Posted by Franz BauerA néme­tor­szági családi támo­gat­á­so­knak 3 leg­fon­to­sabb eleme:

1;  Kin­der­geld (családi pót­lék)
2; Kin­der­geld­zu­schlag (kie­gés­zítő pót­lék)
3; Eltern­geld (szülői támogatás)

1; “Kin­der­geld” min­den 18 évnél fiatal­abb gyer­mek után jár, füg­get­lenűl attól, hogy Néme­tor­szág­ban vagy Magyaror­szá­gon él.
Tovább­tanu­lás ese­tén 25 éves korig, ha a gyer­mek pedig munk­a­nél­küli akkor 18–21 éves korig lehet “Kindergeld”-et kérelmezni.

Ha csak az egyik szülő dol­go­zik Néme­tor­szág­ban, a gyer­mek pedig Magyaror­szá­gon él és ott jár utána állami támo­gatás, akkor német rész­ről csak a német és a magyar családi pót­lék közötti külön­bö­ze­tet kapjuk meg.

A “Kin­der­geld” összege:
1 és 2 gyer­mek ese­tén gyer­me­ken­ként havi 184 Euro, a har­ma­dik gyer­mekre havi 190 Euro,
a negy­e­dik, illetve min­den további gyer­mekre: havi 215 euró.
A családi pót­lé­kot a német munka­ü­gyi hivat­alnál (Arbeits­agen­tur) elhely­e­zett Familienkasse-nél kell kérelmezni.

Ezekre az oki­ra­to­kra van szükség:

- Gyermek(ek) szü­le­tési anya­könyvi kivo­na­tának máso­lata.
– Házas­sági anya­könyvi kivo­nat máso­lata.
– Ha a szülő köz­vet­le­nül német cég­nél dol­go­zik, utolsó havi bérelszámolása, valamint bizto­sítási száma.

Ezek a kitöl­t­ött nyomtat­ván­yok szükségesek:

- E 401-es For­man­yomtat­vány migráns munka­vál­lalóknak a család össze­té­telére vonat­kozó iga­zo­lás­hoz. (Az iga­zo­lást az ille­tékes Pol­gár­mes­teri Hivat­alok­ban kell kitöl­tetni és lepecs­é­tel­tetni.)
- Munka­vál­lalói iga­zo­lás, (“Arbeit­ge­ber­be­schei­ni­gung”) melyet a német munkaadó cég­gel kell kitöl­tetni.
- Német családi pót­lék igény­lőív (“Antrag auf deut­sches Kindergeld”)

2; Kin­der­geld­zu­schlag (kie­gés­zítő pót­lék)
A kie­gés­zítő pót­lé­kot a családi pót­lék mel­lett folyó­sít­ják olyan alac­sony jöve­delmű csalá­do­knak, ahol kis­korú, illetve 25 év alatti, nem házas gyer­mek él.
Havonta leg­fel­jebb 140 euró kie­gés­zítő pót­lék igény­el­hető, amelyet a családi pót­lék­kal egy­ide­jű­leg folyó­sít­a­nak.
A pót­lékra jogo­sultsá­got egyé­ni­leg álla­pít­ják meg, a jöve­delem­től és a gyer­me­kek számától füg­gően. A jogo­sultság ezzel az online-kalkulátorral számít­ható ki.

3; Eltern­geld (szülői támo­gatás)
Ez egy, a szülést követő támo­gatás. Azo­knak a szülőknek jár, akik Némo­tor­szág­ban tar­tóz­kodnak és egy háztar­tás­ban élnek a gyer­mek­kel.
Maxi­mum a gyer­mek 14 hóna­pos koráig vehető igénybe, a jogo­sultság több fel­té­tel­hez kötött.
A jut­ta­tás összege a szülési hónap előtti egy év munka­vég­zés­ből szár­mazó átlag­ke­re­set­nek 67 százaléka, mini­mum 300 Euro, maxi­mum 1800 Euro havonta.
A szülői támo­gatás mér­téke az alábbi online kal­ku­lá­tor­ral szá­mol­ható ki.

A munk­a­nél­küli segé­ly­ről itt olvashattok.

 
75 Responses to Családi támogatások Németországban

 1. Pingback: A munkanélküli segély | Ulm-Tipp

 2. Pingback: Külföldre költözés családdal | Ulm-Tipp

 3. Zoltan Balati says:

  Egy dolog nem tel­je­sen tiszta szá­momra és ebben kér­ném segítségét.Hol és hogyan lehet lak­ha­tási támo­gat­ást (ha jól tudom wohn­geld­be­chörde) igényelni? Sin­gen­ben élünk,én 2 év után let­tem munkanélküli,már regisz­trál­tam az ArbeitsAmtnál,a felesé­gem heti 30 órában dol­go­zik és egy kis­korú gyer­me­künk él velünk. Segítsé­gét előre is köszönöm

 4. Feher Matyas says:

  Ked­ves Szerzo!

  erde­klodni sze­ret­nek ugy tudom hogy a nem dol­gozo fele­segre is lehet tamo­gat­ast ige­nyelni. Ez micsoda pontosan?

  Illetve kin­der­geld­nel ha Gewerbe m van mit kell iga­zolni? milyen papi­ro­kat? kos­zo­net­tel : Matyas

  • Franz Bauer says:

   Mátyás,

   a cikk­ben min­den le van írva.
   Amit nem talál, azt a leg­jobb megér­de­klödni a hivatalban. :-)

   • Berni says:

    A fér­jem Néme­tor­szág­ban dol­go­zik. 3 éve vagyunk háza­sok. Előző házas­sá­gom­ból szü­le­tett 2 gyer­mek aki­ket közö­sen nevelünk. Kin­tről csak a családi pót­lék külön­bö­ze­tet kapjuk, azzal az indok­kal, ha a volt fér­jem dol­go­zik tel­jes havi jár, ha nem akkor a külön­bö­zet. Jogos ez? Remé­lem nem ő kapja, mert magyaror­szá­gon dol­go­zik, ha dol­go­zik. Köszönöm!

    • Franz Bauer says:

     Az ilyen kon­krét ügye­ket sok­kal job­ban és haté­kon­y­ab­ban lehet az ille­tékes hivat­alok­ban tisztázni.

 5. józsi says:

  Megs­ze­ret­ném kér­dezni ha mid a keten kin dol­goz­nak Néme­tor­szág­ban a szülök mert a gye­rekek nagy koruak de még tanulnak igy jára csalá­di­pot­lék kiegészités.

 6. Éva Molnárné says:

  Ked­ves Szerző!
  nekem egy olyan kér­dé­sem lenne , hogy a fér­jem kint dol­gozott 2012.03–2013.12-ig.
  Megi­gény­el­tük a csal. pót­lé­kot, meg is kap­tunk viss­z­a­menő­leg 2012.04–2013.04-ig.
  Azóta semmi.
  Ren­ge­te­get tele­fonál­tunk , de semmi érdemi választ nem kap­tunk , hogy miért nem érke­zett azóta semmi sem.
  Eset­leg valami ötlet , hogy hol érde­klőd­jek vagy mit csinál­jak???
  Előe is kös­zönöm: Éva

  • Franz Bauer says:

   Hallo Éva,

   mivel nem isme­rem az ügy hát­te­rét, nem tudom, hogy mikor, hol és mit kérel­mez­tek meg, nem tudok választ adni.
   Ily­en­kor min­díg azt tanácso­lom, hogy lép­je­nek érint­ke­zésbe (lehe­töleg sze­mé­lye­sen) azzal a hivat­al­lal, amely­ik­nél leadták a kérelmet.

  • hello segé­lyt sze­ret­nék segít­sen kérem

   • Franz Bauer says:

    Ked­ves Kata­lin, én magán­em­ber vagyok. Saj­nos egyéni segítsé­gnyújtá­so­kra nincs lehetőségem.

 7. Ilona Szilvási says:

  Ked­ves Franz Bauer úr!
  Az lenne a kérdésem,hogy jár-e Kin­der­geld a gye­re­künk után ha élet­társi kap­cso­lat­ban élünk? A lak­ci­münk közös.A párom jelen­leg mini­job­bo­sként van alkal­ma­zás­ban. Én még nem talál­tam állást. Válas­zát előre is kös­zönöm! Cili

  • Franz Bauer says:

   Hallo Ilona,

   Néme­tor­szág­ban hivat­alosan nem isme­rik az élet­társi kap­cso­lat fogal­mát.
   Ily­en­kor gyer­me­két egy­e­dül nevelő szülőről bes­zél­nek.
   Ha a szülő­nél meg­v­an­nak a már ismert fel­té­te­lek, akkor jár a Kindergeld.

 8. Tisz­telt Franz Bauer!

  Segítsé­gét sze­ret­ném kérni abban,hogy megtud­jam hogy mit,hogyan igényelhetünk,vagy mire vagyunk jogo­sul­tak ha a párom Néme­tor­szág­ban dolgozik(vállalkozó) én pedig Magyaror­szá­gon élek kisfiammal(sajnos nem a mosta­nipárom a vérs­zer­inti édesapa)?Tervezzük a közös gye­reket is,de még saj­nos nem sike­rült tehe­rbe esnem.Bármiféle irány­mu­ta­tást és a segítsé­gét előre is köszönöm!

  • Franz Bauer says:

   Hallo Anna,

   Néme­tor­szág­ban csak vér szer­inti illetve hivat­alosan adop­tált gye­rek után jár családi támo­gatás.
   Saj­nos maguknál nem ez a hely­zet, így nem jogo­sul­tak sem­mi­lyen támogatásra.

 9. Ilona Szilvási says:

  Kös­zönöm a választ,s lenne még egy kér­dé­sem. A gye­rek szü­le­tési anya­könyvi kivo­na­tát le kell-e ford­i­tatni az igényléshez?

  • Franz Bauer says:

   Nem, ha az ügyin­téző bes­zél magya­rul, de erre inkább ne számít­son. :-)
   Egyéb­ként min­den­hol más­kép­pen keze­lik a dol­got. Van ahol elfo­ga­d­ják ere­de­ti­ben, van ahol for­dítást kér­nek.
   Ezt a kér­vény lea­dása­kor megmondják.

 10. Sebestyén Lidia says:

  Ked­ves ügyin­téző.
  Akkor is jár a néme­tor­szági gye­rek­pót­lék ha a volt fér­jem dol­go­zik kint,én meg a gye­rek­kel magyaror­szá­gon élek?Elváltunk,de előtte 7-évig voltunk házasok,és ebből szü­le­tett egy gyerek.köszönöm

 11. melinda nemes says:

  Ked­ves ügyintéző.

  A családi hely­ze­tem elég bon­yolúlt : van egy 13 éves gyer­kö­cöm és jelen­leg váran­dos vagyok a párom kint német­ben dol­go­zik és sze­retné a szü­le­tendö gyer­meke után igénybe venni a családi pót­lé­kot vis­zont nem vagyunk egy lak­ci­men és háza­sok sem vagyunk A gyer­köc pedig az én veze­ték nevemet fogja viselni mivel apuka csak szülést követöen jön hazza.Ebben a hely­zet­ben hogytud­nánk elin­tézni a családit?

 12. Csaba Szili says:

  Tisz­telt Höl­gyem / Uram!
  Hat évvel ezelőtt vál­tam el, a gye­rekeket a bíróság a volt nejem­hez ítélte. Két gyer­me­kem van 22 és 16 évesek. A nagyob­bik iskola mel­lett dol­go­zik.
  Sze­ret­ném meg­kér­dezni, hogy igényelhetem-e a német és a magyar családi pót­lék közötti külön­bö­ze­tet annak elle­nére, hogy a gye­rekeket a bíróság az exem­nek ítélte?

  • Franz Bauer says:

   Halló Csaba,

   elmé­le­ti­leg az elvált szülők mind­ket­ten igény­el­he­tik a Kin­der­geld felét.
   Gya­kor­la­ti­lag vis­zont ez úgy zaj­lik le, hogy az a szülő kapja meg, aki­nél a gye­rekek élnek.
   A másik szülő cse­rébe az eset­le­ges gye­rekt­ar­tást figy­elembe veheti az adóbevallásnál.

   • Csaba Szili says:

    Tisz­telt Franz Bauer,

    Kös­zönöm a válaszát.

   • Csaba Szili says:

    Tisz­telt Franz Bauer,

    Mint írtam elvál­tam, de sze­ret­ném elin­dítani a Kin­der­geld, azaz családi pót­lék kie­gés­zí­tést. Nem én fogom kapni, hanem az exem, de ő azt állítja, hogy a kol­lé­gájának a férje csak akkor igény­el­hette, ha fél éve dol­gozott / élt Néme­tor­szág­ban. Sze­ret­ném meg­kér­dezni, hogy való­ban csak fél évnyi itt tar­toz­kódás után indít­ha­tom el az igény­lást? Másik kér­dé­sem pedig az lenne, hogy kér­he­tek családi ked­vez­ményt az adóhi­vat­al­ban, még akkor is hogy elvál­tam? Előre is Kös­zönöm a válaszát

    • Franz Bauer says:

     Ked­ves Csaba,

     kérem megér­tését, hogy én itt csak általá­nos isme­ret­ter­jes­z­tést foly­tat­ha­tok.
     Kon­krét és egyéni pro­blé­ma­me­gol­dásra vagy jogi tanácsa­dásra nincs lehetősé­gem.
     Kér­désé­vel for­dul­jon az ille­tékes hivat­al­hoz, ott meg­fel­elő választ kaphat.

   • Judit says:

    Nálunk is ez a hely­zet, elvál­tunk, a gyer­mek velem él, ezért sze­ret­ném én megi­gényelni a családi pót­lék külön­bö­ze­tet, viss­z­a­menő­leg. Ha ez való­ban lehe­tsé­ges, akkor milyen nyomtat­ván­yo­kat kell kitöl­te­nem és mel­lékel­nem hozzá? Az igény­lést felad­ha­tom online, vagy postai úton?

    • Franz Bauer says:

     Ked­ves Judit,

     a cikk­ben leírt nyomtat­ván­yo­kra van szükség.
     Min­den szüksé­ges infor­má­ciót meg­kap, ha beadta a kér­vényt.
     For­dul­jon a lakóhelye szer­int ille­tékes Familienkasse-hez, ez a leg­több helyen a munka­ü­gyi hivat­al­ban (Arbeits­agen­tur) található.

     • Judit says:

      Tisz­telt Franz Bauer úr!
      Kös­zönöm a válas­zát, de még lenne kér­dé­sem.
      Nem élek Néme­tor­szág­ban, nem tudok néme­tül sem, de min­den­kép­pen be aka­rom adni a saját nevemre a családi pót­lék külön­bö­ze­thez a kérel­met.
      Az E401, E402 és az E 411-es nyomtat­ván­yok 1. pont­já­ban az én nevem vagy a volt fér­jem neve sze­re­pel­jen.Ő vál­lal­kozó kint, tehát jogo­sult rá, vis­zont ahogy irta, az ő jogán én kér­he­tem, mert én nev­e­lem a gyermeket.Vagyis ily­en­kor hogyan néz ki a gya­kor­lat­ban az igénylés?

     • Franz Bauer says:

      Ked­ves Judit,

      min­den­fé­le­kép­pen az itt élő szülő­nek kell beadni a kérvényt.

     • Judit says:

      Tisz­telt Uram!
      Azt a fel­vilá­go­sitást kap­tam Öntől 2014 szep­tem­be­ré­ben, hogy elvált szülők ese­té­ben az a szülő jogo­sult a néme­tor­szági családi pót­lék külön­bö­zetre, aki a gyer­me­keket neveli.
      Azon­ban decem­ber­ben egy kint működő iroda azt mondta, hogy 2014 nyarán vál­toztat­ták meg a jogsz­abá­lyo­kat és válás után is csak a kint dol­gozó fél jogo­sult a kin­der­geld külön­bö­zetre.
      Arra sze­ret­ném Önt meg­kérni, hogy amen­ny­iben lehe­tsé­ges, tuda­kolja meg hivat­alosan, hogy való­ban változott-e a jogsz­abály és ha igen, akkor hogyan.
      Fon­tos lenne tud­nom, és vál­to­zás ese­tén az Ön eddigi tájé­kozta­tása sem pre­ciz, his­zen akkor már csak a kint dol­gozó fél igény­el­hetné a külön­bö­ze­tet, vis­zont töb­be­knek is azt mondta ezzel kap­cso­lat­ban, amit nekem.
      Mielőbbi válas­zát várva, Tisz­te­let­tel: Judit

 13. Zsuzsa says:

  Ked­ves ügyintéző!

  A lán­yom Regens­bur­ga­ban tanul. 25 éves. A fér­jem és én Mo-n dol­goz­nuk. Jár neki a saját jogú családi pót­lék kinn?
  Vala­mi­lyen egyéb ellátás jár neki? Nem Erasmusos.

  • Franz Bauer says:

   Kin­der­geld (családi pót­lék) csak akkor jár, ha mini­mum 1 szülő Néme­tor­szág­ban dol­go­zik.
   Ezt a támo­gat­ást ugya­nis nem a gye­rek, hanem a szülők kapják.

 14. Mimi says:

  Hello!Ha Eltern­zei­ton vagyok dol­gozha­tok Mini­job­ban úgy,hogy meg­ma­rad az Eltern­zei­tos 370 eurom is?Ha igen be kell jel­en­te­nem valahol?

  • Franz Bauer says:

   Az Eltern­zeit alatt hetente maxi­mum 30 órát dol­gozhat. Be kell jel­en­te­nie a mun­kál­ta­tójánál.
   Tudomá­som szer­int a mel­lék­jö­ve­de­lem miatt csök­ken az Eltern­geld, ezt érde­klödje meg kon­kré­tan az Elterngelstelle-nél.

 15. jozsi says:

  Tisz­te­le­tek megs­ze­ret­ném kér­dezni 2008 ota kin dol­go­zom Néme­tor­szág­ban ma is meg­bíz­tam ot hol egy céget hogy ren­de­zéka családi pot­lék különbözetet.Amit kér­tek min­dig ker­tem majd küld­tem hogy ren­dez­zék majd jöt hogy elu­ta­si­to­tak mert a meg adot idöre nem küld­tem a kért dokumentumot.Hogy ily­en­kor mit lehet teni. Elöre is kös­zönöm Tisz­te­le­tel Jakab József

  • Franz Bauer says:

   Ily­en­kor csak egyet lehet tenni: fel kell venni a kap­cso­la­tot azzal a hivat­al­lal, ahol elutasították.

 16. jozsi says:

  Kös­zönm szé­pen megprobálom

 17. Csaba Szili says:

  Tisz­telt Franz Bauer,

  Egyik kol­lé­gám barát­nője novem­ber­ben hozza vilá­gra első gyer­me­kü­ket. Az apa Néme­tor­szág­ban dol­go­zik, barát­nője Szlovákiá­ban fog szülni. Ahogy Magyaror­szá­gon, úgy itt Néme­tor­szág­ban is jár a gyer­mek szü­le­tése ese­tén az apát megil­lető póts­z­abad­ság? Ha igen akkor hány nap jár? Milyen doku­men­tu­mok kel­le­nek ahhoz, hogy meg­ka­pja a póts­z­abad­sá­got? Köszönöm.

 18. LAKATOS REGINA says:

  udv SEGITSEGET SZe­ret­nék kérni.parom 2014 05.01 vel kint dol­gozott schon­dorf­ban ugy volt hogy én és a két kis­koru gyer­mekein­kel mi is utana köl­tö­zünk mond­tak hogy itthon Magyaror­s­za­grol meg kell szün­tetni a csa­ladi pót­lé­kot én igy is tet­tem .saj­nos éesanyá­mat augusz­tus ban elves­zi­tet­tem igy a parom­ha­za­jott és jelen­leg is a Familienkasse-nél van az ugyunk csak levél for­ma­já­ban érte­si­tet­tek 1 szer es az a pro­bléma hogy nem tudom a gye­rekekre az ellá­tast igényelni itt magyarba mar 2014 06 ho tol nem kapok sse­mi­lyen ella­tast kérem­se­git­sen hogy tudom eli ntézni

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Regina,

   én egy magán­em­ber vagyok, nem egy ügyvéd vagy ügyin­téző.
   Ezért megér­tését kérem, hogy egyéni segítsé­gnyújtásra nincs lehetőségem.

 19. Zsófia says:

  Üdvöz­löm!

  Sze­ret­ném megkérdezni,hogy német állam­pol­gár a fér­jem és van egy 12 éves német állam­pol­gár gyermekem,elváltam a fér­jem­től de nem dol­go­zom sem én sem a volt fér­jem Németországban.Ebben az eset­ben a német állam­pol­gár gye­rekem után igény­el­he­tek én bár­mit is?

  Kös­zönöm előre is válaszát.

  • Franz Bauer says:

   Ez nem olyan egy­szerü. A gyer­mek állam­pol­gár­sága önma­gá­ban nem jogo­sítja fel sem­mire.
   Attól is függ, hogy melyik szülö­nél és melyik ország­ban él a gyer­mek.
   Javas­lom, vegye fel a Familienkass-ával a kap­cso­la­tot, vagy pedig for­dul­jon az inter­ne­ten talál­ható magyar ügyin­tézö irodákhoz.

 20. Büte Józsefné says:

  Jó napot kívá­nok!
  Én most kap­tam Néme­tor­szág­ban mun­kal­e­hetősé­get és mivel 3 gyer­me­künk van,nem kön­nyű a döntés.2 nagyon fon­tos kér­dés merült fel bennem:ha csak én megyek elős­zör ki jár –e családi adókedvezmény,kindergeld.És vha igen men­nyi ezek összege???

  Kös­zönöm szépen:tisztelettel:Büte Józsefné

 21. Nikolett says:

  Üdvöz­löm
  Párom nyár eleje óta dol­go­zik Németbe én pedig itthon. Nagyon sze­ret­nénk már kis­babát de valós­zínű hogy vér­n­yomá­som miatt ves­zé­ly­ez­te­tett kis­mama len­nék. Az lenne a kér­dé­sem hogy ha utána men­nék és kint fog­anna meg a pici akkor kapnék-e vmi támo­gat­ást úgy hogy kint nem volt munkaviszonyom…és hogy ha megs­zü­letne a pici akkor milyen támo­gat­ást igényelhetnék?

  Válas­zát előrre is köszönöm

  • Franz Bauer says:

   Hallo Niko­lett, a családi támo­gat­á­so­knál tel­je­sen min­degy, hogy hol fogant meg a gyer­mek. A többi infor­má­ciót meg­találja a cikkben. :-)

 22. Zsuzsa says:

  Sze­ret­ném meg­kér­dezni, hogy általá­ban men­nyi az igény­lés­nek az átfu­tási ideje? Ha én elvált szülőként (nálam van­nak elhely­ezve a gye­rekek, de a volt fér­jem dol­go­zik kint) kinek folyó­sít­ják az összeget?

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Zsuzsa, az átfu­tási idő nagyon vál­tozó. Ilyen infor­má­ció­kat leg­jobb a hivat­al­ban meg­kér­dezni, ahol leadták a kérel­met. Ott azt is meg tud­ják mon­dani, hogy kinek folyó­sít­ják az összeget.

 23. Éva says:

  Üdvöz­löm. Az lenne a kér­dé­sem, hogy fér­jem Néme­tor­szág­ban dol­go­zik , folyó­sítot­ták min­den hónap­ban a családi pót­lék külön­bsé­get, de volt egy hónap megszakítása(március végén kilép­tet­ték, és ápri­lis végén újra fel­vette a munkáltatója)(és ez idős­z­ak­ban nem hely­ez­ke­dett el sehová), hogy ilyen eset­ben be kel­lett volna-e jel­en­teni, hogy ne folyó­sítsák a családi pót­lé­kot Néme­tor­szág­ban arra az egy hónapban?

  • Franz Bauer says:

   Halló Éva,

   a megs­z­akítás túl rövid volt ahhoz, hogy ebből gond lenne. Ha eddig nem jel­ent­ke­zett senki ezü­gy­ben, akkor ezu­tán sem fog. :-)

 24. Zs108 says:

  Ked­ves Franz ! Örülök , hogy rátalál­tam erre az old­alra , igen sok értékes infor­má­ciót tart­almaz . Kis­fiam édes­a­pja nemet . Saj­nos tobb , mint egy éve nem fizet tar­tás díjat a gyer­me­ké­nek . Elkép­zel­hető , hogy van esé­lyem családi pót­lék igény­lé­sere akkor is , ha Magyaror­szá­gon nev­e­lem a kis­fia­mat es az edes­a­pja­val soha nem voltunk háza­sok ? Elis­merő nyilat­koza­tunk van az apa­sa­gat illetően . Milyen szer­veze­thez for­dul­ha­tok az elmu­lasz­tott tar­tás díj fize­tésé­vel kap­cso­lat­ban ? Előre is kos­zo­nom válas­zát ! Zsófia

  • Franz Bauer says:

   Hallo Zsó­fia,

   mivel meg­van az apasági elis­merő nyilat­kozat, így az elmu­lasz­tott tar­tási díj miatt az apát Magyaror­szá­gról is bepe­rel­heti.
   A családi pót­lék ügyé­ben túl sok a bizony­talan tény­ező: A gye­rek MO-n él, az apjával nem voltak háza­sok, maga nem NO-ban dol­go­zik stb.
   Tula­j­don­kép­pen milyen alapon járna magának német családi pót­lék? Maxi­mum a gyer­mek apja igény­el­hetné meg, és továb­bít­hatná magának.

 25. Éva says:

  Üdvöz­löm. A követ­ke­ző­ben kér­ném a segítsé­gét, tanácsát. A fér­jem Néme­tor­szág­ban dol­go­zik magyar cég­től. 2012-ben adtak nekem is egy adós­zá­mot, de a köny­velőnk elírta a szü­le­tési dátu­mom hóna­pját és június hely­ett július sze­re­pel, min­den más adat stim­mel (per­sze én aláírtam,hogy helye­sek az ada­tok). (A köny­velő csak legy­in­tett, hogy ez nem számít, ezzel nem kell fogl­al­kozni, pedig Ő német állam­pol­gár) Az lenne a kér­dé­sem, hogy hagyjuk-e így vagy mi az eljárás ily­en­kor.
  Előre is kös­zönöm válaszát.

 26. Kosa says:

  Tisz­telt Franz Bauer,
  Az en ker­de­sem csak annyi lenne hogy ha jol ertel­mez­tem a fent irott­akat, ha en is es a fele­se­gem is neme­tor­s­zag­ban mub­kaszer­zo­des­sel, de a gyer­mek szu­le­tese elott hazakol­to­zunk akkor sem­mi­lyen jut­ta­tast nem kapunk Neme­tor­s­zag­bol?
  Elore is kos­zo­nom valaszat.

  • Franz Bauer says:

   Tula­j­don­kép­pen milyen jut­ta­tá­so­kra számít? A német állam nem fizet külf­öl­dön élö külf­öl­die­knek sem­mi­lyen juttatást.

 27. Nyáriné Orsi says:

  Űdvöz­löm!

  Sze­ret­ném kér­dezni, hogy ha Magyaror­szá­gon szü­le­tett a babánk idén év ele­jén, de augusz­tus óta néme­tor­szág­ban élünk jogo­sul­tak vagyunk-e eltern­geldre? A fér­jem dol­go­zik vállalkozóként.

  • Franz Bauer says:

   Az Eltern­geld­nek nagyon sok fel­té­tele van. Leg­jobb, ha a Fami­li­en­kas­sánál érde­klöd­nek, ott kapnak pon­tos információt.

 28. zsuzsi says:

  Halo lenne egy kér­dé­sem a fér­jem német állam­pol­gár és van három gyer­me­künk akik már nagy­ko­ruak de soha nem kap­tunk csalá­di­pot­lé­kot néme­tor­szág­bol a fér­jem kint dol­go­zik 20éve uto­lag megkapnánk-e családit?

 29. Nikolett says:

  Üdvöz­löm.

  Fér­jem kint dol­go­zik néme­tor­szágba. Kide­rült hogy ter­hes vagyok. Azt ter­vez­zük hogy kime­gyek utána csak azt nem tud­juk hogy én hogy tudok betegbizto­si­tast fizetni magamnak és hogy szülés után eset­leg én is igényelhetek-e vala­mi­lyen össze­get a csalá­di­pót­lé­kon kívon hogy nem lesz kint munkabiszonyom?

  Várom válas­zát. Tisztelettel :)

 30. Monika F. says:

  Az eset: az apa Nemeto-ban el, bejel­en­tett, allando munka­vis­z­onya van 2 eve.

  A gye­rekek Magyaror­s­za­gon elnek az anyanal.

  Mivel a Neme­tor­s­zagba valo tavo­zas­kor mar külön eltek a szülök, igy az apa­nak Magyaror­s­za­gon mas a bejel­en­tett lak­cime. (A valas most folyik.)

  - Ebben az esteben is megi­ge­ny­le­heti az apa a neme­tos­zagi csaldi pot­lek különbözetet?

  - A magyaror­s­zagi lak­cim egy­e­zese befo­lya­solja a csa­ladi pot­lek külön­bö­ze­tet?
  Mek­kora csa­ladi pot­le­kot itel­nek meg gye­re­ken­kent? Csak a felet (mert a szülök ugy­mond külö­nel­nek tartosan)?

  - Az apa­nak vagy az anya­nak kell ezt intezni?

  - Valas ese­ten is jar a csa­ladi pot­lek külön­bö­zete? Mek­kora lesz ez a valas utan? Csak a külön­bö­zet felet kapja az apa?

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Monika,

   ugye ezt nem gon­dolja komo­lyan? :-)
   Én nem vagyok sem ügyvéd, sem ügyin­téző iroda, sem hivat­alos szak­tanácsadó.
   Kér­dé­sei­vel for­dul­jon bátran a gyer­mek apja lakóhelye szer­int ille­tékes Familienkasse-hoz.
   Ott min­den kér­désére elsőkéz­ből kap választ.

 31. Nikolett says:

  Üdvöz­löm.Fér­jem kint dol­go­zik néme­tor­szágba. Kide­rült hogy ter­hes vagyok. Azt ter­vez­zük hogy kime­gyek utána csak azt nem tud­juk hogy én hogy tudok betegbizto­si­tast fizetni magamnak és hogy szülés után eset­leg én is igényelhetek-e vala­mi­lyen össze­get a csalá­di­pót­lé­kon kívon hogy nem lesz kint munkabiszonyom?Várom válas­zát. Tisztelettel  :)

  • Franz Bauer says:

   Hallo Niko­lett,
   a férje után ingyen be lesz bizto­sítva a gye­rek­kel együtt.
   Ez nem auto­ma­ti­ku­san mükö­dik, hanem el kell menni a betegbizto­sítóhoz és kérvényezni.

 32. László says:

  Üdvöz­le­tem ked­ves Franz Bauer azt sze­ret­ném öntől meg kér­dezni hogy négy kis­korú gyer­me­ket nevelünk a párom­mal én kint dol­go­zok Néme­tor­szág­ban és sze­ret­ném meg igényelni a családi pót­lék külöm­bö­ze­tet élet­társak vagyunk a párom­mal egy lak­cí­men élünk már öt éve de csak a leg­ki­sebb gyer­mek közös a másik három nem de együtt nevel­jük őket ebben az eset­ben mely­ikre tudom igénybe venni válas­zát előre is köszönöm

  • Franz Bauer says:

   László, ha itt élnek a gye­rekek­kel együtt, akkor magának nem csak a külön­bö­zet jár, hanem min­den gye­rek után a tel­jes családi pót­lék.
   Kivéve, ha a gye­rekek anyja MO-n kap vala­mi­lyen családi támo­gat­ást.
   Men­jen el a Jobcenter-be, azon belül a Familienkasse-hoz és adja be a kérvényt.

 33. Liti Sz says:

  Tisz­telt Uram! Sze­ret­ném meg­kér­dezni, hogy ha párom­mal, aki­vel 8 éve, sem háza­sok nem vagyunk, sem pedig bejeg­y­zett élet­társi kap­cso­la­tunk nincs, vis­zont egy néme­tor­szági lak­címre vagyunk bejel­entve, akkor engem, mint váran­dós anyukát a hatóság milyen címen minő­sít? Kös­zönöm válaszát

 34. László says:

  Tisz­telt Uram!
  Fér­jem 10 éve Néme­tor­szág­ban dol­gozott magyar cégen keres­z­tül. A tava­lyi év végén igény­el­tük a német családi pót­lék külön­bö­ze­tet 2010-től viss­z­a­menő­leg. Még nem kap­tunk csak egy leve­let, hogy vár­junk tür­elem­mel. Köz­ben ez év májusától fér­jem német cég­nél hely­ez­ke­dett el. Az új munka­hely szer­int másik Fami­l­ein­kas­se­hoz tar­to­zunk. Ebben az eset­ben fel kell ven­nünk a másik fami­li­en­kas­sé­val a kap­cso­la­tot, újból min­den ira­tot be kell adni, vagy vár­junk tür­elem­mel? Másik kér­dé­sem, ha én a gye­rekek­kel Mo-on élek, ebben az eset­ben is csak a családi pót­lék külön­bö­zet igény­el­hető? A 3. kér­dé­sem : Mo-on családi járu­lék­ke­d­vezm­nényt és adóalap­ke­d­vez­ményt én érvénye­sí­tem a jöve­del­mem­nél. Van ilyen No-ban is? Ha van, a fér­jem érvénye­sítheti ezt? És

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Marta, saj­nos nem vagyok szakértő ezen a terü­le­ten Én magán­em­ber­ként osz­tok meg infor­má­ció­kat, ennél mély­ebbre nem tudok merülni a témá­ban. Javas­lom, hogy a férje vegye fel a kap­cso­la­tot a Familienkasse-val, ott min­den infor­má­ciót megkap.

 35. Franz Bauer says:

  Hallo Ferenc, saj­nos nem vagyok ezen a terü­le­ten szakértő. Azt javas­lom, men­je­nek be a Familienkasse-hez, ott min­den fel­vilá­go­sítást megkapnak.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>