Posted by Franz Bauer

Rundfunkbeitrag


Sokan cso­dál­koztak, ami­kor az év ele­jén kaptak egy hivat­alos leve­let, amely­ben az a ronda szó állt, hogy: “Rundfunkbeitrag”.

Nos, nem kell megi­jedni, emö­g­ött a már Magyaror­szá­gról jól ismert rádió– és TV-díj áll.
Az állam ebből a díjból finan­szírozza a köz­s­zol­gálati rádió– és TV-adásokat.
Ne kever­jük össze, a hely­en­ként fize­tendő Kábel-TV díjak­kal. Azt a szol­gál­ta­tók kapják azért, hogy a pro­gra­mo­kat betá­plál­ják a hálóz­atba.
A Rund­funk­ge­bühr akkor is fize­tendő, ha szo­ba­an­ten­nával vagy szatelit anten­nával tévé­zünk, rádiózunk.

A Rund­funk­bei­trag egy köte­lező fizet­ni­való, ami alól csak az iga­zol­tan kevés jöve­delem­mel ren­del­ke­zőket men­tik fel. (Erről lent töb­bet írok.)

Kinek kell Rundfunkbeitrag-ot fizetnie?

Az új ren­de­let szer­int: “Eine Wohnung-ein Bei­trag”, vagyis laká­son­ként csak egy rádió– és TV-díjat kell fizetni, füg­get­lenűl az ott lakó sze­mé­lyek és a hasz­nálat­ban lévő kés­zülékek számától.
Ez vonat­ko­zik a lakó­kö­zös­sé­gekre (WG Wohn­ge­mei­schaft) is. Ez azok számára érde­kes, akik töb­ben megosz­t­a­nak egy lakást, és min­den­ki­nek külön szo­bája, és saját tv-je van.
Nekik is csak egy díjat kell fizet­niük, amit aztán fel­oszt­hat­nak egymás között.

Az egy lakás­ban élő élet­társak szin­tén csak egy díjat fizetnek.

Aki vál­lal­kozó, az füg­get­le­nül a már fize­tett díjtól az autór­á­dió után is köte­les Rundfunkfunkbeitrag-ot fizetni.
Ezt az autór­á­dió “üzlets­zerű” hasz­nála­tával indokolják.

Figy­e­lem!: Akik eddig duplán fizet­tek (pl. Wohn­ge­mein­schaft, vagy saját jöve­delem­mel ren­del­kező, a lakás­ban lakó gyer­me­kek), azo­knak maguk­tól kell bejel­en­teni a vál­to­zást. Egyéb­ként továb­bra is kapják a (jog­talan) számlákat!

Mivel manapság már elter­jedt az inter­netrádó– és TV, amit laptop­pal, számítógép­pel és okos­te­le­fon­nal is hall­gatni / nézni tudunk, ezért a Rundfunkgebühr-t min­den lakás után fizetni kell, akkor is, ha nincs rádiónk, vagy TV-készülékünk.

Kinek nem kell Rundfunkbeitrag-ot fizetnie?

Azok a sze­mé­lyek, akik állami szo­ciá­lis támo­gat­ást (Hartz 4, ALG 2) kapnak, az önkor­mányz­a­to­knál kér­vény­ez­he­tik a fel­men­tést.
Itt is magun­knak kell intéz­ked­nünk, a fel­men­tés nem tör­té­nik automatikusan.

Nem kell fizetni a mun­káss­zál­lá­sok­ban, idő­sek otthoná­ban, lak­tanyák­ban, és kol­lé­gi­umok­ban hasz­nált saját rádió és TV után.

Met­től med­dig kell fizetni a Rundfunkbeitrag-ot?

Ha új lakásba köl­tö­zünk, akkor a díj a beköl­tö­zési hónap else­jé­től ese­dékes. Akkor is, ha nem else­jén vess­zük át a lakást.
Ugya­nez vonat­ko­zik a kiköl­tö­zésre is, az utólsó hónap utolsó napjáig fizet­nünk kell a díjat.

Men­nyit kell fizetnünk?

A Rund­funk­bei­trag egy­sé­ge­sen 17,98 Euró / hónap.
(Ami­kor én 1976-ban kite­lepül­tem Néme­tor­szágba, akkor még csak 10,50 DM, vagyis kb 5,25 Euro volt a havi­díj! :-) )

A díjat negy­e­dé­vente kell fizetni, min­den negy­e­dév köze­pén egy összeg­ben ese­dékes a három havi díj: 53,94 Euro.

A Rundfunkgebühr-t min­den­ki­nek saját magának kell bejelentenie.

A be– és lejel­en­tés itt egy­szerűen online elintézhető.

Nem érde­mes arra számítani, hogy ha nem jel­ent­jük be akkor nem kell fizet­nünk.
A lakás­be­jel­entő hivat­alok auto­ma­ti­ku­san továb­bít­ják az ada­ta­in­kat, és a díjat viss­z­a­menő­leg is köve­telni fogják.
Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>