Post Archives

Bence Bokor
4. September 2013

Hogy több magyar szót hallhassunk..

Szinte min­den Néme­tor­szágba köl­töző magyar ember fel­hozza a közös bes­zél­ge­tés­kor, hogy de jó magyar szót hallani. Bizony jó, örül az ember ha össze­fut egy hazája­be­li­vel, és kic­sit elt­e­heti a fel­vett nyelv hasz­nála­tát. Mivel eddig 2 bejeg­y­zést olvas­hat­ta­tok tőlem, és az elkö­vet­kező hetek­ben is foly­ama­to­san írni fogok ide a blo­gra külön­böző, főként társ­adalmi témák­ban, a következő […]

1. September 2013

Vágyaink: szárnyak, vagy börtönfalak?

Aki­nek nem ide­gen dr. Cser­nus Imre pszi­chiá­ter neve, mun­kás­sága, az bizto­san talál­kozott már a cím­ben sze­re­plő kér­dés­sel. Nem tit­ko­lom, nagy ked­velője vagyok, de most nem is ez a lényeg. A bejeg­y­zés címe azért lett ez, mert kic­sit kap­csoló­dik a könyv témájához, érzés­ein­k­hez, vágyaink­hoz, hogy miért és mit csiná­lunk, vala­mint, hogy az jó lesz-e a jelenünkre, […]

24. August 2013

Azok a nagy szavak

Sze­ret­nék üdvö­zölni min­den ked­ves Ulm-Tipp olvasót! Bokor Bence vagyok, és ezen­túl időn­ként tőlem is fog­tok bejeg­y­zé­se­ket látni az olda­lon. 1992-ben szü­let­tem, jelen­leg pro­gra­mo­zóként dol­go­zom Nürn­berg­től nem messze, a Schmet­ter­ling Rei­sen­nél. Első­sor­ban társ­adalmi illetőségű posz­to­kat fogok pro­dukálni, ami­vel soha­sem kell egye­tér­teni, bár sokan szok­tak. A valóság­gal való bár­mi­nemű egy­e­zés csa­kis a valóság bűne. Elsőként azo­król a […]