Posted by Franz Bauer

Arbeitsamt


A néme­tor­szági munk­a­nél­küli segély (Arbeits­lo­sen­geld, ALG 1) 

Mint sok más­sal, a német munk­a­nél­küli segél­lyel kap­cso­lat­ban is nagyon sok tév­hit forog az itt dol­gozó magya­rok között.
Sokan olvas­tak, hal­lottak vala­mit, de nagyon keve­sen ren­del­kez­nek pon­tos információkkal.

Az aláb­biak­ban össze­fogla­lom a munk­a­nél­küli segél­lyel kap­cso­la­tos tudnivalókat.

1.         Ki jogo­sult munk­a­nél­küli segé­lyre?

A munk­a­nél­küli segély annak jár, aki­nek a kér­vény lea­dása előtti 24 hónap­ban össze­sen legalább 12 hóna­pig bejel­en­tett, társ­ada­lom­bizto­sítási köte­le­zettség­gel járó munka­vis­z­onya volt.
Figy­e­lem! A 12 hónapba a magyaror­szági munka­vis­z­ony is beles­zámít, azon­ban a kér­vény lea­dása előtti utolsó bejel­en­tett munka­vis­z­onynak néme­tor­szá­ginak kell len­nie.
A magyaror­szági munka­vis­z­ony iga­zo­lásához a „Por­ta­ble Docu­ment U1” nevű okmá­nyra van szükség. A munka­vis­z­ony iga­zo­lása Magyaror­szá­gon itt intézhető:

Állami Fogl­al­kozta­tási Szol­gálat 
Fogl­al­kozta­tási és Szo­ciá­lis Hiva­tal
Kál­vária tér 7
H — 1089 Buda­pest
Tel.: +36 1 3039300

Hon­lap: http://www.afsz.hu/

FONTOS: Aki önként fel­mon­dott a munka­helyén, vagy visel­ke­désé­vel lény­e­ge­sen okot adott a fel­mon­dásra és emiatt vált munk­a­nél­kü­livé, annak a munk­a­nél­kü­liség első három hóna­pjára nem jár segély! Ugya­nez vonat­ko­zik arra az esetre, ha a mun­kaszer­ződést kölcsönös egye­tér­tés­sel bont­ják fel.

2.         Mik az egyéb fel­té­te­lek, köte­l­es­sé­gek a jogosultsághoz?

2.a
A segé­lyt sze­mé­lye­sen kell meg­ké­rel­mezni a lak­hely­ileg ille­tékes munka­ü­gyi hivat­alnál (Arbeits­agen­tur). A kér­vényt leg­később a munk­a­nél­kü­liség első napján le kell adni, leg­koráb­ban a munk­a­nél­kü­liség beállta előtt 3 hónap­pal lehe­tsé­ges. A segély leg­koráb­ban a kér­vény benyújtásának napjától jár.
FONTOS: Ha a dol­gozó nem jel­ent­ke­zik idő­ben, a munk­a­nél­kü­liség beállta előtt a hivat­alnál, vagy nem megy el a meg­bes­zélt idő­pon­tra, akkor a segé­lyt egy hét időtart­amára zárol­ják, és a segély folyó­sításának az időtart­amát is csök­ken­tik. Ezért, ha meg­ka­pja a fel­mon­dását, azt érde­mes rög­tön
bejel­en­teni a munka­ü­gyi hivatalnál.

2.b
Aki munk­a­nél­küli segé­lyt kap, köte­les a hiva­tal és a munk­a­piac ren­del­ke­zésére állni. Ez azt jel­enti, hogy elé­r­hető­nek kell lennie.

Miről kell azon­nal tájé­koztatni a munka­ü­gyi hivat­alt?
– Ha az előző munka­hely­ről vala­mi­lyen anyagi jut­ta­tást kapunk (pl. vég­kielé­gí­tés)
– Ha új mun­kát talá­lunk
– Ha bete­gál­lományba kerülünk (orvosi iga­zo­lás)
– Ha egy “Minijob”-ot vál­la­lunk
– Ha elkez­dünk egy nap­pali tagoz­atú tan­fo­lyamot (nyel­vis­kola)
– Ha meg­vál­to­zik a lak­cí­münk
– Ha hoss­z­abb időre eltávo­zunk a lak­helyün­kről
– Ha meg­vál­to­zik a családi állapot­unk
– Ha meg­vál­to­zik az adókategóriánk

FONTOS: Ha ezen köte­l­es­sé­gek akár egy­iké­nek nem tes­zünk ele­get, akkor a a munk­a­nél­küli segé­lyt szü­ne­teltethe­tik vagy csök­ken­the­tik.
Ha szán­dé­ko­san, vagy tuda­to­san hamis infor­má­ciót adunk meg, vagy elhall­ga­tunk fon­tos infor­má­ciót, akkor a jog­tala­nul folyó­sított segély viss­za­fi­ze­tését köve­tel­he­tik, illetve bün­tető eljárás is indítható!

3.         Men­nyi ideig kapható munk­a­nél­küli segély?

A munk­a­nél­küli segély időtart­ama vál­tozó. A letöl­t­ött munka­vis­z­ony ide­jé­től, és élet­kor­tól füg­gően 6–24 hónap között mozog. Erről a tábláza­tról leolvasható.

4.         Mek­kora a munk­a­nél­küli segély összege?

A munk­a­nél­küli segély a munk­a­né­lü­lisé­get megelőző átlag nettó-fizetés 60 %-a.
Egy vagy több gyer­mek ese­tén 67 %.
A segély össze­gét itt kiszámolhatjuk.

5.         Betegbizto­sítás a munk­a­nél­kü­liség ideje alatt

A munk­a­nél­kü­liség ideje alatt a munka­ü­gyi hiva­tal által tel­jes betegbizto­sítást kapunk.

6.          Lehet-e a munk­a­nél­küli segély mel­lett dolgozni?

A segély mel­lett lehet bizon­yos fel­té­te­lek mel­lett mun­kát vállalni:

- A munkaidő nem lépheti túl a heti 15 órát
– Az egy hónap­ban elért fize­tés­ből 165,- Euró feletti részt bes­zámít­ják, tehát annyival keve­sebb
segé­lyt folyó­sít­a­nak.
(pl. a fize­tés 300,- Euró: abból 165,- megtart­ható, 300,- — 165,- = 135,- Euróval keve­sebb segély)
– A “mel­lékál­lást” a hivat­alnak azon­nal, még a munka­vis­z­ony meg­kez­dése előtt jel­en­teni kell!

6.         Egyéb szo­ciá­lis juttatások

A minimá­lis megél­he­tés a munk­a­nél­küli segély mel­lett bizon­yos fel­té­te­lek tel­je­sí­tésé­vel egyéb
for­rá­sok­ból is bizto­sít­ható. Pl. Hrtz4, Wohn­geld stb.
Eze­kről a szo­ciá­lis jut­ta­tá­so­król a leg­több helyen szin­tén a munka­ü­gyi hivat­alo­knál tájékozódhatunk.

Végül, de nem utolsó­sor­ban:
A munka­ü­gyi hiva­tal elvárja az aktív együtt­mű­kö­dést.
Töb­bek közt min­dig pon­to­san jelen­jünk meg a megs­z­a­bott idő­pon­to­kon, ha nem tudunk elmenni, akkor idő­ben tájé­koz­tas­sunk az ille­tékes ügyin­té­zőt.
Ha kon­krét munk­a­ja­vas­la­to­kat kapunk, akkor köte­l­es­sé­günk oda elmenni egy bemu­tat­kozó bes­zél­ge­tésre.
Ha tan­fo­lyamot, át– vagy tovább­kép­zést aján­la­nak fel, akkor azt köte­l­es­sé­günk elfo­gadni.
Elvár­ják, hogy magunk is aktívan ker­es­sünk új mun­kát. Érde­mes tehát jeg­y­ze­tel­nünk, hogy hova, mikor adt­unk be pályázatokat.

 A külön­böző családi támo­gat­á­so­król itt olvashattok.

Fris­sítve: 2013-10-13
74 Responses to A munkanélküli segély

 1. Ildikó says:

  Minimá­lis nyelvtu­dás­sal, tavaly dec.-től márc.-ig dol­goz­tam hotel­ben, majd májustól Okt.15-ig volt megint szer­ződé­sem. a tava­lyi Mo-i mun­kám­ról kapok otthon­ról iga­zo­lást. Nov.1-től van ismét szer­ződé­sem, 4 hónap pró­bai­dővel. Vis­zont a hotel csak 2 hétre bizto­sít szál­lást szá­momra.
  A pro­blémám az, ha nem talá­lok magamnak ebben a 2 hét­ben másik lak­ha­tási lehetősé­get, nem fogok tudni tovább dol­gozni, hiába van már­cius végéig szóló szer­ződé­sem. Ha ez miatt fel­mon­dok, akkor milyen segítsé­get kér­he­tek a mügyi hivat­al­tól? Van-e vmi­lyen lak­ha­tási segítség? És ismé­telt mnél­küli jut­ta­tást kérhetek-e?

  • Franz Bauer says:

   Ildikó,

   szá­molja össze, hogy megvannak-e a segé­ly­hez szüksé­ges munk­ahó­na­pok. Ha igen, akkor kaphat munk­a­nél­küli segé­lyt. A fel­mon­dása egy hatá­re­set. Bizon­yos körül­mények között a munka­ü­gyi hiva­tal elfo­gad egy saját fel­mon­dást. Érde­mes minél előbb elmenni a hivat­alba és sze­mé­lye­sen megérdeklődni.

   • Ildikó says:

    Kös­zönöm a válas­zát! Az okt.15-től nov.1-ig ter­jedő időre meg­ka­pom a jut­ta­tást, mert meg­v­an­nak az iga­zo­lá­sok.
    A kér­dé­sem arra vonat­kozott, hogy ha nov.-ben nem talá­lok lak­ha­tási lehetősé­get, akkor nem fogok tudni tovább dol­gozni, a pró­baidő alatt fel kell hogy mond­jak. Ezu­tán kaphatok-e ismét munk­a­nél­kü­lit, illetve segít-e a hiva­tal vmi­lyen lak­ha­tást talál­nom, és nyelv­tanu­lást segíteni?

    • Franz Bauer says:

     Ha a munka­ü­gyi hiva­tal elfo­ga­dja a saját fel­mon­dást, és meg­v­an­nak az egyéb fel­té­te­lek a segé­ly­hez, akkor kaphat. Ezt így nem mond­ha­tom meg a kon­krét tény­e­zők isme­rete nél­kül. Mint mond­tam, a leg­jobb ezt sze­mé­lye­sen tisz­tázni, első kéz­ből sze­rezni infor­má­ció­kat. A munka­ü­gyi hiva­tal nem nyújt segítsé­get lakás­ke­resés­ben és nyelv­tanu­lás­ban sem, ez nem az ő profiljuk.

 2. Pingback: Családi támogatások Németországban | Ulm-Tipp

 3. Tibor says:

  Jó estét’
  Nekem egy olyan kér­dé­sem lenne,hogy infor­ma­ti­kus­ként dol­goz­tam tavaly mar­cius 1 óta és átmentem egy cég­hez mivel állandó pozi­ciót aján­lottak fel.Szep 1-től kez­dödött a pró­bai­dőm de februar végé­vel nem hoss­z­ab­bi­t­a­nak meg nekem és meg­kap­tam a fel­mon­dast. Mar bejel­ent­kez­tem az Arbeits­agen­tur­hoz de csak a néme­tor­s­zagi munka­hely­ei­met adtam meg mivel gon­dol­tam eleg eze­ket lei­ga­zolni. Olvas­tam hogy MO-n ki kell ker­nem (amit most ki is fogok kérni) az igazolast(PD U1) arrol hogy ott foly­ama­to­san dolgoztam(közel 7 év) igy a leírt 24 hónapnak elvi­leg meg­fel­elek. A kér­dé­sem pedig az lenne ezek tükrében,hogy ha MO-n tov­abbkep­ze­se­ket csinalok(Oktatás és jogo­sitvány) és mel­lette kere­sek mun­kát (néme­tor­s­zag­ban) akkor milyen köte­le­zettsé­geim van­nak amire figyel­nem kell még kép­zés cél­jából MO-n tar­toz­ko­dom.
  Elöre is köszönöm.

  • Franz Bauer says:

   Mint a cikk­ben olvas­ható, a munk­a­nél­küli segély (egyik) fel­té­tele az, hogy a munk­a­nél­kü­liség beállta előtti 24 hónap­ban mini­mum 12 hónap bejel­en­tett és
   TB-köteles munka­vis­z­onyt kell tudni iga­zolni.
   A másik fel­té­tel az, hogy a segély ideje alatt a munka­ü­gyi hiva­tal ren­del­ke­zésére kell állni. Ami állandó sze­mé­lyes elé­r­hetősé­get köve­tel.
   Tehát olyan nem léte­zik, hogy NO-ban kapom a munk­a­nél­küli segé­lyt, mial­att MO-on járok iskolába.

   • Tibor says:

    Vala­hogy én is feltéleztem,hogy ilyen modon lehe­tsé­ges –e de inkább meg­kér­dez­tem. Kös­zönöm szé­pen a választ.

 4. Szabó Adorján says:

  Üdvöz­löm!
  Azt kér­dez­ném, hogy én 5 hónapot dol­goz­tam Néme­tor­szág­ban. Előtte itthon 3 hóna­pig munk­a­nél­küli segé­lyen vol­tam. Azelőtt volt több mint egy év munka­vis­z­on­yom.
  Az itthoni munk­a­nél­küli segély nem zár­lya ki, hogy kint kaphas­sak?
  Köszönettel.

 5. Ferenc says:

  Tisz­telt Franz! Nekem olyan kér­dé­sem lenne, hogy nekem az Arbeits­amt megál­la­pította hogy kapok 8 hóna­pig munk­a­nél­kü­lit, ami­ből csak egy hónap telt el, ami­kor én talál­tam másik állást. Az új munka­hely vis­zont nem vált be saj­nos. Ha én mon­dok fel, akkor viss­z­aka­pom a munk­a­nél­küli­met vagy csak ha a cég mond fel? pár hete dol­go­zok csak még pró­bai­dő­ben…
  Köszönettel

  • Franz Bauer says:

   Fel­mon­dás ese­tén jár továb­bra a munk­a­nél­küli segély.
   De ha a dol­gozó mond fel, akkor “bün­te­tés­kép­pen” 3 hét és 3 hónap közötti idöre nem kap segélyt.

 6. Olovics Nikolett says:

  Üdvöz­löm!
  Sze­ret­ném meg­kér­dezni, hogyha nem dol­goz­tam még soha az EU-ban, akkor tudok vala­mi­lyen segé­lyt kérni? Van megtaka­rított pén­zem, de nyel­vis­kolába járok, ami szá­momra igen meg­ter­helő anya­gi­lag. Mun­kát is nehe­zen talá­lok, ahova meg­felel­nék az elvárá­saik ala­pján. Több­ny­ire így is elu­ta­sít­a­nak. Már az is egy jó megol­dás lenne, ha az iskola ingyen lenne. Van erre lehetőség? Válas­zát előre is kös­zönöm. További szép napot.

 7. Beáta says:

  Ked­ves Franz!
  Az lenne a kér­dé­sem, hogy ha fel­mon­dok a munka­helye­men, med­dig él az egész­ség­bizto­sítá­som, ha nem lesz rög­tön másik munka­helyem és nem regisz­trá­lok az Arbeitsagentur-nál sem?
  Kös­zönöm a választ!

 8. oliver says:

  hello!
  az lenne a ker­de­sem, hogy ha 1,5eve hol­lan­dia­ban dol­go­zok, es 9honapja elek neme­tor­s­zag­ban, jogo­sult vagyok-e a munka­nel­kuli segelyre?
  ha igen men­nyi idore, es milyen oss­zegre sza­mit­ha­tok?
  elore is koszonom!

 9. oliver says:

  masik ker­des: munka­kozve­ti­to­vel vagyok, es nagy a vita hogy bevagyok-e jel­entve vagy sem, ez sza­mit vala­mit? het­fo­tol nincs munka­vis­z­on­yom, es bejel­en­tett lak­ci­mem sem …

 10. Ákos says:

  Üdvöz­löm!

  Határo­zott ideig tartó mun­kaszer­ződés lejár­ta­kor, a szer­ződés nem meg­hoss­z­ab­bítása a munka­vál­laló rés­zé­ről fel­mon­dás­nak számít vagy sem? A mun­kál­tató min­den bizon­nyal sze­retne mun­kaszer­ződést hoss­z­ab­bítani, de a munka­vál­laló új munka­helyet keresne. Ilyen eset­ben jár-e az első nap­tól a munk­a­nél­küli segély az új munka­hely találásáig?

  Kös­zö­net­tel

  • Franz Bauer says:

   Hallo Ákos,

   ha egy meg­ha­táro­zott idöre kötött szer­zö­dés lejár, az nem minö­sül fel­mon­dás­nak.
   A munk­a­nél­küli segély fel­té­te­lek­hez van kötve. Ha ezek adottak, akkor jár a segély.

 11. csilla says:

  Ked­ves Franz

  Janu­ar­tol vagyok Neme­tor­s­zag­ban , aze­lott 30 evet Roma­nia­ban dol­goz­tam. Saj­nos itt most nem Kapok allast . Vol­tam az Arbeits­agen­tur­nal, de nem segi­tenek sem­mi­ben, azt mond­tak csak akkor kul­de­ne­nek tan­fo­ly­amra , ha munka­nel­kuli len­nek , igy vis­zont csak sajat kolt­se­gen mehe­tek. Ker­de­sem az lenne , hogy igenyelhetek-e itt munka­nel­kuli segelyt , es ha igen akkor mit kell tenni ?

  tisz­te­let­tel
  Kilin Csilla

 12. Árpád says:

  Ked­ves Franz!

  Idén január 1-töl let­tem Néme­tor­szág­ban munk­a­nél­küli. Előtte egy gaz­daság­ban dol­goz­tam 3,5 évig mint vál­lal­kozó, 1,5 évig mint alkal­mazott. Augusz­tus 12-ig járt volna a munk­a­nél­küli segély, de köz­ben talál­tam mun­kát. Ez vis­zont megs­zűnt egy hóna­pon belül.
  Kér­dé­seim:
  A mun­ká­ban elt­öl­t­ött idővel hoss­z­ab­bo­dik meg a segély ideje?
  Mi van azu­tán ha lejár, és nincs másik mun­kám? Gon­do­lom segély már nincs tovább, de mi van a betegbizto­sítás­sal? Van egy 3 éves kis­lán­yom, akit szep­tem­ber végén, október ele­jén műte­né­nek, és eddig az én betegbizto­sítá­som­mal jár­tunk kezelésre. Ez is megs­zű­nik?
  Válas­zát előre is nagyon kös­zönöm!
  Tisz­te­let­tel: Árpád

  • Franz Bauer says:

   Halló Árpád,

   a munk­a­nél­küli segély fel­té­te­leit a cikk­ben már leír­tam.
   Egyéni ese­te­ket leg­jobb, ha a hivat­al­ban bes­zél meg, ott kon­krét válasz kap a kér­dé­seire.
   Ha nincs sem munka­helye, sem munk­a­nél­küli stá­tusza, akkor saját magának kell betegbizto­sítást kötnie.

 13. Máté says:

  Ked­ves Franz!

  Tavaly október óta dol­go­zok Néme­tor­szág­ban 1 éves mun­kaszer­ződés­sel egy kiz­sák­mán­yoló “bal­hés” munkahelyen.

  Idén október­ben jár le a mnkas­ze­ződé­sem a kér­dé­sem az lenne hogy auto­ma­ti­kus­san munk­a­nél­küli les­zek a sze­ződés lejár­tával ameny­iben idő­ben bejel­ent­ke­zek a munk­a­nél­kü­libe vagy a sze­ződés auto­ma­ti­kus­san meghosszabodik?

  Amen­ny­iben a munkaa­dóm mega­karja hossaz­bítani köte­les vagyok e elfogadni?

  • Franz Bauer says:

   Hallo Máté,

   1) Senki nem kap auto­ma­ti­ku­san munk­a­nél­küli segé­lyt. A munka­vis­z­ony megs­zü­nése előtt be kell jel­ent­kezni a munk­a­nél­küli hivat­al­ban.
   2) Hogy a szer­ződés auto­ma­ti­ku­san meghosszabodik-e vagy sem (amit nem his­zek), azt megtudja, ha elol­vassa a szer­ződését. :-)
   3) Nem köte­les elfo­gadni a hosszabbítást.

   • Máté says:

    Ked­ves Franz!

    Kös­zönöm a válas­zát, amen­ny­iben nem foga­dom el az új mun­kaszer­ződést számít­ha­tok a munk­a­nél­küli meg­von­ására, vagy nem befo­lyá­solja azt?

    • Franz Bauer says:

     Ha a munka­ü­gyi hiva­tal nem sze­rez tudomást a hossz­zab­bítási lehe­tösé­gröl, akkor nem.

 14. Csilla says:

  Tisz­te­le­tem!

  A munk­a­nél­küli segély igény­lése foly­amán, úgytu­dom meg­né­zik a folyós­zám­lán levő összeg értékét is.
  Mi az a mini­mum összeg ami lehet a folyós­zám­lán?
  Kös­zön­tet­tel Csilla

  • Franz Bauer says:

   Hallo Csilla,

   a munk­a­nél­küli segély ese­tén nem érde­kel sen­kit, hogy men­nyi pénze, vagy mek­kora vagyona van.
   Ez csak a Hartz 4, vagyis az úgyne­vezett “szo­ciá­lis segély” ese­té­ben számít.

 15. Csilla says:

  Tisz­te­le­tem!

  Az Arbeitsagentur-nál mint magyar állam­pol­gár kapok magya­rul tájé­kozta­tást, vagy vin­nem kell magammal német anyany­elvű segítséget?

  Hogyan tudom meg, ha október 1-től a mun­kám is megs­zű­nik és a lakást is el kell hagy­nom, hogy milyen érték­ben bérel­he­tek lakást, ha találok?

  Kös­zö­net­tel
  Csilla

  • Franz Bauer says:

   Néme­tor­szág­ban a hivat­alos nyelv a német.
   Miböl gon­dolja, hogy a hivat­alok­ban min­den itt élö nem­zet nyel­vét bes­zélni kell? :-)

 16. János Kalocsai says:

  Ked­ves Ferenc!

  Nekem 2014.04.15-ig 22 év foly­ama­tos munka­vis­z­on­yom volt Mo-n. Néme­tor­szág­ban június 10-től van határo­zott idejű szer­ződé­sem szep­tem­ber 30-ig.
  Ebben az eset­ben lehet igényelni munk­a­nél­kü­lit, vagy a határo­zott idejű szer­ződés kizáró ok?

  • Franz Bauer says:

   Hallo János,

   véle­ményem szer­int ez nem kizáró ok, his­zen a fel­té­te­le­ket tel­je­síti.
   Meg­van a két éven belüli mini­mum 1 éves munka­vis­z­onya, és az utolsó munka­helye Néme­tor­szág­ban van.
   De inkább érde­klődje meg idő­ben és kon­kré­tan a munka­ü­gyi hivat­alnál.
   Ez alka­lom­mal mind­járt be is jel­ent­kez­het és meg­kér­vény­ez­heti a munk­a­nél­küli segélyt.

 17. Andrea Juhasz says:

  Ked­ves Ferenc!
  Olvasva a fenti cik­ket, 2kérdés merült fel ben­nem: amen­ny­iben “a kér­vény leadása.…leg­koráb­ban a munk­a­nél­kü­liség beállta előtt 3 hónap­pal lehe­tsé­ges. A segély leg­koráb­ban a kér­vény benyújtásának napjától jár.” — Ez jel­en­theti azt is eset­leg, hogy amen­ny­iben fel­mon­dás ese­tén Sperrzeit-tal kell szá­molni, hogy az is a bejel­en­tés napjától számítandó (azaz, adott eset­ben a munk­a­nél­kü­livé válást megelőző 3.hónaptól?)

  Továbbá, azt kér­dez­ném még, hogy az ALG 3havi blok­kolása után a tel­jes jogo­sultsági idő kerül majd kifi­ze­tésre, vagy a Sperr­zeit­tal csök­ken­tett fenn­ma­radt idő? Köszönöm!

  • Franz Bauer says:

   Hallo Andrea,

   A kér­vényt ugyan lehet koráb­ban (a munka­vis­z­ony megs­zü­nése előtt) beadni, de a segély csak a munk­a­nél­kü­liség első napjától jár.
   A Sperr­zeit is ennek meg­fel­elően a munk­a­nél­kü­liség első napjával kez­dő­dik.
   Külön­ben min­denki fel­mondana, három hónap­pal a munk­a­nél­kü­liség kez­dete előtt beadná a kér­vényt, és ezzel meg­ke­rülné a Sperrzeit-et. :-)
   A Sperr­zeit csök­kenti a jogo­sultsági időt is. Ha ere­de­ti­leg 12 hóna­pra kapna segé­lyt, akkor egy 4-hetes Sperr­zeit ese­té­ben gya­kor­la­ti­lag csak 11 hóna­pig jár a támogatás.

 18. Alexandra says:

  Tisz­telt Franz Bauer Úr!

  Miként tudok az U1 Por­ta­ble Dokument-hez hozzájutni?

  Üdvöz­let­tel: Alexandra

 19. Lukács Zoltán Tabajdi says:

  Ked­ves Franz!

  Ami érde­kelne, hogy a munka­vis­z­ony megs­zű­nése után men­nyi ideig érvényes még az egész­ség­bizto­sítás (AOK). Itt azt olvas­tam, 14 nap, más­hol azt, hogy 4 hét, és a német köny­velő is 4 hetet mon­dott. Ez azért érde­kes szá­momra, mivel már meg­van az új mun­kám, azon­ban a kettő között egy hónap szü­net lesz.

  Kös­zönöm!

  • Franz Bauer says:

   Általá­ban egy hóna­pig érvényes a betegbizto­sítás.
   Leg­bizto­sabb dolog elmenni az AOK-hoz, közölni velük, hogy 4 hét múlva foly­ta­tó­dik a munka.
   Ily­en­kor nem köt­nek bele utólag.

 20. Gabor says:

  Ked­ves Franz!

  2015 Februar vegen jar le a 1,5 eves szer­zo­de­sem, ezu­tan elvi­leg 9 hon­a­pig a netto fize­te­sem 60%-ara vagyok jogo­sult ha 3 hon­ap­pal elotte ugye ezt bejel­en­tem ami most­a­na­ban lenne.
  A ker­de­sem a kovet­kez lenne:
  Ha Februar­ban a szer­zo­de­sem lejarta utan tobb hon­a­pra (3-4honap) eluta­zom ami­kor viss­za­te­rek Neme­tor­s­zagba jogo­sult vagyok e segelyre es hany honapig?

  Utanaol­vas­tam es azt talal­tam, hogy elso 3 hon­ap­ban alap­bol nem is lehet szabad­sagra menni(az is max 3 het) mert akkor nem jar sem­mi­lyen segely ami rend­ben is van vis­zont ha 3 honap utan viss­za­jo­vok a neme­tor­s­zagi bejel­en­tett lak­hely­emre akkor jogo­sult les­zek e a mara­dek 5–6 honap segelyre (Arbeit­so­sen­geld 1)?

  Tisz­te­let­tel
  Gabor

  • Franz Bauer says:

   Hallo Gábor,

   ezt leg­jobb az ille­tékes munk­a­nél­küli hivat­al­ban tisz­tázni. A végső dön­tést ugya­nis ők hozzák meg.

 21. Zsuzsanna says:

  Üdvöz­löm!
  Engem az érdekeklne,hogy 10 hónap munka­vis­z­ony után milyen pénz­beni jut­ta­tá­so­kra vagyok jogo­sult Németországban?Azt tudni kell,hogy én magam mond­tam fel,mivel a lán­yom ovo­dába vitelét/haza hoza­ta­lát nem tudtuk megoldani,ezért fel kel­lett mon­da­nom!
  Köszönöm

  • Franz Bauer says:

   Halló Zsuz­s­anna,

   elmé­le­ti­leg többre, gya­kor­la­ti­lag sem­mi­ly­enre.
   Túl sok tény­ező isme­re­tére lenne szükség a kér­dés meg­válas­zolásához. (Családi állapot, egyéb jöve­de­lem, a part­ner jöve­delme, lak­bér stb…)
   Javas­lom, hogy men­jen el a Fami­li­en­kasse hivat­alba, eset­leg a helyi önkor­mányz­a­thoz. Eze­knél a hivat­alo­knál tud­ják meg­mon­dani, hogy jár-e vala­mi­lyen támogatás.

 22. Alexandra says:

  Ked­ves Franz Bauer Úr!

  A kér­dé­sem az lenne Önhöz, hogy a munk­a­nél­kü­liség alatt az Amt min­den eset­ben fizeti a TB-met? Vagy ez össze­függ az Arbeitslosgeld-el vala­mi­lyen for­má­ban? Azt a tájé­kozta­tést kap­tam a hivat­al­ban, hogy mivel nem vagyok jogo­sult az Arbeit­los­geld I.-re, így a TB-met sem fizeti az Amt a munk­a­nél­kü­lisé­gem alatt. Ez lehetséges?

  Válas­zát előre is köszönöm!

  Üdvöz­let­tel: Alexandra

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Alexandra,

   a hiva­tal tájé­kozta­tása helyes volt.
   Csak a munk­a­nél­küli segé­lyre jogo­sult sze­mé­ly­e­knek fize­tik a társ­adalmi biztosítást.

 23. Gábor says:

  Tisz­telt Franz!

  2013 ápri­lis óta dol­goz­tam egy magyar köz­vetítő cégen keres­z­tül kint Néme­tor­szág­ban egy ker­té­pítő cégnél.Decemberben min­denki hazament,ám a cég csak a saját embe­reit hívta vissza január­tól. Én foly­ama­to­san vártam,hogy mikor állha­tok újra mun­kába. A magyar cég 2013 decem­ber 31-ével kijelentett,amit én már­ci­us­ban tud­tam meg egy orvosi vizs­gálat során,hogy nem él a TB-m…így tud­tam meg..2014 ápri­lis 14-e óta német Zeit­ar­beit cég­nél vagyok jelen­leg is ugyan úgy ker­té­pí­tés­ben egy német cég­hez köz­vetítve. Ez ala­pján a 24 hóna­pon bel­lül meg­van a 12 hónap munka­vis­z­ony, ami­ből német, eddig 8 hónap.A kér­dé­sem az lenne,hogy hal­lot­tam egy lehetőségről,ami egye­sek szer­int léte­zik mások szer­int már nem (Winterpause,vagy sze­zoná­lis munkanélküliség),amely során a mun­kál­tató ad egy iga­zo­lást, hogy tavasz­tól újra mun­kába tudok állni,viszont télen nem tud mun­kát biztosítani.Erre az idős­z­akra a az Arbeits­amt átveszi a bizto­sítá­som illetve a munk­abé­rem 80(?) % -ának kifizetését.Kérdésem az lenne,hogy ha léte­zik ez a lehetőség,mik a fel­té­te­lek, a menete, illetve Néme­tor­szá­gon kívűl vál­la­ha­tok erre az idős­z­akra mun­kát? De család fenntar­tóként nem sze­ret­nék két szék közül a pad alá esni.
  Mivel megi­gény­el­tem már a Kin­der­gel­det, bejel­en­tett lak­cí­mem van kint stb, amit nem sze­ret­nék ves­zni hagyni.

  Válas­zát előre is köszönöm!

  Üdv.: Gábor

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Gábor,

   anny­ira össze­tett a kér­dése, hogy ha még erre spe­cia­li­zált szakem­ber len­nék, se nagyon tud­nék rá válas­zolni.
   Javas­lom, men­jen be a munka­ü­gyi hivat­alba (mivel úgyis oda tar­to­zik az ügy) és érde­klödje meg ott.

 24. szeiberling nora says:

  Jo napot!
  Én azt sze­ret­ném kérdezni,hogy a munk­a­nél­küli segély mel­lett lehet e mini jobb mun­kát vállalni,ami nem haladja meg a heti 15orát.Mellette lehet kapni a havi munk­a­nél­küli segély pénzt?
  Köszönöm:Szeiberling Nora

 25. Agnes Takács says:

  Ked­ves Ferenc, azt sze­ret­ném tudni, hogy a párom most Arbetz­lo­sen­geld I kap. Ha megnő­sülne, hogy vál­tozna, vagy vál­tozna –e ez az összeg? Válas­zát előre is köszönöm!

  • Franz Bauer says:

   Ked­ves Ágnes,

   az Arbeit­lo­sen­geld 1 tel­je­sen füg­get­len a családi állapot­tól.
   Ha a párja megnö­sül, az összeg ugya­nan­nyi marad.

 26. Beáta Bognár says:

  Űdvöz­löm! Az lenne a kér­dé­sem, hogy ha valakit elbocsájtott a munkaa­dója, és a meglévő szabad­sá­gait kiadja, addig amíg a szabad­ságát tölti, tehát fizi­ká­li­san már nem dol­go­zik, de még munka­vis­z­ony­ban van, elhelyezhet-e új munka­helyen? Kös­zönöm válas­zát! Beáta

  • Franz Bauer says:

   Elmé­le­ti­leg elkez­d­het dol­gozni az új munka­helyen. Vis­zont mivel egy dara­big két munka­vis­z­onya van, így az új munka­helyén erre az időre e legross­z­abb adó­ka­te­gór­iába kerül.

 27. Hollo Ákos says:

  Üdvöz­löm nekem olyan kér­dé­sem lenne hogy megs­zünt a munka­vis­z­on­yom sajna olyan papirt írtam alá hogy közös mege­gy­e­zé­sel valójá­ban a mun­kál­tató közölte 2heti fekete munka után hogy nem tud mun­kát adni…nos azt kér­dez­ném hogy el lehetne érni vala­hogy a jib­cen­ter­nél hogy nekem az elsö nap­tól jár­jon segély és ne kell­jen vár­nom 3hónapot…?köszönöm

  • Franz Bauer says:

   Ha feketén dol­gozott, akkor milyen papírt írt alá? Vagy volt mun­kaszer­ződése amit “közös mege­gy­e­zés­sel” fel­bon­tottak, vagy nem.
   Ha való­ban aláírta, akkor a követ­kez­mény­e­ket vál­lal­nia kell. Nem tudja kijáts­zani a munka­ü­gyi hivatalt.

 28. Andrea says:

  Ked­ves Franz!

  Én október vége óta vagyok munk­a­nél­küli, mert sze­zoná­lis mun­kát végez­tem. Már meg­van az új szer­ződé­sem, már­cius 25-én kez­dek. Az Arbeits­agen­tur által elvé­gez­tem egy nyel­vis­kolát.
  Sze­ret­nék hazaláto­gatni 2–3 hétre, mielőtt újra mun­kába állnék. Az lenne a kér­dé­sem, ha én bejel­en­tem hogy haza sze­ret­nék menni, és amíg otthon vagyok, attól füg­get­le­nül én meg­ka­pom a segé­lyt ? köszönöm

  • Franz Bauer says:

   Hallo Andrea, a munk­a­nél­küli segély folyó­sítása mel­lett is mehet szabad­sá­gra.
   Fel­tét­le­nül jel­entse be a hivat­al­ban, mert ha rájön­nek, akkor levon­nak a segélyből.

 29. Csaba says:

  Üdv! :)

  A kér­dé­sem inkább a bizto­sítás­hoz kötödne munk­a­nél­küli segély folyó­sítása alatt. Barát­nőm­nek járt a munk­a­nél­küli segély, ezalatt elköl­töz­tünk, és meg is háza­sod­tunk, bejel­en­tet­tük az új címet, meg a nevet, vis­zont a postáládára nem írtuk ki hogy XY-né csak hogy XY, emiatt 2 levél vissza is ment a hivat­al­hoz és egy hóna­pra megs­zünt a munk­a­nél­küli segély. Írtunk nekik, újra érvényes lett, etc etc.
  Emiatt a bizto­sítást nem fizet­ték arra a hóna­pra és most az aok egy 900 eurós össze­get kér raj­tunk. (1 hóna­pra?) A baj legin­kább abból eredt hogy úgy szünt meg a bizto­sítás és a munk­a­nél­küli stá­tusz hogy egy tele­font vagy emailt kap­tunk volna… (leve­let ugye nem kap­tunk, pont ezért szünt meg) Ha észre­ves­zük biztos intéz­ke­dünk hama­rabb. Erre az idős­z­akra nem járt volna neki valami bizto­sítás? Min­den­kép­pen nekünk kel­lene ezt kifi­zetni? Köszi előre is:)

  • Franz Bauer says:

   Csaba, ezt leg­jobb sze­mé­lye­sen az ille­tékes hivat­alok­ban (AOK és Job­cen­ter) tisz­tázni.
   Ha úgy gon­dolja, hogy jog­tala­nul jár­tak el, for­dul­jon ügyvédhez.

 30. Mihály says:

  Üdv.
  A kér­dé­sem az volna jelen­leg bete­gál­lomány­ban vagyok de a mun­kál­ta­tóm azt kérné jel­ent­kez­zek be munk­a­nél­küli segé­lyre mivel a betegség alatt a mun­kámra fel­vet­tek egy hely­et­tesítőt és még új munka nem érke­zik a cég­hez nem tudnak mun­kát adni ennek vár­ható ideje kb. 5–6 hét. Mit java­sol­tok java­solsz mit tegyek? Előre is kös­zönöm válas­zod. Tisz­te­let­tel Mihály.

  • Franz Bauer says:

   Mihály, sem­mi­fé­le­kép­pen ne tegyen sem­mit. Ha maga megy el munk­a­nél­kü­lire, akkor meg­von­ják a segé­lyt.
   Ha a főn­öké­nek ilyen “ötle­tei” van­nak, akkor intézkedjen ő!

 31. Márta says:

  Üdvöz­löm Franz!Egy olyan kér­dé­sem lenne,ha nincs meg az elmult 2 évből a bejel­en­tett 12 hónap munka­vis­z­ony csak 6 akkor lehetek-e vala­mi­lyen támo­gat­ásra jogosult,ha igen hol igényelhetem!Válaszát köszönöm!

  • Franz Bauer says:

   Akkor bizon­yos fel­té­te­lek mel­lett jogo­sult külön­böző szo­ciá­lis támo­gat­ásra.
   A munka­ü­gyi hivat­al­ban, vagy a helyi önkor­mányz­at­nál érde­klődje meg.

 32. Mate says:

  Üdvözlöm.Jelenleg 18hónapja hivat­alosan bejel­entve Németorszàgban,német mun­kaszer­ződés­sel dolgozom.A csa­làd hiànya amiatt jövő hónap­ban fel sze­ret­nék mon­dani és utàna Ausz­trià­ban vagy eset­leg Magyaror­szà­gon mun­kàt vàllalni.Esetemben van mód vala­mi­féle munk­a­nél­küli jut­ta­tàsra Néme­tor­szàg­ból vagy Magyarorszàgról.Felmondàs utàn Magyaror­szà­gon fogok tar­tóz­kodni amég nem talà­lok mást.Vàlaszàt előre is köszönöm.

  • Franz Bauer says:

   Ha nem tar­tóz­ko­dik Néme­tor­szág­ban, akkor nem áll a munk­a­nél­küli hiva­tal ren­del­ke­zésére sem.
   Ebben az eset­ben megon­ják a segélyt.

 33. Alexandra says:

  Üdvöz­löm! Nekem olyan kér­de­sem lenne, hogy én 500km el odébb kap­tam egy állá­sa­ján­la­tot, de a fér­jem nem bes­zél túl jól néme­tül és neki nem talál­tunk ott mun­kát, 22 hóna­pja aktívan dol­guznk néme­tor­szág­ban. Kapna a fér­jem átme­ne­ti­leg segé­lyt amig nem tud elhely­ez­kedni? A szak­mája szakács, és sze­retne nyel­vet tanulni és legalább 2 hónapot otthon lenni és tanulni a nyel­vet munk­a­nél­küli mel­let. Válas­zát előre is köszönöm!

  • Franz Bauer says:

   A cikk­ben rész­le­te­sen leír­tam, hogy mik a fel­té­te­lei a munk­a­nél­küli segély folyó­sításának. Kivé­tel nincs, ha a férje fel­mond, akkor 3 hóna­pig zárol­ják a segélyt.

 34. peter galyas says:

  Üdvöz­löm,
  tör­té­ne­tem a következő:27 hóna­pja dol­go­zom egy autóke­res­ke­dés­ben szóbeli szerződéssel.Fizetésemelésről szó sem lehet,szerződésről szó sem lehet és a bérem az elmúlt évben soha nem utal­ták pontosan,általában csak részletben.Jelenleg augusz­tusi(!) fizetésem(kollegáék is)torlódik.Ezért beadtam a felmondásom.Kérdésem hogy ezen indo­klás­sal is “bün­tet­nek” a 3 hónap segély megvonásával,illetve mit tehe­t­nék hogy jogo­sult legyek rá?Előre is kös­zönöm válaszát!

  • Franz Bauer says:

   Ezt a leg­jobb, ha a munka­ü­gyi hivat­alnál elma­gyarázza az ügyin­té­ző­nek. Az ilyen ese­tek­ben elő­for­dul­hat, hogy nem zárol­ják a segélyt.

  • Franz Bauer says:

   Az ilyen ese­te­ken elő­for­dul­hat, hogy nem zárol­ják a segé­lyt. Leg­jobb, ha a munka­ü­gyi hivat­al­ban sze­mé­lye­sen magyarázza el az ügyintézőnek.

 35. Franz Bauer says:

  Saj­nos nem. A német munk­a­nél­küli segély fel­té­te­lek­hez van kötve. Az egyik fel­té­tel az, hogy a német munkae­rőpiac ren­del­ke­zésére kell állnia. Ez nincs meg, ha hazaköltözik.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>