Posted by Franz Bauer

130


A külf­öldi rend­s­zámú autók sofőr­jei sem szá­guld­hat­nak büntetlenül.

For­rás: hvg.hu 2013. novem­ber 8

Eddig a külf­öldi rend­s­zámú autó­so­kon csak akkor tudták beha­jtani a gyor­sha­jtásért kis­z­a­bott bír­sá­got, ha a hely­szí­nen megál­lítot­ták őket, és addig nem mehet­tek tovább, amíg ki nem pen­get­ték a bün­te­tés összegét.

Ezen­túl nem úszhat­ják meg a gyor­sha­jtásért kis­z­a­bott bír­ság meg­fi­ze­tését a külf­öldi rend­s­zámú autóval köz­le­ke­dők.
Az uniós tagáll­amok­ban regisz­trált jár­művek üzem­bentar­tóinak ada­tai ugya­nis egy
megál­l­apo­dás ala­pján még gyor­sab­ban lekér­dez­hetŏek és az ala­pján a szá­gul­do­zóval szem­ben hama­rabb tudnak bír­sá­got kiszabni.

A bün­te­tés összege a jármű üzem­bentar­tójának lak­helye szer­inti állam költség­vetésébe folyik majd be, így egy hor­vát, vagy osz­trák autópá­lyán elkapott gyor­sha­jtó magyar ide csen­geti majd ki a bír­ság összegét.

Emel­lett a nyolc közép-, és kelet-európai állam ren­dőr­sé­gei­nek együtt­mű­kö­dését koor­dináló Salz­burg Fórum tagáll­amai közül Ausz­tria, Magyaror­szág, Bul­gária és Hor­vá­tor­szág megál­l­apo­dott a jogerős bír­sá­gok határon átnyúló végre­ha­jtásáról is.

Több autós téma itt található.
Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>