Posted by Franz Bauer

Angler


A külön­böző fór­u­mo­kon egyre többs­zör talál­ko­zom azzal a kér­dés­sel, hogy hogyan lehet Néme­tor­szág­ban legá­li­san hor­gászni.
Nagyon sok tév­hit van for­ga­lom­ban, és mint általá­ban, valaki hal­lott valak­itől vala­mit, hozzá­teszi a véleményét, továbbadja, és a követ­kező ezt már tény­ként állítja.

A fél­reér­té­sek (és az eset­le­ges bün­te­té­sek) elke­rülése érde­ké­ben állítot­tam össze ezt a tájékoztatót.

Kez­d­jük azzal, hogy Néme­tor­szág­ban német hor­gás­zen­ge­dély nél­kül szi­gorúan tilos hor­gászni.
A hangs­úly a “német horgászengedély”-en van, külf­öldi hor­gás­zen­ge­dé­lyt (nem kell megs­ér­tődni, de a magyar is idetartozik!) nem fogadnak el.
Olyan pedig, hogy “EU-Horgászengedély” csak a kép­ze­le­tek­ben léte­zik.
Aki csak mint láto­gató (max. 30 napot) tar­tóz­ko­dik az ország­ban, az bizon­yos tar­tomán­yok­ban az ille­tékes önkor­mányz­at­nál és a túris­ta­köz­pon­tokban egy túris­tahor­gás­zen­ge­dé­lyt vásárolhat.

A hor­gás­zás Néme­tor­szág­ban nem szö­vetségi, hanem tar­tományi jog­kör­nek számít. Min­den tar­tomány saját tör­vény­ben ren­dezi a hor­gás­zást illetve az enge­dé­lyek megadását.

Itt és most nem tár­gya­lom azt a témát, hogy kell-e pri­vát­ta­vak­nál is hor­gás­zen­ge­dély. A tör­vény min­de­kire és min­den­hova érvényes.
Ha egy halastó tula­j­do­nosa megen­gedi az enge­dély nél­küli hor­gás­z­a­tot, az az ő dolga, de a bün­te­tést nem ő fogja kifi­zetni, hanem a horgász.

A hor­gás­zen­ge­dé­lyt ugya­nis nem a “víz­tu­la­j­do­nos” érdekei­nek védel­mé­ben talál­ták ki, hanem első­sor­ban ter­més­zet– és állat­vé­delmi szem­pon­tok miatt.
Csak kizárólag az eze­knek meg­fel­elő isme­re­tek­kel ren­del­kező sze­mé­lyek kaphat­nak horgászengedélyt.

Éppen ezért:

a hor­gás­zen­ge­dély megszer­zésé­hez egy tan­fo­lyamot kell elvé­gezni, és utána le kell vizsgázni.

Ez pél­dául Baden-Württembergben a követ­ke­zőkép­pen történik:

Egy helyi hor­gás­ze­gye­sü­let­nél jel­ent­kezni kell a tan­fo­ly­amra. (A tan­fo­lyamo­kat tavass­zal és ősszel tart­ják.)
A tan­fo­lyam mini­mum 30 órás (ára 150,- Euró), elmé­let­ből és gya­kor­lat­ból áll, és töb­bek közt eze­ket a témá­kat fogl­alja magába:
általá­nos halis­me­ret, spe­ciá­lis halis­me­ret, vizi­nö­vények, kör­ny­e­zet­véd­e­lem, a halás­z­at­tal kap­cso­la­tos jogi isme­re­tek, a hor­gászes­z­kö­zök elmé­leti és gya­kor­lati isme­rete, a kifo­gott halak szaks­zerű kezelése.
A tan­fo­lyam min­den témájá­ban köte­lező a minimá­lis óras­zá­mot tel­je­sí­teni, és utána lehet a vizs­gára jel­ent­kezni.
Vizs­gá­kat egy évben kéts­zer tar­t­a­nak (május­ban és novem­ber­ben), a vizs­ga­díj 25,00 Euró.
A vizsga (írás­beli) 2 órán keres­z­tül tart, 60 kér­dés­ből kell mini­mum 45-öt helye­sen meg­válas­zolni (mul­ti­ple choice, tehát csak a helyes választ kell beixelni).

A sike­res vizsga után a helyi önkor­mányz­a­to­knál lehet a hor­gás­zen­ge­dé­lyt kivál­tani, amelyet vagy 5 évre, vagy határidő nél­kül, “élet­res­zólóan” állít­a­nak ki.

A hor­gás­zás­hoz a hor­gás­zen­ge­dély mellé ter­més­ze­te­sen a “víz­tu­la­j­do­nos” enge­dé­lyére is szükség van (napi­jegy). Ez lehet magán­tu­la­j­do­nos (halastó), céges (bányató), vagy  egy hor­gás­ze­gye­sü­let, az önkor­mányzat, eset­leg az állam. A vizek (jog)tulajdonosait az inter­ne­ten lehet meg­ta­lalni, az ille­tékes tar­tományi hor­gász­szer­vezet honlapján.

Ha végre zse­bünk­ben a hor­gás­zen­ge­dély, és meg van a meg­fel­elő fels­ze­ré­sünk, akkor a sike­res hor­gás­zás­nak semmi nem áll útjában.

Már csak a német hor­gász­kös­zön­tés van hátra: Petri heil!
Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>