Posted by Franz Bauer

paragraf


Nem csak karác­sony­kor aktuá­lis téma a vásárolt árucik­kek viss­zaa­dása, kic­se­ré­lése, reklamálása.

Vis­zont akkor is keményen tartja magát az a köz­hit, hogy ha idő­ben viss­za­viss­zük a
vásárolt árucik­ket az üzletbe, elég ha fel­mu­tat­juk a szám­lát, és máris viss­z­aka­pjuk a pénzünket.

Nos, alap­ból egyet­len keres­kedő sem köte­les viss­za­venni a már egy­s­zer kifi­ze­tett árut, ha az ugyan hibát­lan, de nem tets­zik a színe, vagy nem jó a mérete.
Ily­en­kor a keres­kedő jóin­du­la­tára vagyunk utalva. A gya­kor­lat azt mutatja, hogy a nagyobb üzle­tek, áruházak viss­za­ves­zik az árut, de ily­en­kor az is elöfor­dul­hat, hogy kész­pénz hely­ett utal­ványt kapunk, amit ott kell levásárolnunk.

Kivé­telt képez­nek az inter­ne­tes áruház­ak­ban vásárolt árucik­kek. Eze­ket 2 héten belül min­den
indo­klás nél­kül viss­za­küld­het­jük és a vételá­rat viss­z­aka­pjuk.
Marad a kér­dés: kinek kell fizetni a viss­za­kül­dés postaköltségét?

Nos, ha az áru értéke nem haladja meg a 40.- Eurót, akkor ez a költség a vásár­lót ter­heli. (Kivéve, ha nem azt kapott, amit megren­delt, vagy ha az áru hibás.)
40.- eurós érték felett az inter­ne­tes keres­ke­dő­nek kell a viss­za­kül­dés költsé­geit állnia.
Kivé­tel: ha az áru még nincs kifi­zetve (idetar­to­zik a rész­let­fi­ze­tés is), akkor 40.- Euró feletti értéknél is a vevőt ter­heli a returköltség.
Ez ugyan a tör­vény, de a nagyobb inter­ne­tes áruházak általá­ban önként átvál­lal­ják az oda-vissza post­aköltsé­ge­ket. Mivel azon­ban ez meg­drágítja az árut, végs­ő­soron a vásárló fizet.

Mi a teendő ha a vásárolt árucikk hibás, illetve rövid időn belül elrom­lik?
Nos, ehhez tud­nunk kell, hogy Néme­tor­szág­ban két foga­lom létezik:

1. Tör­vénye­sen előírt fel­elős­ség­vál­lalás (Gesetz­li­che Gewähr­leis­tung)
2. Önkén­tes garan­cia (Frei­wil­lige Garantie)

1.
A tör­vényes garan­cia
24 hónapot tesz ki.
A vásár­lástól eltelt első hat hónap­ban nincs gond, ha az árucikk elrom­lik, akkor a tör­vény auto­ma­ti­ku­san abból indul ki, hogy a hiba már a vásár­lás­kor fen­tállt. (Hat hónap után ezt már a vevő­nek kell bizonyíta­nia.) A 24 hónap alatt alatt a hibás vagy meg­hi­bá­so­dott árucik­ket reklamál­hat­juk. Nem köve­tel­he­tünk vis­zont egy új kés­züléket (vagy a vételá­rat), a keres­ke­dö­nek jogá­ban áll ezt elu­ta­síta­nia.
Csere hely­ett meg kell elé­ged­nünk kéts­zeri javítási próbál­ko­zás­sal.
Csak ha a máso­dik javítás sem hozza meg a kívánt ered­ményt, akkor van jogunk a vételá­rat viss­z­a­kö­ve­telni, vagy egy új kés­züléket válasz­tani. (Itt a keres­kedő választ­hat a két lehetőség között. Nem kér­he­tünk pél­dául új árut, ha az már nincs rak­táron.) De mege­gy­ez­he­tünk abban is, hogy az áru árából viss­z­aka­punk val­a­men­nyit, tehát olcsób­ban vásároltuk.

Reklamá­ció ese­tén néhány keres­kedő meg­próbálja a vevőt a gyártó cég­hez irányítani, mond­ván, hogy küldje be oda a hibás árut.
Nos, ezt nem kell figy­elembe venni, a tör­vényes garan­cia ideje alatt a keres­kedö a szer­zö­dé­s­part­ne­rünk, neki kell a reklamá­ciót lebon­yolíta­nia a gyártó céggel.

Fon­tos: nem kell az ere­deti csom­agolást 2 évig megőriz­nünk, vis­zont viss­za­kül­dés ese­tén „meg­fel­elően” kell csom­agol­nunk az árut.

Az évvégi kiáru­sítá­so­knál soks­zor kínálnak leér­tékelt árut. A tör­vényes garan­cia ezekre is érvényes.
A garan­cia nem csak az árucikk műs­z­aki hibát­lan­ságára ter­jed ki, hanem a megígért tula­j­donsá­go­kra is.
(Pél­dául ha az új fény­ké­pe­zőgép a reklá­mozott 10 Mega­pi­xel hely­ett csak 8-at tud.)

2.
Az önkén­tes garan­cia

Jóné­hány gyártó cég (de lehet az egy keres­kedö is) a ter­mékére a tör­vényes garan­cián kívül plusz garan­ciát vál­lal.
Ez általá­ban 12 hónap, tehát ily­en­kor össze­sen 24+12 hónap „garan­ciánk” van az árucikkre.
Fon­tos tudni: Az önkén­tes garan­cia ideje alatt az a hely intézi a reklamá­ciót, amelyik a garan­ciát adta. Tehát ha a gyártó cég vál­lalt plusz garan­ciát, akkor már nem reklamál­ha­tunk a keres­ke­dö­nél, direkt a gyár­tóhoz kell fordulnunk.

Mi a hely­zet a „garan­ciával” akkor, ha magáns­ze­mé­ly­től ves­zünk vala­mit? (Ebay!)
Nos, a tör­vény nem tesz külön­bsé­get üzleti eladó és pri­vát eladó között.
Ha az eladó az adás­vé­teli szer­ződés­ben nem zárja ki határo­zot­tan a tör­vényes garan­ciát, akkor egy eset­le­ges reklamá­ciónál ugya­no­lyan köte­l­es­sé­gei van­nak mint egy kereskedőnek.

Mint kez­det­ben írtam, ezek tör­vényes előírá­sok. Nagyobb áruház­ak­ban általá­ban nem pro­bléma a (jogos) reklamá­ció, inkább „jóin­du­lati alapon” elin­té­zik, min­thogy elves­zítsék a vevőt.

Remé­lem, ezzel a kis tájé­kozta­tóval sike­rült néhány fél­reér­tést tisz­tázni, eset­le­ges csalódá­so­kat vagy jogi vitá­kat megelőzni, elkerülni.
Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>