Blog

24. August 2013

Azok a nagy szavak

Sze­ret­nék üdvö­zölni min­den ked­ves Ulm-Tipp olvasót! Bokor Bence vagyok, és ezen­túl időn­ként tőlem is fog­tok bejeg­y­zé­se­ket látni az olda­lon. 1992-ben szü­let­tem, jelen­leg pro­gra­mo­zóként dol­go­zom Nürn­berg­től nem messze, a Schmet­ter­ling Rei­sen­nél. Első­sor­ban társ­adalmi illetőségű posz­to­kat fogok pro­dukálni, ami­vel soha­sem kell egye­tér­teni, bár sokan szok­tak. A valóság­gal való bár­mi­nemű egy­e­zés csa­kis a valóság bűne. Elsőként azo­król a […]

23. August 2013

Gutscheine

Gutscheine

  A „Gutschein“…magyarul vásár­lási utal­vány, bon, eset­leg kupon igény­be­vé­tele ma már szinte elen­ge­d­hetet­len része a vásár­lá­sain­knak. Leg­főkép­pen akkor, ha vala­mit a ren­des ár alatt sze­ret­nénk meg­venni. Ez megtaka­rítási forma, egyre job­ban elter­jed az inter­ne­ten is. Szinte ninc­sen olyan árucikk, amit ne kaphat­nánk meg olcsób­ban a Gut­schein segítsé­gé­vel. Mivel eze­ket nem hir­de­tik nagyon a for­gal­ma­zók, így […]

19. August 2013

Horgásszunk!

Horgásszunk!

A külön­böző fór­u­mo­kon egyre többs­zör talál­ko­zom azzal a kér­dés­sel, hogy hogyan lehet Néme­tor­szág­ban legá­li­san hor­gászni. Nagyon sok tév­hit van for­ga­lom­ban, és mint általá­ban, valaki hal­lott valak­itől vala­mit, hozzá­teszi a véleményét, továbbadja, és a követ­kező ezt már tény­ként állítja. A fél­reér­té­sek (és az eset­le­ges bün­te­té­sek) elke­rülése érde­ké­ben állítot­tam össze ezt a tájé­kozta­tót. Kez­d­jük azzal, hogy Néme­tor­szág­ban német […]

7. Juli 2013

Der Rundfunkbeitrag

Der Rundfunkbeitrag

Sokan cso­dál­koztak, ami­kor az év ele­jén kaptak egy hivat­alos leve­let, amely­ben az a ronda szó állt, hogy: “Rund­funk­bei­trag”. Nos, nem kell megi­jedni, emö­g­ött a már Magyaror­szá­gról jól ismert rádió– és TV-díj áll. Az állam ebből a díjból finan­szírozza a köz­s­zol­gálati rádió– és TV-adásokat. Ne kever­jük össze, a hely­en­ként fize­tendő Kábel-TV díjak­kal. Azt a szol­gál­ta­tók kapják […]

4. Juli 2013

Finompormatrica

Néme­tor­szág­ban 2007 már­cius 1-e óta egyre több város­ban kör­ny­e­zet­vé­delmi zóná­kat alakít­a­nak ki. Ezekbe a zónákba csak finom­por­ma­tricával ellátott gépjár­művel szabad beha­jtani. Sokan nem tud­ják, hogy ez a külf­öldi rend­s­zámú gépjár­művekre is vonat­ko­zik. Hívjuk fel tehát erre magyaror­szági ismerős­eink figy­el­mét! Aki matrica nél­kül hajt be a kör­ny­e­zet­vé­delmi zónába, az az eddigi 40,00 Euro hely­ett, január­tól 80,00 […]

9. Juni 2013

Tanuljunk németül!

Tanuljunk németül!

Figy­e­lem!   Ez a cikk nem azo­knak szól, – akik kijöt­tek “magyarból-németbe”, – akik nem tes­z­nek külön­bsé­get a –ba /-be.….-ban/-ben között, – akik telc­sin meg­dum­csiz­nak egy talit, vagy a pörit noki­val és ubi­sa­li­val eszik. Őket nem sze­ret­ném olyan uncsi dol­gok­kal fárasz­tani mint a nyelv­tanu­lás. De.…. Néme­tor­szág­ban a hivat­alos (és a hét­köz­napi) nyelv a német. Ezt a logikusan […]

22. Mai 2013

Családi költségvetés

Családi költségvetés

Sok családnak okoz gon­dot az, hogy a hónap végére (vagy még előbb) elfogy a ren­del­ke­zésre álló családi jöve­de­lem. Nagy­s­zü­leink ide­jé­ben ez egy­szerű volt: Az embe­rek kézhez kap­ták a hónap végén bori­ték­ban a fize­té­sü­ket, és annak elé­g­nek kel­lett lenni a követ­kező hónap végéig. Így aztán nem adhattak ki töb­bet, mint amen­nyi a fiók­ban volt. A mai, bankszámlás, […]

18. Mai 2013

Magyar ízek

Magyar ízek

Keve­sen tud­ják, hogy Ulm­tól nem messze, 2 fiatal magyar szakács várja sze­re­tet­tel az éhes és szom­jas ínyence­ket. Rath­ge­ber Tamás és Oláh Zol­tán a “Gast­haus zum Brückle” ven­dé­glő­ben, kul­túrált és han­gu­la­tos kör­ny­e­zet­ben kény­ezte­tik el főzt­jeik­kel az igényes ven­dé­ge­ket. Étla­pjukon meg­talál­ha­tóak a sváb kon­yha jel­leg­ze­tes­sé­gei ugyanúgy, mint az ere­deti magyar ételek, igazi hazai ízek­kel. Min­den­fé­le­kép­pen megér egy (akár […]

9. Mai 2013

Családi támogatások Németországban

A néme­tor­szági családi támo­gat­á­so­knak 3 leg­fon­to­sabb eleme: 1;  Kin­der­geld (családi pót­lék) 2; Kin­der­geld­zu­schlag (kie­gés­zítő pót­lék) 3; Eltern­geld (szülői támo­gatás) 1; “Kin­der­geld” min­den 18 évnél fiatal­abb gyer­mek után jár, füg­get­lenűl attól, hogy Néme­tor­szág­ban vagy Magyaror­szá­gon él. Tovább­tanu­lás ese­tén 25 éves korig, ha a gyer­mek pedig munk­a­nél­küli akkor 18–21 éves korig lehet “Kindergeld”-et kérel­mezni. Ha csak az egyik […]

7. Mai 2013

A garantált gazdagodás “varázsmondata”

Évek­kel ezelőtt a pén­zü­gyi befek­te­tés témájával való bes­zél­ge­té­sek során fel­tűnt, hogy hiába kér­de­zek rá egy-egy kon­krét dolo­gra, IGEN vagy NEM választ rit­kán kapok. Pedig én csak egy­szerűen több pénzt sze­ret­tem volna hol­nap látni a befek­te­té­sem­ben mint ami előző nap volt rajta. Gon­dol­tam, itt az ideje lee­gy­szerű­sí­teni a dol­go­kat. Legalább is úgy hogy megért­sem és minél több […]

Page 3 of 5