Post Archives

Általános
19. Dezember 2013

Garancia, avagy hogyan (ne) reklamáljunk.

Garancia, avagy hogyan (ne) reklamáljunk.

Nem csak karác­sony­kor aktuá­lis téma a vásárolt árucik­kek viss­zaa­dása, kic­se­ré­lése, reklamálása. Vis­zont akkor is keményen tartja magát az a köz­hit, hogy ha idő­ben viss­za­viss­zük a vásárolt árucik­ket az üzletbe, elég ha fel­mu­tat­juk a szám­lát, és máris viss­z­aka­pjuk a pén­zün­ket. Nos, alap­ból egyet­len keres­kedő sem köte­les viss­za­venni a már egy­s­zer kifi­ze­tett árut, ha az ugyan hibátlan, […]

1. Dezember 2013

Külföldre költözés családdal

Külföldre költözés családdal

Külf­öldre köl­tö­zés gye­rek­kel? – nem is olyan rémisztő (Aho­gyan én látom a gya­kor­lat­ban) A leg­több eset­ben a külf­öldre köl­tö­zést egy átme­neti idős­zak előzi meg, ami­kor az egyik szülő már külf­öl­dön dol­go­zik, a kicsi pedig a másik szülővel otthon marad. Nehéz az átál­lás, még a tech­nika adta lehetősé­gek­kel, a min­den­napi kom­mu­ni­ká­cióval is, mint pl a skype […]

12. November 2013

Elba… generáció

Elba... generáció

Szerző © E. J. Swan Hálás kös­zö­net a mun­kájáért és a publi­kálási enge­dé­lyért.   Éjfél múlt. Alud­nom kel­lene, de nem tudok. Soks­zor nem. Jár az agyam, a gon­do­la­taim kava­ro­gnak. Soks­zor, egyre többs­zör. Azon töpren­gek, mit ron­tot­tunk el? Miért? Miért enny­ire? Miért, hogy nem tudunk kiállni egymásért, önma­gun­kért? Félt­jük a tet­ves kis pozí­ción­kat, a még meglévő állásunkat, […]

13. Oktober 2013

A munkanélküli segély

A munkanélküli segély

A néme­tor­szági munk­a­nél­küli segély (Arbeits­lo­sen­geld, ALG 1)  Mint sok más­sal, a német munk­a­nél­küli segél­lyel kap­cso­lat­ban is nagyon sok tév­hit forog az itt dol­gozó magya­rok között. Sokan olvas­tak, hal­lottak vala­mit, de nagyon keve­sen ren­del­kez­nek pon­tos infor­má­ciók­kal. Az aláb­biak­ban össze­fogla­lom a munk­a­nél­küli segél­lyel kap­cso­la­tos tud­nivaló­kat. 1.         Ki jogo­sult munk­a­nél­küli segé­lyre? A munk­a­nél­küli segély annak jár, aki­nek a […]

3. Oktober 2013

A külföldi munkavállalás alapjai

A külföldi munkavállalás alapjai

Nem vezet senki pon­tos sta­tisz­ti­kát arról, hogy hányan tudtak/tudnak rövid határi­dőn belül elhely­ez­kedni külf­öl­dön, de enél­kül is nagy valós­zínűség­gel „meg­jó­sol­ható”, ki milyen esé­ly­ek­kel indul neki a munka­ke­resés­nek. Nem azért mert ren­del­ke­zünk egy jövőbelátó gömbbel, hanem mert bizon­yos készségek/képességek hiányá­ban – ahogy ezt sokan saját bőrü­kön tapasz­tal­ják — igencsak nehéz dol­gunk van a külf­öldi munkae­rőpia­con. (Hacsak […]

4. September 2013

Hogy több magyar szót hallhassunk..

Szinte min­den Néme­tor­szágba köl­töző magyar ember fel­hozza a közös bes­zél­ge­tés­kor, hogy de jó magyar szót hallani. Bizony jó, örül az ember ha össze­fut egy hazája­be­li­vel, és kic­sit elt­e­heti a fel­vett nyelv hasz­nála­tát. Mivel eddig 2 bejeg­y­zést olvas­hat­ta­tok tőlem, és az elkö­vet­kező hetek­ben is foly­ama­to­san írni fogok ide a blo­gra külön­böző, főként társ­adalmi témák­ban, a következő […]

23. August 2013

Gutscheine

Gutscheine

  A „Gutschein“…magyarul vásár­lási utal­vány, bon, eset­leg kupon igény­be­vé­tele ma már szinte elen­ge­d­hetet­len része a vásár­lá­sain­knak. Leg­főkép­pen akkor, ha vala­mit a ren­des ár alatt sze­ret­nénk meg­venni. Ez megtaka­rítási forma, egyre job­ban elter­jed az inter­ne­ten is. Szinte ninc­sen olyan árucikk, amit ne kaphat­nánk meg olcsób­ban a Gut­schein segítsé­gé­vel. Mivel eze­ket nem hir­de­tik nagyon a for­gal­ma­zók, így […]

19. August 2013

Horgásszunk!

Horgásszunk!

A külön­böző fór­u­mo­kon egyre többs­zör talál­ko­zom azzal a kér­dés­sel, hogy hogyan lehet Néme­tor­szág­ban legá­li­san hor­gászni. Nagyon sok tév­hit van for­ga­lom­ban, és mint általá­ban, valaki hal­lott valak­itől vala­mit, hozzá­teszi a véleményét, továbbadja, és a követ­kező ezt már tény­ként állítja. A fél­reér­té­sek (és az eset­le­ges bün­te­té­sek) elke­rülése érde­ké­ben állítot­tam össze ezt a tájé­kozta­tót. Kez­d­jük azzal, hogy Néme­tor­szág­ban német […]

7. Juli 2013

Der Rundfunkbeitrag

Der Rundfunkbeitrag

Sokan cso­dál­koztak, ami­kor az év ele­jén kaptak egy hivat­alos leve­let, amely­ben az a ronda szó állt, hogy: “Rund­funk­bei­trag”. Nos, nem kell megi­jedni, emö­g­ött a már Magyaror­szá­gról jól ismert rádió– és TV-díj áll. Az állam ebből a díjból finan­szírozza a köz­s­zol­gálati rádió– és TV-adásokat. Ne kever­jük össze, a hely­en­ként fize­tendő Kábel-TV díjak­kal. Azt a szol­gál­ta­tók kapják […]

9. Juni 2013

Tanuljunk németül!

Tanuljunk németül!

Figy­e­lem!   Ez a cikk nem azo­knak szól, – akik kijöt­tek “magyarból-németbe”, – akik nem tes­z­nek külön­bsé­get a –ba /-be.….-ban/-ben között, – akik telc­sin meg­dum­csiz­nak egy talit, vagy a pörit noki­val és ubi­sa­li­val eszik. Őket nem sze­ret­ném olyan uncsi dol­gok­kal fárasz­tani mint a nyelv­tanu­lás. De.…. Néme­tor­szág­ban a hivat­alos (és a hét­köz­napi) nyelv a német. Ezt a logikusan […]

Page 1 of 2