Posted by Franz Bauer

Stechen3


Karte nicht verfügbar

Date/Time
Date(s) — 14/07/2013 — 21/07/2013
egész napi ren­dez­vény

Category(ies)


Az „Ulmer Fischer­ste­chen“ érte­lemszerűen halász­pár­ba­jnak, halász­via­dalnak for­dít­ható.
A legenda szer­int két ulmi halász egy lov­agi­torna  lát­tán úgy gon­dolta, hogy ezt ők is kipróbál­ják.
Mivel lovuk nem volt, így a viad­alt a Dunán, kes­keny halász­la­di­kok­ban (Zil­len) tar­tot­ták meg.

Ezt a hagyomán­yos ulmi ren­dez­vényt 1662 óta 4-évente tar­ják meg. Ez egy valódi baj­nokság, 15 pár küzd egymás ellen.
A ver­seny­zők hagyomán­yos kosz­tűm­ben, tipi­kus ulmi tör­té­nelmi figurá­kat alakít­a­nak meg.

A ren­dez­vény két egymást követő vasár­nap zaj­lik le. (Belépő a Duna­par­tra: felnőt­te­knek 5.00, gye­rekeknek 2.00 Euro.)

Délelőtt a bel­város­ban az ulmi hagyományőrző egye­sü­le­tek tán­cos fel­vo­n­u­lását cso­dál­hat­juk meg:

Tanz2                                                         Tanz1

Délután pedig a Duna két old­aláról élvez­het­jük a vizipárbajt:

Stechen2                  Stechen1