Post Archives

Autós kérdések
11. November 2013

Gyorshajtás külföldön

Gyorshajtás külföldön

A külf­öldi rend­s­zámú autók sofőr­jei sem szá­guld­hat­nak büntet­le­nül. For­rás: hvg.hu 2013. novem­ber 8 Eddig a külf­öldi rend­s­zámú autó­so­kon csak akkor tudták beha­jtani a gyor­sha­jtásért kis­z­a­bott bír­sá­got, ha a hely­szí­nen megál­lítot­ták őket, és addig nem mehet­tek tovább, amíg ki nem pen­get­ték a bün­te­tés össze­gét. Ezen­túl nem úszhat­ják meg a gyor­sha­jtásért kis­z­a­bott bír­ság meg­fi­ze­tését a külf­öldi rend­s­zámú autóval […]

27. August 2013

Magyar rendszám 2

Magyar rendszám 2

Mint erről már itt bes­zá­mol­tam, a magyar rend­s­zámú gép­kocsi­kat egy éven belül “néme­tesí­teni” kell. Nos, azóta a leg­külön­bö­zőbb kom­men­táro­kat kap­tam, a leg­vál­toz­a­to­sabb tör­té­ne­te­kről hal­lot­tam. Megelé­gelve a bizony­tal­an­sá­got, akcióba lép­tem. Tele­fonál­tam a helyi adóhi­vat­al­lal (Finanz­amt) és azzal a hivat­al­lal, ahol a gépjár­művek ki-, be– és átjel­en­tését inté­zik (Zulas­sungs­stelle). A kér­dé­sem mind­két eset­ben ez volt: Mi a helyzet […]

4. Juli 2013

Finompormatrica

Néme­tor­szág­ban 2007 már­cius 1-e óta egyre több város­ban kör­ny­e­zet­vé­delmi zóná­kat alakít­a­nak ki. Ezekbe a zónákba csak finom­por­ma­tricával ellátott gépjár­művel szabad beha­jtani. Sokan nem tud­ják, hogy ez a külf­öldi rend­s­zámú gépjár­művekre is vonat­ko­zik. Hívjuk fel tehát erre magyaror­szági ismerős­eink figy­el­mét! Aki matrica nél­kül hajt be a kör­ny­e­zet­vé­delmi zónába, az az eddigi 40,00 Euro hely­ett, január­tól 80,00 […]

24. März 2013

Magyar rendszám

Az örök kér­dés: szabad-e és med­dig a magyar rend­s­zámú autó­mat Néme­tor­szág­ban hasz­nál­nom. Nos a válasz elmé­le­ti­leg egy­szerű: Az erre vonat­kozó német ren­de­le­tek (FZV §20) szer­int egy gépjármű, amely egy másik EU-tagállamban van bejel­entve, idei­gle­ne­sen, maxi­mum 1 évig köz­le­ke­d­het Néme­tor­szág­ban. A pro­bléma ott van, hogy ugya­nez a ren­de­let kimondja, hogy ez csak akkor érvényes, ha a […]