lege meg­ma­ra­djon a dolo­gnak.
  Kér­dé­sem tula­j­don­kép­pen az, hogy a barátom ha bejel­ent, akkor ő ezt az adójából el tudja-e szá­molni, mert azt nem sze­ret­ném, ha hátrányba kerülne emiatt.
  Tisz­te­let­tel meg­kös­zönöm válas­zát!
  Üdvöz­let­tel:
  F. Aniko

  • Franz Bauer says:

   Hallo Aniko, Néme­tor­szág­ban min­den­ki­nek köte­lező a betegbizto­sítás. Nem értem tiosz­tán, van már főál­lása? Ha nincs, akkor mit ért máso­dál­lás alatt? A barátja ter­més­ze­te­sen bejel­en­theti háztar­tási alkal­mazott­nak, de magának akkor is kell betegbizto­sítást kötni. Ezt már kb 160,- Euróért havonta köthet.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>