Blog

5. Mai 2013

Grillezzünk!

Grillezzünk!

Az időjárástól füg­get­le­nül min­den év májusá­ban bein­dul a grills­ze­zon. Az étel nyílt lán­gon sütése, a gril­le­zés, ősibb mint maga az embe­riség. A gril­le­zés az egész vilá­gon, így Néme­tor­szág­ban is nagy népszerűsé­g­nek örvend. Csalá­dok, bará­tok gril­lez­nek együtt a hét­vé­ge­ken a bal­ko­non, a kert­ben, a tópar­ton és a nyil­vá­nos gril­le­zőhely­e­ken. Ahhoz, hogy ne vegyüljön üröm az örömünkbe, […]

29. April 2013

Társadalmi tükör

Elgon­dol­ko­dom a poli­ti­kán. Elgon­dol­ko­dom Magyaror­szá­gon. A poli­ti­kai Magyaror­szá­gon. A magyaror­szági poli­ti­kán. Akár­hogy for­ga­tom, sehogy sem tets­zik. Nekem ehhez jogom van…hogy ne tetszen…mert ez úgysem érde­kel sen­kit, úgysem vál­to­zik semmi. De azért véle­ményem lehet. Van is. Mi a fené­nek gon­dol­ko­dik el egy ember a poli­ti­kán? Mert abban, abból, amiatt él. Vagy hal. Éhen. Melyik kezem ér többet…a jobb […]

12. April 2013

Adóbevallás, adóvisszaigénylés

Adóbevallás, adóvisszaigénylés

Adózni kell. Magyaror­szá­gon és Néme­tor­szág­ban is. Az adó az állam (és az állam mi vagyunk) jöve­delme, az állam ebből fedezi a kiadá­sait. Utak építése, fenntar­tása, iskolák és óvódák üzemel­te­tése, szo­ciá­lis támo­gat­á­sok (családi pót­lék, szo­ciá­lis segély stb.) jut­ta­tása, a hon­véd­e­lem, a köz­biz­tonság fenntar­tása stb. pénzbe kerül­nek. Eze­ket a kiadá­so­kat az állam külön­böző adók­ból finan­szírozza.. A legis­mer­tebb a […]

4. April 2013

Lakáskeresés 4 — A kaució

A kau­ció szó (die Kau­tion) a latin cau­tio–ból ered, jel­en­tése: biz­tonság, elővi­gyáz­atos­ság. A lakás­bér­lés­nél általá­ban az óvadék sze­re­pé­nek felel meg. Az így nyújtott anyagi fede­zet azt a célt szol­gálja, hogy a tula­j­do­nos a bér­lés befe­je­zése utáni, a bér­lővel szem­beni eset­le­ges jogos köve­te­lé­seit (Pl. reno­válás) ebből az összeg­ből elé­gíthesse ki. A mel­lékköltsé­gek végel­s­zá­molásából kelet­kező eset­le­ges hátralék is […]

30. März 2013

Manikűr — műköröm

Manikűr - műköröm

  Molnár Szabina okle­ve­les műkörö­mé­pítő Kez­eink min­dig szem előtt van­nak, kön­nyen megí­tél­het­nek kör­meink és bőrünk ápoltságáról. A min­den­na­pok­ban szá­mos ellen­sé­gei van­nak kör­mein­k­nek és bőrün­k­nek: száraz levegő, szap­pa­nok, tísz­títós­ze­rek, vegy­sze­rek, gya­kori kézmosás, gom­bák és bak­té­ri­umok okozta fer­tőzési ves­zé­lyek. Min­de­zek miatt kez­eink rend­s­ze­res ápolást igényel­nek nők és fér­fiak ese­té­ben egyaránt. Szol­gál­ta­tá­sok: Klass­zi­kus mani­kűr Ter­més­ze­tes köröm megerő­sí­tése Gél-lakkal […]

25. März 2013

Jogszabályváltozás

Jogszabályváltozás

Kös­zö­net a szer­ző­nek, aki ezt a tájé­kozta­tót összeál­lította és a publi­kálás­hoz hozzájárult: Ákos Vida Hivat­alos és feles­ke­tett magyar-német for­dító és tol­mács Fran­zis­ka­ner­str. 16, 81669 Mün­chen Mobil­tel.: +49–171–24 24 977 E-Mail: box@avimedia.de Az ada­tok tájé­koztató jel­le­güek és az összeál­lítás napján érvényes ada­to­kat tart­almaz­zák. A szerzö leg­jobb tudása szer­int állította öket össze, de nem vál­lal garan­ciát az […]

25. März 2013

Lakáskeresés 3 — A mellékköltségek (Nebenkosten)

Lakáskeresés 3 - A mellékköltségek (Nebenkosten)

Mint már az előzőek­ben megír­tam, a lakás­tu­la­j­do­nos a lak­bér mel­lett a lakás egyéb költsé­geit is áthá­rít­hatja a bér­lőre. Ennek fel­té­tele, hogy ez a megál­l­apo­dás sze­re­pel­jen a bérszer­ződés­ben is. A leg­több szabvány-bérszerződésben ez már auto­ma­ti­ku­san benne van. Ezek a mel­lékköltsé­gek a követ­ke­zők: 1.;     Tele­kadó  Ter­més­ze­te­sen csak a lakás mére­té­vel arán­yo­san hárít­ható át. 2.;   […]

24. März 2013

Magyar rendszám

Az örök kér­dés: szabad-e és med­dig a magyar rend­s­zámú autó­mat Néme­tor­szág­ban hasz­nál­nom. Nos a válasz elmé­le­ti­leg egy­szerű: Az erre vonat­kozó német ren­de­le­tek (FZV §20) szer­int egy gépjármű, amely egy másik EU-tagállamban van bejel­entve, idei­gle­ne­sen, maxi­mum 1 évig köz­le­ke­d­het Néme­tor­szág­ban. A pro­bléma ott van, hogy ugya­nez a ren­de­let kimondja, hogy ez csak akkor érvényes, ha a […]

23. März 2013

Ulm Tipp Blog

Ulm városá­ban a sta­tisz­ti­kai ada­tok ala­pján 2011-ben 308 magyar állam­pol­gár élt. Ez akkor a város lakos­ságának 1,56 szálakékát jel­en­tette. 2013-ban, a néme­tor­szági munk­a­piac megny­itásával ez a szám alapo­san megnö­vek­e­dett. A közös­ségi old­a­la­kon észlel­hető akti­vitá­sok ala­pján Ulm­ban és kör­nyékén jelen­leg több mint 600 magyar állam­pol­gár él és dol­go­zik. Ez a szám állan­dóan vál­to­zik, a ten­den­cia felfelé mutat. […]

22. März 2013

Lakáskeresés 2 — “Kaltmiete-Warmmiete”

Mielőtt lakást kere­sünk, tisz­tá­ban kell len­nünk annak a költsé­gei­vel. Néme­tor­szág­ban külön­bsé­get tes­z­nek az úgyne­vezett hideg– és meleg­lak­bér (Kaltmiete-Warmmiete) között. A Kalt­miete a tula­j­don­kép­peni tiszta bér­leti díjat jel­enti, min­den­féle mel­lékköltség, rezsi nél­kül. Ezzel csak a lakás­hasz­nála­tot fizet­jük ki. Ez egy négy­zet­mé­te­ren­kénti x összeg, amely a lakás állapo­tától, fels­ze­relésé­től, helyé­től, korától stb. függ. A Kalt­miete tula­j­don­kép­pen összehasonlítási […]

Page 4 of 5