Blog

21. März 2013

Lakáskeresés

A lakás egy alap­vető lét­fel­té­tel. Bejel­en­tett lak­cím nél­kül szinte lehetet­len létezni, mun­kát találni, bank­szám­lát nyitni, jár­művet bejel­en­teni, gye­reket iskolába bei­ratni, stb. Az ember általá­ban, mielőtt külf­öl­dön próbál mun­kát vál­lalni, előbb gon­do­sko­dik a szál­lásáról. Ez nem min­díg old­ható meg, vagy adódnak olyan szi­tuá­ciók, hogy új lakást kere­sünk. Néme­tor­szág­ban az albér­let foga­lom gya­kor­la­ti­lag (néhány ritka kivé­tel­től eltekintve) […]

21. März 2013

Magyar orvosok Ulmban és környékén

Itt ulmi és Ulm-környéki orvo­sok címe talál­ható. Az orvo­sok bes­zél­nek magya­rul, de tele­fo­non idő­pon­tot általá­ban néme­tül kell kérni. A lista még nem tel­jes, aki még ismer magyar orvost, kérem, jelezze. Hét­végi és éjsz­akai házior­vosi / fogor­vosi köz­ponti ügye­let Ügye­le­tes gyó­gy­szer­tárak Általá­nos orvos: Dr. Anton Hoborka, Langenau Dr. Maria Heim, Ulm Dr. Ist­van Melik, Biber­ach Corinna Schmidt, Blaustein Dr. […]

17. März 2013

Kérdések a 450 Eurós munkáról

Kérdések a 450 Eurós munkáról

Kérdezz-felelek a 450-Eurós, úgyne­vezett “Minijob”-okról. Ki vál­lal­hat és hol Minijob-ot, és kell-e hozzá munka­vál­lalási enge­dély? Minijob-ot bárki vál­lal­hat, munka­vál­lalási enge­dé­lyre — ugyanúgy mint egy főál­lás­hoz sem — magya­ro­knak nincs szüksé­gük. A Mini­job vál­lal­ható főál­lás mellé, vagy anél­kül. Vál­lal­ko­zók is dol­gozhat­nak mel­lékál­lás­ban mint mini­job­o­sok. Pri­vátháztar­tá­so­knál is lehet legá­li­san 450 Euróért dol­gozni, ily­en­kor a munka­vis­z­ony bejel­en­tése szintén […]

Page 5 of 5