Blog

18. Oktober 2013

Magyar szakképesítések elismertetése Németországban

Magyar szakképesítések elismertetése Németországban

Szerző © Széke­lyné Franc­so­vics Judit Kös­zö­net a mun­kájáért és a publi­kálási enge­dé­lyért.   Magyar szak­ké­pe­sí­té­sek elis­mer­te­tése Néme­tor­szág­ban Az elis­mer­te­tés (hono­sítás) egy olyan hivat­alos eljárás, amely a külf­öl­dön szer­zett bizonyít­ványt, diplomát olyan oki­rattá minő­síti, amely ugya­no­lyan jogo­kat bizto­sít a tula­j­do­no­sának, mint az a hazai diploma vagy szak­ké­pe­sí­tés, ami­vel egy­e­nér­tékű­nek nyil­vánítot­ták. Néme­tor­szág­ban mind a 16 közi­gaz­ga­tási egy­ség (Bundesland) […]

13. Oktober 2013

A munkanélküli segély

A munkanélküli segély

A néme­tor­szági munk­a­nél­küli segély (Arbeits­lo­sen­geld, ALG 1)  Mint sok más­sal, a német munk­a­nél­küli segél­lyel kap­cso­lat­ban is nagyon sok tév­hit forog az itt dol­gozó magya­rok között. Sokan olvas­tak, hal­lottak vala­mit, de nagyon keve­sen ren­del­kez­nek pon­tos infor­má­ciók­kal. Az aláb­biak­ban össze­fogla­lom a munk­a­nél­küli segél­lyel kap­cso­la­tos tud­nivaló­kat. 1.         Ki jogo­sult munk­a­nél­küli segé­lyre? A munk­a­nél­küli segély annak jár, aki­nek a […]

6. Oktober 2013

A külföldi letelepedés

Külf­öldi lete­le­pe­dés – A lel­kes elin­du­lástól a depress­zióig Mit tehe­tünk azért, hogy jól érez­zük magunkat a bőrünk­ben külf­öl­dön? A Migra­tion Stu­dies szaklap­ban köz­zé­tett kuta­tás szer­int az embe­rek sem­mi­vel sem les­z­nek bol­dog­ab­bak attól, hogy egy gaz­da­g­abb országba vándo­rolnak ki… A tapasz­talat való­ban azt mutatja, hogy a külf­öldi lete­le­pe­dés önma­gá­ban nem tesz bol­doggá. Aki ez úton keresi […]

3. Oktober 2013

A külföldi munkavállalás alapjai

A külföldi munkavállalás alapjai

Nem vezet senki pon­tos sta­tisz­ti­kát arról, hogy hányan tudtak/tudnak rövid határi­dőn belül elhely­ez­kedni külf­öl­dön, de enél­kül is nagy valós­zínűség­gel „meg­jó­sol­ható”, ki milyen esé­ly­ek­kel indul neki a munka­ke­resés­nek. Nem azért mert ren­del­ke­zünk egy jövőbelátó gömbbel, hanem mert bizon­yos készségek/képességek hiányá­ban – ahogy ezt sokan saját bőrü­kön tapasz­tal­ják — igencsak nehéz dol­gunk van a külf­öldi munkae­rőpia­con. (Hacsak […]

30. September 2013

Takarítás

Takarítás

Iro­dák, orvosi ren­delŏk és üzle­thely­sé­gek szaks­zerŭ és meg­bíz­ható taka­rítása. Rei­ni­gungs­ser­vice Bauer 89155 Erbach Tel.: 0163–1622301

29. September 2013

Kozmetika

Kozmetika

Kozik-Kovács Tünde  21 éves szak­mai gya­kor­lat­tal ren­del­kező diplomás szakok­tató, smink­mes­ter, anti-aging spe­cia­lista, aki ter­més­zet­gyó­gyász vég­zettség­gel is ren­del­ke­zik. Főbb tevéke­ny­ke­dései: — Fájda­lom­men­tes smink­te­to­válás – Műsz­em­pilla – Anti-age kezelé­sek – Fér­fikozme­tika – Ste­ril gyanta – Profi smink – Vég­le­ges szőr­te­l­ení­tés – Fül­be­lö­vés – Spi­ri­tuá­lis rela­xá­ciós mass­zázs – .….stb. Elérhetőség: Mobil +49 171 9584998    

29. September 2013

Kürtőskalács

Kürtőskalács

Kür­tős­kalács min­den variá­ció­ban és még sok más finomság. Melinda Kürtőskalácsa

4. September 2013

Hogy több magyar szót hallhassunk..

Szinte min­den Néme­tor­szágba köl­töző magyar ember fel­hozza a közös bes­zél­ge­tés­kor, hogy de jó magyar szót hallani. Bizony jó, örül az ember ha össze­fut egy hazája­be­li­vel, és kic­sit elt­e­heti a fel­vett nyelv hasz­nála­tát. Mivel eddig 2 bejeg­y­zést olvas­hat­ta­tok tőlem, és az elkö­vet­kező hetek­ben is foly­ama­to­san írni fogok ide a blo­gra külön­böző, főként társ­adalmi témák­ban, a következő […]

1. September 2013

Vágyaink: szárnyak, vagy börtönfalak?

Aki­nek nem ide­gen dr. Cser­nus Imre pszi­chiá­ter neve, mun­kás­sága, az bizto­san talál­kozott már a cím­ben sze­re­plő kér­dés­sel. Nem tit­ko­lom, nagy ked­velője vagyok, de most nem is ez a lényeg. A bejeg­y­zés címe azért lett ez, mert kic­sit kap­csoló­dik a könyv témájához, érzés­ein­k­hez, vágyaink­hoz, hogy miért és mit csiná­lunk, vala­mint, hogy az jó lesz-e a jelenünkre, […]

27. August 2013

Magyar rendszám 2

Magyar rendszám 2

Mint erről már itt bes­zá­mol­tam, a magyar rend­s­zámú gép­kocsi­kat egy éven belül “néme­tesí­teni” kell. Nos, azóta a leg­külön­bö­zőbb kom­men­táro­kat kap­tam, a leg­vál­toz­a­to­sabb tör­té­ne­te­kről hal­lot­tam. Megelé­gelve a bizony­tal­an­sá­got, akcióba lép­tem. Tele­fonál­tam a helyi adóhi­vat­al­lal (Finanz­amt) és azzal a hivat­al­lal, ahol a gépjár­művek ki-, be– és átjel­en­tését inté­zik (Zulas­sungs­stelle). A kér­dé­sem mind­két eset­ben ez volt: Mi a helyzet […]

Page 2 of 5