Posted by Bence BokorSzinte min­den Néme­tor­szágba köl­töző magyar ember fel­hozza a közös bes­zél­ge­tés­kor, hogy de jó magyar szót hallani.

Bizony jó, örül az ember ha össze­fut egy hazája­be­li­vel, és kic­sit elt­e­heti a fel­vett nyelv használatát.

Mivel eddig 2 bejeg­y­zést olvas­hat­ta­tok tőlem, és az elkö­vet­kező hetek­ben is foly­ama­to­san írni fogok ide a blo­gra külön­böző, főként társ­adalmi témák­ban, a követ­kező aján­lá­son keres­z­tül kic­sit job­ban megis­mer­he­ti­tek ezek szerzőjét.

Rész­ben ezért hoz­tam létre más­fél hóna­pja egy inter­ne­tes rádiót, amit sze­ret­nék most bemu­tatni nek­tek, mivel már egés­zen aktua­li­zálódni láts­zik a műsor és a műsorvezetők.

Szinte min­den este 8 órától 10 óráig talál­kozhat­tok velem, műsor­vezető tár­saim pedig még külön­böző idők­ben hall­ha­tók, de gya­kran csiná­lunk közös adá­so­kat, ami­kor bes­zél­ge­tünk is kic­sit a minen­na­po­król. Itt jeg­y­zem meg, hogy lehet csat­la­kozni is hozzánk, nyitottak vagyunk az új emberekre.

Ma (05. 09.) este Kíván­ság­mű­sor­ral, hol­nap este (06. 09.) pedig egy kvíz­já­ték­kal jel­ent­ke­zünk 20 órától.

Reklám­ze­nék ala­pján kell majd kitalálni a reklá­mot, amik­ben sze­re­pel­tek, és Pendrive-ot lehet nyerni.

A rádió min­den elé­r­hetősé­gét a http://lazachat.hu olda­lon talál­já­tok meg!

Aki eköz­ben tár­sa­lo­gna, a http://lazachat.hu olda­lon keres­z­tül belé­phet a rádió chat­jére a böngés­zőből, és itt érhe­ti­tek el a lejáts­zási lehetősé­ge­ket is, vala­mint az elkö­vet­kező műsorok címét és idő­pont­ját is.

Van egy beé­pí­tett online lejátszó, de akár ide kattintva letölt­he­ti­tek a zen­ele­játszó pro­gram­ban megny­it­ható vál­toz­a­tot is.

Emel­lett van egy Face­book old­a­lunk is, ahol a fele­déke­ny­eb­bek kaphat­nak tájé­kozta­tást a műsorok érkezéséről.

Remé­lem, hogy soka­to­knak elnyeri majd a tets­zését és rend­s­ze­re­sen hall­gatni fog­tok minket.

Ami­kor épp nincs élő műsor, az auto­mata rend­s­zer sugározza a zenét. Éjjel-nappal.

Aki nem olvasta, érde­mes hall­ga­tózás köz­ben átböngészni legutolsó bejeg­y­zé­se­met, ami­nek a címe Vágyaink: Szár­nyak, vagy bör­tön­fa­lak? volt.
Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>