Posted by Franz Bauer

steueridentifikationsnummer


Adózni kell.
Magyaror­szá­gon és Néme­tor­szág­ban is.

Az adó az állam (és az állam mi vagyunk) jöve­delme, az állam ebből fedezi a kiadá­sait.
Utak építése, fenntar­tása, iskolák és óvódák üzemel­te­tése, szo­ciá­lis támo­gat­á­sok (családi pót­lék, szo­ciá­lis segély stb.) jut­ta­tása, a hon­véd­e­lem, a köz­biz­tonság fenntar­tása stb. pénzbe kerül­nek.
Eze­ket a kiadá­so­kat az állam külön­böző adók­ból finanszírozza..

A legis­mer­tebb a for­galmi adó (MWSt) mel­lett, a jöve­delem­adó. Ez min­ket ugya­nis direkt érint.
Jöve­delem­a­dót, ahogy a neve is mondja, a külön­féle jöve­del­mekre vetik ki. Ebbe a foga­lomba tar­toz­nak legin­kább a munk­abér, a nyugdíj, a vál­lal­ko­zás­ból, a bér­be­a­dáas­ból, vala­mint a kamat­ból szár­mazó jöve­del­mek.
Amint ezek a jöve­del­mek egy bizon­yos határt elér­nek, adó­kö­te­l­essé válnak.

Most a munk­abér­ből szár­mazó jöve­de­lem mega­dóz­ta­tásával kap­cso­lat­ban sze­ret­nék egy kis tájé­kozta­tást nyújtani.

Min­den alkal­mazott­ként dol­gozó ember fize­tésé­ből a munkaadó egy adott adótáblázat szer­int havonta levonja a jöve­delem­a­dót (Lohn­steuer), és továb­bítja az adóhi­vat­alnak (Finanz­amt).
A levont adó összege egyéni, és külön­böző para­me­terek­től függ. (Ezekre most nem térek ki, de a leg­lény­e­ge­sebb tény­ező az adókategória.)

A munkaadó a táblázat által megen­ge­dett (előírt) maximá­lis adót vonja le a fize­tés­ből.
Van­nak vis­zont olyan kiadá­sai a dol­go­zónak, amelyek szüksé­ge­sek a mun­kájához, és így ahhoz, hogy jöve­delem­hez jusson. Ezek a kiadá­sok adó­men­te­sek.
Mivel a munkaadó nem ismer­heti min­den dol­gozó adó­men­tes kiadá­sait, így azo­kat az adó­le­von­ás­nál nem is veheti figy­elembe.
Ezért, az ilyen kiadá­sok után levont adót viss­zai­gényelni min­den­ki­nek a saját érdeke és feladata.

Ezek­kel a kiadá­sok­kal, költsé­gek­kel lehet (töb­bek közt) az adóal­apot csök­k­en­teni, vagyis ezál­tal keve­sebb adót fizetni:

 • A mun­kába járás költsé­gei (kilométerpénz)
 • Szak­mai továbbképzés
 • A gyer­mek­kel járó költsé­gek (óvóda, kol­lé­gium, Baysitter)
 • Anyagi támo­gatás rás­zo­ruló személynek
 • Orvosi és gyó­gy­szerköltsé­gek, egész­sé­gü­gyi segédeszközök
 • Adomán­yok (poli­ti­kai pár­to­knak, egyesületeknek)
 • Élet­bizto­sítás, felelősségbiztosítás
 • Öregs­égi megtaka­rítás, magánnyugdíj
 • ..és még egyéb költségek

Min­den év ele­jén, május 31-ig lehet az adóviss­zai­gény­lést (Lohn­steu­er­jah­res­aus­gleich) leadni.

Az adóbe­val­lás / adóviss­zai­gény­lés lea­dása, ha a jöve­del­münk kizárólag munk­abér­ből szár­ma­zik, nem köte­lező, de min­den­fé­le­kép­pen megéri.
Az sta­tisz­ti­kai hiva­tal jel­en­tése szer­int tavaly az ese­tek 88 %-ában, átla­gosan 1069,00 Euró adótúl­fi­ze­tés járt vissza.

Mivel — mint mond­tam — évköz­ben már maximá­li­san adóz­tunk, nem kell attól tar­tani, hogy adóu­tán­fi­ze­tés feny­e­get ben­nün­ket, leg­fel­jebb nem kapunk vissza semmit.

Az adóviss­zai­gény­lési kér­dőív kitöl­tését elvé­gez­het­jük magunk, de segit­het nekünk (jó pén­zért) egy vizs­gázott adóü­gyi tanácsadó vagy ügyvéd is.
Sok helyen léte­zik egy erre szako­so­dott egye­sü­let, amelyik arány­lag humá­nus áron elvégzi hely­et­tünk az adat­lap kitöltését.

Még min­díg fenn áll az a tév­hit, hogy a mun­kál­tató elvégzi hely­et­tünk az adóbe­val­lást.
Nos, az adóbe­val­lás / adóviss­zai­gény­lés a saját érde­künk, a mun­kál­tató ezzel nem fogl­al­ko­zik.
Sem kapa­citása nincs erre (kép­zel­jünk el egy vál­lala­tot, ahol több ezer ember dol­go­zik), sem pedig nem ismeri az egyéni adócs­ök­ken­tési lehetőségeinket.

Tehát ne feled­jük: az államnak szüksége van pénzre, de nekünk is! :-)

 

Kie­gés­zí­tés (2014 Február) 

Kinek és med­dig kell adóbe­val­lást leadni, és ki van ezalól felmentve?

Évente adóbe­val­lást köte­le­sek leadni azok, akik:

 • Háza­stárs­ak­ként adó­kö­zös­sé­get képez­nek, mind­ket­ten dol­goz­nak, és a 3/5-ös adó­ka­te­gór­iát választották.
 • Aki­knek a munka­vis­z­ony­ból szár­mazó jöve­del­mük mel­lett egyéb, 410,- Euró feletti jöve­del­mük van. (Pl. vál­lal­ko­zói nye­reség, hoss­z­abb betegség ideje alatt a betegbiztó­sítótól kapott
  fize­té­spót­lék, a családi pót­lék és a munk­a­nél­küli segély stb.) A 450,- eurós Mini­job nem tar­to­zik ide, az a leg­több eset­ben adómentes!
 • Azok, aki­knek egy­nél több (TB-köteles) munka­vis­z­onyuk van. 

Akik ebbe a cso­portba tar­toz­nak, azo­knak köte­l­es­sé­gük min­den év május 31-ig az előző évi adóbe­val­lást leadni. Az adóhi­va­tal indo­kolt és idő­ben lea­dott kérésre meg­hoss­z­ab­bít­hatja ezt a határi­dőt. Aki­nek hivat­alos adótanácsadó kés­zíti az adóbe­val­lását, annak auto­ma­ti­ku­san meg­hoss­z­abo­dik a határidő decem­ber 31-ig.

A másik cso­port, aki önként kés­zít adóviss­zai­gény­lést, az nincs határi­dő­höz kötve.
(Ide tar­toz­nak azok is, aki­knek az éves összjö­ve­delme nem lépte túl az adó­men­tes 8004,- Eurós határt. Itt min­degy, hogy munka­viss­z­ony­ból, vál­lal­ko­zás­ból, vagy más for­rás­ból szár­ma­zik a jövedelem.)

Gya­kor­la­ti­lag 4 évre viss­z­a­menő­leg lehet adóviss­z­a­té­rí­tést igényelni, tehát az idén meg lehet csinálni a 2013, 2012, 2011 és a 2010-es éveket.
4 Responses to Adóbevallás, adóvisszaigénylés

 1. Pingback: Tanuljunk németül! | Ulm-Tipp

 2. Erzsébet Jankó says:

  Jó estét!

  Sze­ret­ném meg­kér­dezni, hogy ha Mun­chen­ben lakok egy bér­elt szo­bá­ban kell-e TV és rádio adót fizetnem.

  Kos­zo­net­tel Erzsébet

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>