Post Archives

Társadalmi tükör
22. März 2014

Sörösdoboz egy felvonásban

Sörösdoboz egy felvonásban

Szín­hely:         egy néme­tor­szági kis­város Idő­pont:          szom­bat, ebé­didő táján Sze­re­plők:      2 éhes ember, és egy üres sörös­do­boz Cse­lek­mény:  nincs Tanulság:        ? Mivel szom­ba­ton egész délelőtt a várost jártuk, nem volt idő az ebéd­főzésre. Szu­per, gon­dol­tam beu­grunk a ked­venc tör­ökünk­höz és eszünk valami finomsá­got. A gon­do­la­tot tett követte. Megáll­tunk a […]

12. November 2013

Elba… generáció

Elba... generáció

Szerző © E. J. Swan Hálás kös­zö­net a mun­kájáért és a publi­kálási enge­dé­lyért.   Éjfél múlt. Alud­nom kel­lene, de nem tudok. Soks­zor nem. Jár az agyam, a gon­do­la­taim kava­ro­gnak. Soks­zor, egyre többs­zör. Azon töpren­gek, mit ron­tot­tunk el? Miért? Miért enny­ire? Miért, hogy nem tudunk kiállni egymásért, önma­gun­kért? Félt­jük a tet­ves kis pozí­ción­kat, a még meglévő állásunkat, […]

9. November 2013

Ki a gyáva?

Ki a gyáva?

Szerző © E. J. Swan Kös­zö­net a mun­kájáért és a publi­kálási enge­dé­lyért.   Habár alap­vetően nem az elvánd­or­lás­ról akar­tam írni, túl sok embert érint meg a téma. Bes­zél­jünk hát erről…illetve, a dolog jel­le­gé­ből adódóan én bes­zé­lek. Elmon­dom, mit tapasz­ta­lok a köz­vet­len kör­ny­e­ze­tem­ben. Tudom, sokan maradnak. Töb­ben, mint ahányan men­nek. Maradnak, tanulnak, dol­goz­nak és küz­de­nek. Bol­do­gulnak, vagy […]

6. Oktober 2013

A külföldi letelepedés

Külf­öldi lete­le­pe­dés – A lel­kes elin­du­lástól a depress­zióig Mit tehe­tünk azért, hogy jól érez­zük magunkat a bőrünk­ben külf­öl­dön? A Migra­tion Stu­dies szaklap­ban köz­zé­tett kuta­tás szer­int az embe­rek sem­mi­vel sem les­z­nek bol­dog­ab­bak attól, hogy egy gaz­da­g­abb országba vándo­rolnak ki… A tapasz­talat való­ban azt mutatja, hogy a külf­öldi lete­le­pe­dés önma­gá­ban nem tesz bol­doggá. Aki ez úton keresi […]

1. September 2013

Vágyaink: szárnyak, vagy börtönfalak?

Aki­nek nem ide­gen dr. Cser­nus Imre pszi­chiá­ter neve, mun­kás­sága, az bizto­san talál­kozott már a cím­ben sze­re­plő kér­dés­sel. Nem tit­ko­lom, nagy ked­velője vagyok, de most nem is ez a lényeg. A bejeg­y­zés címe azért lett ez, mert kic­sit kap­csoló­dik a könyv témájához, érzés­ein­k­hez, vágyaink­hoz, hogy miért és mit csiná­lunk, vala­mint, hogy az jó lesz-e a jelenünkre, […]

24. August 2013

Azok a nagy szavak

Sze­ret­nék üdvö­zölni min­den ked­ves Ulm-Tipp olvasót! Bokor Bence vagyok, és ezen­túl időn­ként tőlem is fog­tok bejeg­y­zé­se­ket látni az olda­lon. 1992-ben szü­let­tem, jelen­leg pro­gra­mo­zóként dol­go­zom Nürn­berg­től nem messze, a Schmet­ter­ling Rei­sen­nél. Első­sor­ban társ­adalmi illetőségű posz­to­kat fogok pro­dukálni, ami­vel soha­sem kell egye­tér­teni, bár sokan szok­tak. A valóság­gal való bár­mi­nemű egy­e­zés csa­kis a valóság bűne. Elsőként azo­król a […]

29. April 2013

Társadalmi tükör

Elgon­dol­ko­dom a poli­ti­kán. Elgon­dol­ko­dom Magyaror­szá­gon. A poli­ti­kai Magyaror­szá­gon. A magyaror­szági poli­ti­kán. Akár­hogy for­ga­tom, sehogy sem tets­zik. Nekem ehhez jogom van…hogy ne tetszen…mert ez úgysem érde­kel sen­kit, úgysem vál­to­zik semmi. De azért véle­ményem lehet. Van is. Mi a fené­nek gon­dol­ko­dik el egy ember a poli­ti­kán? Mert abban, abból, amiatt él. Vagy hal. Éhen. Melyik kezem ér többet…a jobb […]