Blog

4. Mai 2014

PC-Szervíz

PC-Szervíz

Leáll a géped? Vírust kap­tál? Lassú a Win­dows? Ne ess kétségbe, sok eset­ben van megol­dás, ker­ess meg bátran! Szol­gál­ta­tá­sok: Com­pu­ter­ja­vítás Lap­topja­vítás Hard­ver / Soft­ver Vírus­véd­e­lem / Víru­sel­távolítás Rend­s­zerúj­ra­te­le­pí­tés, kar­bant­ar­tás  (Win­dows, Linux, Mac­in­tosh) Adat­mentés / Adat­viss­zaál­lítás Hálóz­at­ter­vezés és kivi­te­le­zés Hálóz­at­kar­bant­ar­tás Alka­trész­be­szer­zés Inter­net­beál­lítás WEB– és E-mailszolgáltatás Fel­hasz­nálói tan­fo­lyamok Elé­r­hetősé­gek: Buzás Péter E-Mail: peter@buzas-it.de Face­book: http://facebook.com/peter.buzas

22. März 2014

Sörösdoboz egy felvonásban

Sörösdoboz egy felvonásban

Szín­hely:         egy néme­tor­szági kis­város Idő­pont:          szom­bat, ebé­didő táján Sze­re­plők:      2 éhes ember, és egy üres sörös­do­boz Cse­lek­mény:  nincs Tanulság:        ? Mivel szom­ba­ton egész délelőtt a várost jártuk, nem volt idő az ebéd­főzésre. Szu­per, gon­dol­tam beu­grunk a ked­venc tör­ökünk­höz és eszünk valami finomsá­got. A gon­do­la­tot tett követte. Megáll­tunk a […]

30. Januar 2014

Minimálbér

Minimálbér

Minimál­bér a taka­rítós­z­ak­má­ban. Sokan közülünk dol­goz­nak főál­lás­ban, vagy „Minijob”-ban taka­rítóként. A taka­rítós­z­akma az egyike azo­knak, ahol érvény­ben van a tör­vényes minimál­bér. Ezt a min­mál­bért 2014 január 1-től mege­mel­ték: 1-es bércso­port. Ide tar­toz­nak azok, akik a követ­kező fela­da­to­kat vég­zik: belső taka­rítás (iro­dák, laká­sok, üzemek, öltö­zők, orvosi ren­delők, üzle­thely­sé­gek stb.) gépek és gyári beren­de­zé­sek udvar, járda és egyéb […]

19. Dezember 2013

Garancia, avagy hogyan (ne) reklamáljunk.

Garancia, avagy hogyan (ne) reklamáljunk.

Nem csak karác­sony­kor aktuá­lis téma a vásárolt árucik­kek viss­zaa­dása, kic­se­ré­lése, reklamálása. Vis­zont akkor is keményen tartja magát az a köz­hit, hogy ha idő­ben viss­za­viss­zük a vásárolt árucik­ket az üzletbe, elég ha fel­mu­tat­juk a szám­lát, és máris viss­z­aka­pjuk a pén­zün­ket. Nos, alap­ból egyet­len keres­kedő sem köte­les viss­za­venni a már egy­s­zer kifi­ze­tett árut, ha az ugyan hibátlan, […]

2. Dezember 2013

Színlelt egyéni vállalkozások

KÖZLEMÉNY Buk­ta­tók a magyar egyéni vál­lal­ko­zók számára Néme­tor­szág­ban A Buda­pesti Keres­ke­delmi és Ipark­a­mara (BKIK) és az Építési Vál­lal­ko­zók Orszá­gos Szö­vetsége (ÉVOSZ) köz­le­mény­ben sze­retné fel­hívni az építési vál­lal­ko­zók figy­el­mét a néme­tor­szági vál­lal­ko­zás aktuá­lis buk­ta­tójára. Az elke­rü­lendő hely­zet az építési jel­leg­től füg­get­le­nül, más szak­má­kat, szol­gál­ta­tási terü­le­te­ket is érin­thet. El kell kerülni, hogy szín­lelt vál­lal­ko­zási kap­cso­latba kerül­je­nek az […]

1. Dezember 2013

Külföldre költözés családdal

Külföldre költözés családdal

Külf­öldre köl­tö­zés gye­rek­kel? – nem is olyan rémisztő (Aho­gyan én látom a gya­kor­lat­ban) A leg­több eset­ben a külf­öldre köl­tö­zést egy átme­neti idős­zak előzi meg, ami­kor az egyik szülő már külf­öl­dön dol­go­zik, a kicsi pedig a másik szülővel otthon marad. Nehéz az átál­lás, még a tech­nika adta lehetősé­gek­kel, a min­den­napi kom­mu­ni­ká­cióval is, mint pl a skype […]

25. November 2013

Munkakeresés Németországban

Munkakeresés Németországban

Munka­ke­resés Néme­tor­szág­ban Az elmúlt évek­ben nagyon sokan hagy­ták el Magyaror­szá­got, és ker­stek / keres­nek külf­öl­dön mun­kát, megél­he­tést. Egy­ikük sem azért jött ide dol­gozni, mert Magyaror­szá­gon egy biztos és jól jöve­del­mezŏ állása volt. Min­den­ki­nek meg volt, meg van erre a saját egyéni indoka, vis­zont a célok leg­több eset­ben közö­sek: dol­gozni, pénzt keresni, a család megél­he­tését biztosítani, […]

12. November 2013

Elba… generáció

Elba... generáció

Szerző © E. J. Swan Hálás kös­zö­net a mun­kájáért és a publi­kálási enge­dé­lyért.   Éjfél múlt. Alud­nom kel­lene, de nem tudok. Soks­zor nem. Jár az agyam, a gon­do­la­taim kava­ro­gnak. Soks­zor, egyre többs­zör. Azon töpren­gek, mit ron­tot­tunk el? Miért? Miért enny­ire? Miért, hogy nem tudunk kiállni egymásért, önma­gun­kért? Félt­jük a tet­ves kis pozí­ción­kat, a még meglévő állásunkat, […]

11. November 2013

Gyorshajtás külföldön

Gyorshajtás külföldön

A külf­öldi rend­s­zámú autók sofőr­jei sem szá­guld­hat­nak büntet­le­nül. For­rás: hvg.hu 2013. novem­ber 8 Eddig a külf­öldi rend­s­zámú autó­so­kon csak akkor tudták beha­jtani a gyor­sha­jtásért kis­z­a­bott bír­sá­got, ha a hely­szí­nen megál­lítot­ták őket, és addig nem mehet­tek tovább, amíg ki nem pen­get­ték a bün­te­tés össze­gét. Ezen­túl nem úszhat­ják meg a gyor­sha­jtásért kis­z­a­bott bír­ság meg­fi­ze­tését a külf­öldi rend­s­zámú autóval […]

9. November 2013

Ki a gyáva?

Ki a gyáva?

Szerző © E. J. Swan Kös­zö­net a mun­kájáért és a publi­kálási enge­dé­lyért.   Habár alap­vetően nem az elvánd­or­lás­ról akar­tam írni, túl sok embert érint meg a téma. Bes­zél­jünk hát erről…illetve, a dolog jel­le­gé­ből adódóan én bes­zé­lek. Elmon­dom, mit tapasz­ta­lok a köz­vet­len kör­ny­e­ze­tem­ben. Tudom, sokan maradnak. Töb­ben, mint ahányan men­nek. Maradnak, tanulnak, dol­goz­nak és küz­de­nek. Bol­do­gulnak, vagy […]

Page 1 of 5