Posted by Franz Bauer

Webergrill


Az időjárástól füg­get­le­nül min­den év májusá­ban bein­dul a grills­ze­zon.
Az étel nyílt lán­gon sütése, a gril­le­zés, ősibb mint maga az emberiség.

A gril­le­zés az egész vilá­gon, így Néme­tor­szág­ban is nagy népszerűsé­g­nek örvend.
Csalá­dok, bará­tok gril­lez­nek együtt a hét­vé­ge­ken a bal­ko­non, a kert­ben, a tópar­ton és a nyil­vá­nos grillezőhelyeken.

Ahhoz, hogy ne vegyüljön üröm az örömünkbe, jó, ha tudunk egy pár dol­got a grillezésről:

1. Hol grillezhetünk?

Elmé­le­ti­leg min­den­hol, ahol nem zavarunk máso­kat, nincs kimon­dot­tan meg­tiltva, illetve nem áll fenn tűz­ves­zély.
Akik bér­lakás­ban lak­nak, sze­ret­né­nek pél­dául a bal­ko­non gril­lezni.
Szabad, vagy nem?
Nos, erre ninc­se­nek egy­sé­ges jogi előírá­sok, és éppen ezért a bírósá­gok gya­kran fogl­al­koz­nak a témával.
Egy Bonn-i bíróság pél­dául hozott egy ítéle­tet, mis­zer­int áprilistól-szeptemberig havonta egy alka­lom­mal gril­lez­he­tünk a bal­ko­non, ha előtte 2 nap­pal érte­sít­jük a többi lakót.
A tulsá­go­san nagy füst­kép­ződést vis­zont min­den­fé­le­kép­pen kerülni kell.
Egy Essen-i bíróság vis­zont úgy dön­tött, hogy a lakás­tu­la­j­do­nos a bérszer­ződés­ben meg­til­thatja a bal­ko­non való gril­le­zést.
Ha ezt nem tart­juk be, kockáz­tat­juk a fel­mon­dást!
Min­den­fé­le­kép­pen nézzük tehát meg, mi áll a bérszer­ződés­ben, illetve bes­zél­jük meg a szomszéd­dal, ha a bal­ko­non sze­ret­nénk gril­lezni. (A leg­jobb az, ha meg­hívjuk őt is. :-) )

Ha saját, vagy bér­elt ker­tünk van, akkor a gril­le­zés­nek nincs akadálya.

Tópar­to­kon, ahol nincs tiltó tábla, gril­lez­he­tünk. Ügyel­jünk azon­ban a tűz­ves­zé­lyre, illetve taka­rítsuk el magunk után a hamut és a szemetet.

Néme­tor­szág­ban népszerűek a nyil­vá­nos gril­le­zőhelyek. Eze­ket általá­ban a helyi önkor­mányzat bocsájtja ren­del­ke­zésre és üzemelteti.
A nyil­vá­nos gril­le­zőhelyek leg­többs­zör a váro­son kívül, ter­més­ze­tes kör­ny­e­zet­ben talál­ha­tók.
Itt az a gond, hogy raj­tunk kívűl más­nak is eszébe jut­hat ez, és ha nem megyünk oda kellő idő­ben, akkor elő­for­dul­hat, hogy nem kapunk helyet a tűz­nél.
Ulm kör­nyékén itt talál­ha­tók szép nyil­vá­nos gril­le­zőhelyek.

2. Mit grillezzünk?

Nos, erre a kér­désre a leg­köny­ebb válas­zolni: min­dent ami ehető! :-)
Húst, halat, zöldsé­get.….. csak a fan­táziánk szab­hat határt. Nagyon jó fény­ké­pes Grill­re­cep­te­ket
ren­ge­te­get talál­ha­tunk az interneten.

3. Milyen grillt hasz­nál­junk? (fas­zén, gáz, villanyáram) 

Nos, mind­három gril­le­zési módnak meg­van a maga előnye és hátránya.

Az elek­tro­mos grillnek nagy előnye az, hogy nem füstöl. Ezért hasz­nál­hat­juk a bal­ko­non vagy a lakás­ban.
Hátránya: az étel nem iga­zán ízlik, hiány­zik a hús­rol a füstaroma.

A gáz­grill előnye egy­ben a hátránya is: nem kell vaca­kolni a begyújtás­sal, de ezzel a tűz­rakás ceremó­niáját sem élvez­het­jük
Tech­ni­kai­lag fej­let­teb mint a fasze­nes grill, sokol­d­alúbb, igénye­sebb ételek elkés­zí­tésére is alkal­mas. A mérete miatt általá­ban hely­hez kötött, és a fej­lett tech­ni­kája miatt drágább a többi grillfajtánál.

Az igazi élveze­tet a fasze­nes grill nyújtja. A hús­nak a fas­zén füstje adja meg az igazi, jel­leg­ze­tes gril­la­romát. Fasze­nes grillt kapha­tunk min­den méret­ben, min­den pénz­tárcának meg­fel­elő árban.

Nagyon sok külön­böző grill és grill­tar­to­zék léte­zik. Egy dol­got azon­ban tarts­unk szem előtt: ha sokáig sze­ret­nénk örömün­ket lelni a gril­le­zés­ben, akkor min­den­fé­le­kép­pen érde­mes jó minőségű grillt vásárolnunk.

 

Jó étvá­gyat!
Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>