Posted by Franz Bauer

Budget


Sok családnak okoz gon­dot az, hogy a hónap végére (vagy még előbb) elfogy a ren­del­ke­zésre álló családi jöve­de­lem.
Nagy­s­zü­leink ide­jé­ben ez egy­szerű volt:
Az embe­rek kézhez kap­ták a hónap végén bori­ték­ban a fize­té­sü­ket, és annak elé­g­nek kel­lett lenni a követ­kező hónap végéig.
Így aztán nem adhattak ki töb­bet, mint amen­nyi a fiók­ban volt.

A mai, bank­szám­lás, hitel­kár­tyás, vásár­lóhi­te­les világ­ban az embe­rek nam lát­ják át a valódi anyagi hely­ze­tü­ket, kön­nyen eladósodnak.

A család büdz­séjé­nek a meg­ter­vezése színte ember­fe­letti fela­dat­nak tűnik.
Nagyon sok család képtelen erre, ezért egy­szerűen csak addig költ, amíg van pénze.

Pedig a családi gaz­dál­ko­dás egyszerűbb mint gondolnánk.

Ara­ny­s­z­abály: ne költs töb­bet, mint amen­nyit keresel!

Ahhoz, hogy ez működjön, ismer­nünk kell a bevé­tel­ein­ket és a kiadá­sain­kat.
Ha ezek­kel tisz­tá­ban vagyunk, akkor a családi büdzsé meg­ter­vezése már színte gyerekjáték.

Segítsé­gül kés­zí­tet­tem egy tábláz­a­tot, amely bárki által bővíthető vagy kie­gés­zíthető. (A táblázat Excel-el kés­zült, ami gya­kor­la­ti­lag min­den com­pu­te­ren megtalálható. Mielőtt vál­toztat­nánk rajta, a biz­tonság ked­véért kes­zít­sünk róla egy másolatot!)

Ha ide beír­juk a bevé­tel­ein­ket és a fix kiadá­sain­kat, (ami­ket akkor is meg kell fizetni, ha min­den kötél szakad… a lakás költsé­gei, hitel­tör­les­z­tés, bizto­sítás, víz, fűtés, áram stb) láthatjuk, hogy men­nyit költ­he­tünk még abban a hónap­ban, anél­kül, hogy eladósodnánk.

Péld­aként már beír­tam egy pár bevé­telt és kiadást, hogy lát­ha­tóvá tegyem a működést.

A táblázat “elő­relátó” módon van megs­zer­kes­ztve, tehát akár egy évre előre is lát­hat­juk a szabad anyagi mozgás­te­rün­ket.
Arra is oda­fi­gy­el­tem, hogy a min­den hónap­ban meg­ma­radt összeg a követ­kező hóna­pra auto­ma­ti­ku­san átvi­hető legyen.

Sze­mély szer­int nagyon fon­tos­nak tar­tom egy “biz­tonsági tar­talék” kép­zését (nevez­het­jük taka­réknak), ezért a kiadá­sok első sorába beír­tam az aktuá­lis jöve­de­lem 5 %-át.
Szer­in­tem ez egy reá­lis érték.

A megtaka­rítás vis­zont csak akkor ér iga­zán vala­mit, ha oko­san kezelve, a lehető leg­na­gyobb hozammal jár.
Ezt külön­böző úton érhet­jük el, de leg­jobb egy szakem­ber véle­ményére hall­gatni.
Ha érde­kel a szakér­tői véle­mény, kattints a képre:

Arato Robi2

Remé­lem, ezzel a kis segítség­gel min­denki sike­re­sen menedz­seli majd a családi költség­vetését!
A táblázat itt letölt­hető: Családi büdzsé
5 Responses to Családi költségvetés

 1. Zita says:

  Hallo Franz,
  ezzel kap­cso­lat­ban már évek óta sze­ret­nék vala­mit megtudni. Ami­kor Néme­tor­szág­ban vál­lal­ko­zást kés­zül­tem ala­pítani, megláto­gat­tam egy adótanácsadó höl­gyet. Ő többs­zör is elmondta, hogy a szám­lá­kat min­den­féle kiadás­ról gyűj­teni kell. Rákér­dez­tem, hogy miféle kiadá­so­kat lehet els­zá­molni. Erre azt válas­zolta, hogy bár­mi­kor megyek vásárolni, a kapott Quit­tun­got min­dig tegyem el. Ez eléggé megle­pett, mert sehogy se tud­tam össze­ha­son­lítani azzal, aho­gyan a magyar szám­lá­kat szi­gorú szá­ma­dású bizony­lat­ként kell kezelni (illetve itt nyug­tát el sem fogadnak a költsé­gek iga­zo­lására, csak szám­lát), ezért még kéts­zer rákér­dez­tem arra, hogy eze­ket a nyug­tá­kat vala­mi­lyen hatóságnak kell-e átadni vagy miért kell gyűj­teni. Erre a hölgy nem válas­zolt, csak elis­mé­telte többs­zör is, hogy min­den kiadás­ról össze kell gyűj­teni a bizony­la­tot.
  Ezzel kap­cso­lat­ban az lenne a kér­dé­sem, létezik-e való­ban ilyesmi, hogy eze­ket a fec­ni­ket vala­mi­lyen hatóság hivat­alos úton beké­r­heti, vagy a hölgy talán csak arra gon­dolt, hogy magyar Sklave létemre eset­leg nem tudom nyil­vántar­tani, men­nyit költök egy hónap­ban, és ezért tanácsolta a nyug­ták össze­gyűj­tését.
  Azóta is fúrja az old­a­la­mat a kívánc­siság, hogy vajon ez a tanács men­ny­ire volt komoly.

  • Franz Bauer says:

   Hallo Zita,

   vala­mit fél­reér­tet­tél.
   Az adótanácsadó azo­kra a vásár­lá­so­kra gon­dolt, ami­kor a cég rés­zére vet­tél vala­mit.
   A pri­vát kiadá­said nem érde­kel­nek sen­kit, azo­kat a szám­lá­kat eldob­ha­tod.
   Vis­zont a céges vásár­lá­sok szám­lái a köny­velés elen­ge­d­hetet­len tar­to­zé­kai, és 10 évig meg kell őket őriz­ned.
   (Egyéb­ként való­ban elég egy Quit­tung vagy kas­s­za­cé­dula, ha a szüksé­ges ada­to­kat tartalmazza.)

   Elkép­zel­hető azon­ban, hogy a hölgy jót akart neked, és fel­té­te­lezte, hogy nem vagy tisz­tá­ban azzal, melyik pri­vát kiadást tudod eset­leg a cégre köny­velni. :-)
   Ha ezzel kap­cso­lat­ban van kér­dé­sed, ker­ess meg privát.

 2. Kocsis Sandor says:

  Ked­ves Ferenc,

  Meg sze­ret­ném kérni, hogy írjon egy cik­ket a magáns­ze­mé­lyek évi adóbe­val­lásával / jöve­delem­adó viss­zai­gény­lésé­vel kap­cso­la­tos általá­nos tud­nivalókról, mint pl.:
  — min­denki köte­les rá vagy elvégzi rész­ben a mun­kál­tató hely­et­tünk
  – határidő eze­knek a benyújtására
  – viss­zai­gény­el­hető adók
  – az Els­ter rend­s­zer hasz­nála­tára vonat­kozó tip­pek.
  További eset­le­ges kér­dé­seim­mel csak ezu­tán zavarnám Önt.
  Előre is kös­zönöm min­dan­nyiunk nevében.

  Üdvöz­let­tel,
  Sándor

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>