Post Archives

Munkaügyi kérdések
30. Januar 2014

Minimálbér

Minimálbér

Minimál­bér a taka­rítós­z­ak­má­ban. Sokan közülünk dol­goz­nak főál­lás­ban, vagy „Minijob”-ban taka­rítóként. A taka­rítós­z­akma az egyike azo­knak, ahol érvény­ben van a tör­vényes minimál­bér. Ezt a min­mál­bért 2014 január 1-től mege­mel­ték: 1-es bércso­port. Ide tar­toz­nak azok, akik a követ­kező fela­da­to­kat vég­zik: belső taka­rítás (iro­dák, laká­sok, üzemek, öltö­zők, orvosi ren­delők, üzle­thely­sé­gek stb.) gépek és gyári beren­de­zé­sek udvar, járda és egyéb […]

2. Dezember 2013

Színlelt egyéni vállalkozások

KÖZLEMÉNY Buk­ta­tók a magyar egyéni vál­lal­ko­zók számára Néme­tor­szág­ban A Buda­pesti Keres­ke­delmi és Ipark­a­mara (BKIK) és az Építési Vál­lal­ko­zók Orszá­gos Szö­vetsége (ÉVOSZ) köz­le­mény­ben sze­retné fel­hívni az építési vál­lal­ko­zók figy­el­mét a néme­tor­szági vál­lal­ko­zás aktuá­lis buk­ta­tójára. Az elke­rü­lendő hely­zet az építési jel­leg­től füg­get­le­nül, más szak­má­kat, szol­gál­ta­tási terü­le­te­ket is érin­thet. El kell kerülni, hogy szín­lelt vál­lal­ko­zási kap­cso­latba kerül­je­nek az […]

25. November 2013

Munkakeresés Németországban

Munkakeresés Németországban

Munka­ke­resés Néme­tor­szág­ban Az elmúlt évek­ben nagyon sokan hagy­ták el Magyaror­szá­got, és ker­stek / keres­nek külf­öl­dön mun­kát, megél­he­tést. Egy­ikük sem azért jött ide dol­gozni, mert Magyaror­szá­gon egy biztos és jól jöve­del­mezŏ állása volt. Min­den­ki­nek meg volt, meg van erre a saját egyéni indoka, vis­zont a célok leg­több eset­ben közö­sek: dol­gozni, pénzt keresni, a család megél­he­tését biztosítani, […]

18. Oktober 2013

Magyar szakképesítések elismertetése Németországban

Magyar szakképesítések elismertetése Németországban

Szerző © Széke­lyné Franc­so­vics Judit Kös­zö­net a mun­kájáért és a publi­kálási enge­dé­lyért.   Magyar szak­ké­pe­sí­té­sek elis­mer­te­tése Néme­tor­szág­ban Az elis­mer­te­tés (hono­sítás) egy olyan hivat­alos eljárás, amely a külf­öl­dön szer­zett bizonyít­ványt, diplomát olyan oki­rattá minő­síti, amely ugya­no­lyan jogo­kat bizto­sít a tula­j­do­no­sának, mint az a hazai diploma vagy szak­ké­pe­sí­tés, ami­vel egy­e­nér­tékű­nek nyil­vánítot­ták. Néme­tor­szág­ban mind a 16 közi­gaz­ga­tási egy­ség (Bundesland) […]

13. Oktober 2013

A munkanélküli segély

A munkanélküli segély

A néme­tor­szági munk­a­nél­küli segély (Arbeits­lo­sen­geld, ALG 1)  Mint sok más­sal, a német munk­a­nél­küli segél­lyel kap­cso­lat­ban is nagyon sok tév­hit forog az itt dol­gozó magya­rok között. Sokan olvas­tak, hal­lottak vala­mit, de nagyon keve­sen ren­del­kez­nek pon­tos infor­má­ciók­kal. Az aláb­biak­ban össze­fogla­lom a munk­a­nél­küli segél­lyel kap­cso­la­tos tud­nivaló­kat. 1.         Ki jogo­sult munk­a­nél­küli segé­lyre? A munk­a­nél­küli segély annak jár, aki­nek a […]

17. März 2013

Kérdések a 450 Eurós munkáról

Kérdések a 450 Eurós munkáról

Kérdezz-felelek a 450-Eurós, úgyne­vezett “Minijob”-okról. Ki vál­lal­hat és hol Minijob-ot, és kell-e hozzá munka­vál­lalási enge­dély? Minijob-ot bárki vál­lal­hat, munka­vál­lalási enge­dé­lyre — ugyanúgy mint egy főál­lás­hoz sem — magya­ro­knak nincs szüksé­gük. A Mini­job vál­lal­ható főál­lás mellé, vagy anél­kül. Vál­lal­ko­zók is dol­gozhat­nak mel­lékál­lás­ban mint mini­job­o­sok. Pri­vátháztar­tá­so­knál is lehet legá­li­san 450 Euróért dol­gozni, ily­en­kor a munka­vis­z­ony bejel­en­tése szintén […]