ImpressumFranz Bauer
Schwab­str. 3
89155 Erbach

Mail: franz@ulm-tipp.de

Ver­ant­wort­lich für den redak­tio­nel­len Inhalt: Franz Bauer

Haf­tungs­aus­schluss

1. Inhalt des Onlineangebotes

Der Autor über­nimmt kei­ner­lei Gewähr für die Aktua­li­tät, Kor­rekt­heit, Voll­stän­dig­keit oder Qua­li­tät der bereit­ge­stell­ten Infor­ma­tio­nen. Haf­tungs­an­sprü­che gegen den Autor, wel­che sich auf Schä­den mate­ri­el­ler oder ide­el­ler Art bezie­hen, die durch die Nut­zung oder Nicht­nut­zung der dar­ge­bo­te­nen Infor­ma­tio­nen bzw. durch die Nut­zung feh­ler­haf­ter und unvoll­stän­di­ger Infor­ma­tio­nen ver­ur­sacht wur­den, sind grund­sätz­lich aus­ge­schlos­sen, sofern sei­tens des Autors kein nach­weis­lich vor­sätz­li­ches oder grob fahr­läs­si­ges Ver­schul­den vor­liegt.
Alle Ange­bote sind frei­blei­bend und unver­bind­lich. Der Autor behält es sich aus­drück­lich vor, Teile der Sei­ten oder das gesamte Ange­bot ohne geson­derte Ankün­di­gung zu ver­än­dern, zu ergän­zen, zu löschen oder die Ver­öf­fent­li­chung zeit­weise oder end­gül­tig einzustellen.

2. Ver­weise und Links

Bei direk­ten oder indi­rek­ten Ver­wei­sen auf fremde Web­sei­ten (“Hyper­links”), die außer­halb des Ver­ant­wor­tungs­be­rei­ches des Autors lie­gen, würde eine Haf­tungs­ver­pflich­tung aus­schließ­lich in dem Fall in Kraft tre­ten, in dem der Autor von den Inhal­ten Kennt­nis hat und es ihm tech­nisch mög­lich und zumut­bar wäre, die Nut­zung im Falle rechts­wid­ri­ger Inhalte zu ver­hin­dern.
Der Autor erklärt hier­mit aus­drück­lich, dass zum Zeit­punkt der Link­set­zung keine ille­ga­len Inhalte auf den zu ver­lin­ken­den Sei­ten erkenn­bar waren. Auf die aktu­elle und zukünf­tige Gestal­tung, die Inhalte oder die Urhe­ber­schaft der verlinkten/verknüpften Sei­ten hat der Autor kei­ner­lei Ein­fluss. Des­halb dis­tan­ziert er sich hier­mit aus­drück­lich von allen Inhal­ten aller ver­link­ten /verknüpften Sei­ten, die nach der Link­set­zung ver­än­dert wur­den. Diese Fest­stel­lung gilt für alle inner­halb des eige­nen Inter­net­an­ge­bo­tes gesetz­ten Links und Ver­weise sowie für Fremd­ein­träge in vom Autor ein­ge­rich­te­ten Gäs­te­bü­chern, Dis­kus­si­ons­fo­ren, Link­ver­zeich­nis­sen, Mai­ling­lis­ten und in allen ande­ren For­men von Daten­ban­ken, auf deren Inhalt externe Schreib­zu­griffe mög­lich sind. Für ille­gale, feh­ler­hafte oder unvoll­stän­dige Inhalte und ins­be­son­dere für Schä­den, die aus der Nut­zung oder Nicht­nut­zung sol­cher­art dar­ge­bo­te­ner Infor­ma­tio­nen ent­ste­hen, haf­tet allein der Anbie­ter der Seite, auf wel­che ver­wie­sen wurde, nicht der­je­nige, der über Links auf die jewei­lige Ver­öf­fent­li­chung ledig­lich verweist.

3. Urhe­ber– und Kennzeichenrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publi­ka­tio­nen die Urhe­ber­rechte der ver­wen­de­ten Bil­der, Gra­fi­ken, Ton­do­ku­mente, Video­se­quen­zen und Texte zu beach­ten, von ihm selbst erstellte Bil­der, Gra­fi­ken, Ton­do­ku­mente, Video­se­quen­zen und Texte zu nut­zen oder auf lizenz­freie Gra­fi­ken, Ton­do­ku­mente, Video­se­quen­zen und Texte zurück­zu­grei­fen.
Alle inner­halb des Inter­net­an­ge­bo­tes genann­ten und ggf. durch Dritte geschütz­ten Mar­ken– und Waren­zei­chen unter­lie­gen unein­ge­schränkt den Bestim­mun­gen des jeweils gül­ti­gen Kenn­zei­chen­rechts und den Besitz­rech­ten der jewei­li­gen ein­ge­tra­ge­nen Eigen­tü­mer. Allein auf­grund der blo­ßen Nen­nung ist nicht der Schluss zu zie­hen, dass Mar­ken­zei­chen nicht durch Rechte Drit­ter geschützt sind!
Das Copy­right für ver­öf­fent­lichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Sei­ten. Eine Ver­viel­fäl­ti­gung oder Ver­wen­dung sol­cher Gra­fi­ken, Ton­do­ku­mente, Video­se­quen­zen und Texte in ande­ren elek­tro­ni­schen oder gedruck­ten Publi­ka­tio­nen ist ohne aus­drück­li­che Zustim­mung des Autors nicht gestattet.

4. Daten­schutz

Sofern inner­halb des Inter­net­an­ge­bo­tes die Mög­lich­keit zur Ein­gabe per­sön­li­cher oder geschäft­li­cher Daten (Email­adres­sen, Namen, Anschrif­ten) besteht, so erfolgt die Preis­gabe die­ser Daten sei­tens des Nut­zers auf aus­drück­lich frei­wil­li­ger Basis. Die Inan­spruch­nahme und Bezah­lung aller ange­bo­te­nen Dienste ist – soweit tech­nisch mög­lich und zumut­bar – auch ohne Angabe sol­cher Daten bzw. unter Angabe anony­mi­sier­ter Daten oder eines Pseud­onyms gestat­tet. Die Nut­zung der im Rah­men des Impress­ums oder ver­gleich­ba­rer Anga­ben ver­öf­fent­lich­ten Kon­takt­da­ten wie Post­an­schrif­ten, Tele­fon– und Fax­num­mern sowie Email­adres­sen durch Dritte zur Über­sen­dung von nicht aus­drück­lich ange­for­der­ten Infor­ma­tio­nen ist nicht gestat­tet. Recht­li­che Schritte gegen die Ver­sen­der von soge­nann­ten Spam-Mails bei Ver­stös­sen gegen die­ses Ver­bot sind aus­drück­lich vorbehalten.

5. Rechts­wirk­sam­keit die­ses Haftungsausschlusses

Die­ser Haf­tungs­aus­schluss ist als Teil des Inter­net­an­ge­bo­tes zu betrach­ten, von dem aus auf diese Seite ver­wie­sen wurde. Sofern Teile oder ein­zelne For­mu­lie­run­gen die­ses Tex­tes der gel­ten­den Rechts­lage nicht, nicht mehr oder nicht voll­stän­dig ent­spre­chen soll­ten, blei­ben die übri­gen Teile des Doku­men­tes in ihrem Inhalt und ihrer Gül­tig­keit davon unberührt.
15 Responses to Impressum

 1. Robert Micai says:

  szia feri­kém,
  gra­tu­lá­lok, jó nagy mun­kát mag­a­dra vet­tél ezzel az old­all­lal.
  üdv. robi

 2. Julianna Smajdli-L. says:

  Gra­tu­lá­lok!!!
  Jó nagy munka volt (és lesz) de nagyon szép és alapos!

  Juli

 3. Boglarka says:

  Hat ez igen jo 😀 …mini­mum amit erre irha­tok az annyi lenne hogy koszonom :)

 4. Robert Beres says:

  Néme­tor­szág­ban dol­go­zom vagyok 2 éve.Elváltam de két kis­koru gye­rekem van akik után fize­tek.
  Ezt a néme­tor­szági családtá­mo­gat­ást ige­nybe tudom-e venni és hogyan?

  Kös­zö­net­tel Béres Robert

  • Franz Bauer says:

   Elvált szülők ese­tén a német családtá­mo­gat­ást (Kin­der­geld) az a szülő kapja, aki­nél a gyer­me­kek élnek.
   Ha a másik szülő gyer­mekt­ar­tás­díjat fizet, akkor a fize­tési köte­le­zettsége a Kin­der­geld felé­vel csök­ken.
   Ezen­kívűl az elt­ar­tást fizető szülőt a gyer­mek után járó adóke­d­vez­mény fele is megil­leti.
   Az Ön ese­té­ben, családi támo­gatás ügyben a Fami­li­en­kasse, adóü­gy­ben pedig a Finanz­amt tud rész­le­tes fel­vilá­go­sítást adni.

 5. Péter says:

  Gra­tu­lá­lok. Szép munka. Két kér­dé­sem van Kin­der­geld ügyben:
  1, Néme­tor­szág­ban munka­vál­lalóként dol­go­zom. Családom Magyaror­szá­gon él. Családi pót­lé­kot Magyaror­szá­gon folyó­sít­a­nak. A Kg51 benyújtása mel­lett E411 For­mu­lar benyújtása is szükséges-e a Familienkasse-hoz?
  2, E401 nyomtat­ványt a magyar hatóság iga­zolja le, akik a magyar nyelvű vál­toz­a­tot hasz­nál­ják. Szükséges-e ezt lefor­dít­tatni német nyelvre?

  Kös­zönöm válaszait.

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Péter, kös­zönöm a dicsé­re­tet.
   Saj­nos nem tudok kon­krét választ adni a kér­dé­seire, de javas­lom, hogy kér­dez­zen rá direkt a Familienkasse-nál.
   Így jut leg­ha­ma­rabb meg­bíz­ható információkhoz.

 6. Móni says:

  Ked­ves Feri!
  Nagyon hasz­nos infor­má­ciókre lel­tem itt, kös­zönöm szé­pen!
  A kör­ny­e­ze­tem­ben tör­tént egy olyan eset, mely szá­momra igen megrázó volt. Egy magyar édes­anyát és annak test­vé­rét hur­col­ták meg, állítóla­gos kabát­lopásért. Azóta tisz­tázó­dott az ügy, mive bátran bíróság­hoz for­dul­tak. Igaz több ezer euróba került a becsü­le­tük, és amit átél­tek azt nem kívá­nom sen­ki­nek sem. Kár­té­rí­tést nem kaptak azóta sem. Az eset 2013 őszén tör­tént. Egy szó, mint száz, hasonló eset­ben hová for­dul­hat az ember jogi, vagy egyéb segítsé­gért? Kös­zönöm szé­pen a választ! Szép napot! Móni

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Móni,

   nem tudom, milyen kár­té­rí­tésre gon­dol.
   Ha a bíróság fel­men­tette őket, akkor a perköltség vala­mint az ügyvédi költség a ves­z­tes felet, tehát a ren­dőr­sé­get illetve az államot ter­he­lik.
   Mivel anyagi kár nem érte őket, így “kár­té­rí­tésre” nem tart­hat­nak igényt.

   • Móni says:

    Ked­ves Feri!
    Nagyon kös­zönöm a választ, való­ban nem vol­tam egyér­telmű.
    Az ügyvédi költsé­gük kb. 2500–3000 euróba került, azon kívül a lelki trauma,amit iga­zán nem is lehet pénz­ben kife­jezni. A ren­dőri eljárás során ért lelki kár, (rabo­sítás, 10 éves gye­rek­től külön elzárva tar­tás., tanúk nél­küli ház­ku­ta­tás stb.)amire az ő ese­tük­ben gon­dol­tam. Az ügyvédi költsé­get elmon­dá­suk ala­pján nem fizette meg az állam.
    Remé­lem a fenti eset csak egy­edi! Öt éve élek Néme­tor­szág­ban, de sem­mi­lyen nega­tív élményem nem volt.
    Szép napot kívá­nok! Üdv. Móni

    • Franz Bauer says:

     Halló Móni,

     sajná­lom, hogy ilyen “élmény­ben” volt része.
     Azt tud­nám tanácsolni, hogy for­dul­jon ahhoz az ügyvéd­hez, aki kép­vi­selte az ügyben.
     Gon­do­lom, hogy a tények isme­rete ala­pján ő jobb tanácsot tud adni.

     • Móni says:

      Halló Feri!

      A család nevé­ben is kös­zönöm a válas­zo­kat. Saj­nos az ügyvéd­jük a per után már egyál­talán nem volt segítőkész. Nekem az volt az érzé­sem, hogy “össze­zárt” a német hatóság, jog­véd­e­lem, ren­dőr­ség. Remé­lem tény­leg csak egy­edi eset volt! Son­nige Grüße, Móni

     • Franz Bauer says:

      Kös­zönöm, és min­den jót kívá­nok a családnak!

Hinterlasse einen Kommentar zu Franz Bauer Antworten abbrechen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>