Post Archives

Pénzügyek
22. Mai 2013

Családi költségvetés

Családi költségvetés

Sok családnak okoz gon­dot az, hogy a hónap végére (vagy még előbb) elfogy a ren­del­ke­zésre álló családi jöve­de­lem. Nagy­s­zü­leink ide­jé­ben ez egy­szerű volt: Az embe­rek kézhez kap­ták a hónap végén bori­ték­ban a fize­té­sü­ket, és annak elé­g­nek kel­lett lenni a követ­kező hónap végéig. Így aztán nem adhattak ki töb­bet, mint amen­nyi a fiók­ban volt. A mai, bankszámlás, […]

7. Mai 2013

A garantált gazdagodás “varázsmondata”

Évek­kel ezelőtt a pén­zü­gyi befek­te­tés témájával való bes­zél­ge­té­sek során fel­tűnt, hogy hiába kér­de­zek rá egy-egy kon­krét dolo­gra, IGEN vagy NEM választ rit­kán kapok. Pedig én csak egy­szerűen több pénzt sze­ret­tem volna hol­nap látni a befek­te­té­sem­ben mint ami előző nap volt rajta. Gon­dol­tam, itt az ideje lee­gy­szerű­sí­teni a dol­go­kat. Legalább is úgy hogy megért­sem és minél több […]